Copyright 2020 - - हल्द्वानी नगर निगम। सभी अधिकार सुरक्षित। | स्वास्तिक सॉफ्टवेयर एंड आई० टी० सर्विसेस द्वारा संचालित।

dk;ZokghuxjfuxegY}kuh&dkBxksnke dh vko';dcSBdfnukad 22-8-2013 dks e/;kUg 12-00 ctsuxjfuxelHkk d{k esalEiUugqbZAftlesamifLFkfrfuEuizdkjgSA

mifLFkfr& ¼g0½

es;j

mifLFkfrik’kZnx.k%&¼1½Jherh 'kkgtgkWaosxe]¼2½ JherhQbZetSck] ¼3½ gkthvOnqyoQk] ¼4½Jh lq/khjdqekj]¼5½Jh eksgufc"V ¼6½ekS0xqQjku ¼7½Jh /khjsUnzjkor]¼8½Jh ujsUnzthrflga]¼9½JhfdfM;k]¼10½Jh fnus'kflgafc"V]¼11½Jherhchuktks'kh]¼12½Jherh nhikik.Ms]¼13½Jherh fjrq 'kekZ]¼14½Jherh 'kksHkkfc"V]¼15½Jherh pEikjU/kkok]¼16½Jh jktsUnzflga usxh¼17½]'kckukosxe] ¼18½Jherh dEeksjkuh] ¼19½ekS0ybZd dqjs'kh]¼20½Jh egsUnzukxj]¼21½Jh fofiupUnztks'kh ¼22½ JheukstdqekjxqIrk ¼23½ de:fu'kk]

iz0 la0 1

izLrko bl vkk’k; dk fd ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 ;kstuk ds vUrxZrfuEu izLrko@Mh0ih0vkj0 ijfopkjA

1- lMd@jksM] cl lsYVj] VªSfQd flXuy ds leLr okMksZ ds izLrko #0 1666-41 yk[k

2- ukyh@ukys ds leLr okMksZ ds izLrko #0 1477-34 yk[k

3- lhojst%& ¼1½ gY}kuh uxj gsrq 37 ,e-,y-Mh- {kerk ds lho jstVªhVesUV

Iyku dk fuekZ.k #0 6124-50 yk[k

¼2½&gY}kuhu xj gsrq lhojstiz.kkyh dk iquZxBu #0 9192-42 yk[k

4&1&is;ty gY}kuh uxj gsrq is;ty forj.k iz.kkyh dk iquZxBu #0 6340-57 yk[k

2& ty lLFkku gY}kuh }kjkuxj dh is;ty ykbZuksa dh ejEer]  

fQYVj IykUVksa bR;kfn dk;Z #0 387-68 yk[k

5- jkuhckx ,ao jktiqjk esa fo|qr ‘konkg x`g dk fuekZ.k #0 196-00 yk[k

6&uxj fuxe b.Vj dkyst dkBxksnke dk th.kksZ}kj@ejEer dk;Z #0 707-00 yk[k

;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0ds vUrxZrlMd@jksM]cl lsYVj] VSfQdflXuy ds leLrokMksZ ds vkx.ku #0 1666-41 yk[k] ukyh @ukys ds leLrokMksZ ds vkx.ku #0 1477-34 yk[k] gY}kuhuxjgsrq 37 ,e-,y-Mh- {kerk ds lhojstVªhVesUVIykudkfuekZ.kgsrqykxr #0 6124-50 yk[k] gY}kuhuxjgsrqlhojstiz.kkyhdkiquZxBugsrykxr #0 9192-42 yk[k]is;tygY}kuhuxjgsrqis;tyforj.kiz.kkyhdkiquZxBugsrqykxr #0 6340-57 yk[k rFkk ty laLFkkugY}kuh }kjkuxj dh is;tyykbZuksa dh ejEer]fQYVjIykUVksabR;kfndk;Zykxr #0 387-68 yk[k] jkuhckx ,aojktiqjkesafo|qr ‘konkgx`gdkfuekZ.kgsrqykxr #0 196-00 yk[k] uxjfuxeb.VjdkystdkBxksnkedkth.kksZ}kj@ejEerdk;Zgsrqvkx.ku #0 707-00 yk[k cksMZ }kjkloZlEefr ls Lohdkjfd;kx;kAmDrdk;ksZ ds lEikfnrgksus ls uxjesaewyHkwrvko’;d lqfo/kk;saukxfjdksadksmiyC/k gksxh] rFkk ‘kgjdklqfu;ksftrfodklgksxkA

iz0 la0 2

 

izLrko la[;k 02&uxjfuxegY}kuhdkBxksnkeesa 'kklu }kjklapkfyrvkbZ-,p-,l-Mh-ih- ;kstuk ds lQyfdz;kUo;ugsrq ,d lSy ds xBuijfopkjA

izLrkoLohdkj ]lsy ds xBugsrqes;joeq[; uxjvf/kdkjhdksloZlEefr ls vf/kd`rfd;kx;kA

                                                                               ¼g0½ es;j

                                                                               uxjfuxegY}kuh

f t g

हमारा इतिहास

हल्द्वानी शहर की स्थापना वर्ष 1834 में ट्रेल द्वारा की गयी थी इस शहर की समुद्र सतह से ऊचाई 1391 फिट है। हल्द्वानी  को नगर पालिका परिषद हल्द्वानी कम काठगोदाम को सन् 1904 में नोटिफाईड ऐरिया घोषित किया गया। वर्ष 1942 में  नोटिफाईड ऐरिया से तृतीय श्रेणी की पालिका घोषित की गयी, सन 1956 में द्वितीय श्रेणी व 1966 में प्रथम श्रेणी की नगर पालिका

नगर निगम कार्यालय - हल्द्वानी

-मेल: haldwaninagarnigam@gmail.com 

Fax No.05946-221512

हल्द्वानी, उत्तराखंड 263,139