Copyright 2020 - - हल्द्वानी नगर निगम। सभी अधिकार सुरक्षित। | स्वास्तिक सॉफ्टवेयर एंड आई० टी० सर्विसेस द्वारा संचालित।

 

dk;Zokgh uxj fuxe gY}kuh&dkBxksnke dh cSBd fnukad 26-12-2013 dks iwokZUg 11-00 cts uxj fuxe lHkk d{k esa lEiUu gqbZA ftlesa mifLFkfr fuEu izdkj gSA

mifLFkfr ik’kZnx.k %&¼1½Jherh dEEkks jkuh ¼2½Jherh QbZe tSck¼3½ Jherh chuk tks'kh¼4½Jherh 'kksHkk fo"V]¼5½¼6½Jherh pEik ja/kkok¼7½Jh /khjsUnz jkor]¼8½ Jh ujsUnz thr flga dksgyh¼9½ Jh dhfM;k]¼10½ Jh fnus'k flga fc"V ¼11½Jh lqfer dqekj]¼12½ ekS0 xqQjku¼13½ ekS0 ybZd dqjs'kh]¼14½ Jh eksgu fc"V¼15½ Jh eukst dqekj xqIrk¼16½Jh jktsUnz flga usxh¼17½Jh egsUnz ukxj¼18½ Jh jktsUnz dqekj¼19½ Jh fofiu pUnz tks'kh ¼20½Jherh 'kkgtgkW osxe ¼21½ gkth vOnqy oQk

                                                         ¼g0½

                                                   ¼Mk0tksxsUnz iky flg ajkSrsyk½

es;j

fo'ks"k izLrko la[;k 1&izLrko ckor uxj fuxe dh dk;Zdkj.kh lfefr ds xBu ij fopkjA

dk;Zdj.kh lfefr ds xBu ds lEcU/k esa loZizFke cksMZ ds le{k uxj fuxe vf/kfu;e ds vUrxZr xBu rFkk vof/k ds lEcU/k esa voxr djk;k x;kArRi'pkr~ leLr ik’kZnx.kksa }kjk ek0 es;j dks 12 ik’kZnksa dh lfefr ds lnL;ksa dks pquus gsrq vf/kd`r fd;kA eku0es;j }kjk fuEukuqlkj dk;Zdkj.kh lfefr ds lnL;ksa dk p;u fd;k x;kA%&

1-   Jherh chuk tks”kh  2- Jherh “kksHkk fc’V

3- Jh fnus”k flag fc’V4- Jh /khjsUnz flag jkor

5- Jh eukst xqIrk     6- Jh ujsUnz thr flag

7- Jh jktsUnz dqekj    8- Jherh “kkgtgkW csxe

9- Jh jktsUnz flag usxh 10- Jherh QbZe tSok lyekuh

11- ekS0 ybZd dqjs'kh          12- eksgu fc’V

    rRi'pkr~ fo”ks’k ldYai }kjk mijksDrkuqlkj dk;Zdkj.kh lfefr dk xBu fd;k x;kA

fo'ks"k izLrko la[;k 2&ekfld ys[kk ebZ 2013 ls flrEcj] 2013¼iwoZ iszf"kr½ dh Lohd`fr ij fopkjA

ekfld ys[kk ebZ] twu] tqykbZ] vxLr o flRkEcj] dh vk; Øe”k% 28]74]7236-00] 2563502-00]7772715-00]41473776-00 rFkk 1393604-00rFkk O;; ebZ]twu] tqykbZ] vxLr]flrEcj dze”k% 280110843]517556-00] 11826998-00]28256594-00]3671487-00 dk cksMZ }kjk foLr`r fopkjksijkUr loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 3&nksgjh ys[kk iz.kkyh gsrq izkIr U;wure fufonk eSllZ vpy JhokLro ,.M dEiuh dh ,d o"kZ dh U;wure fufonk 450000$12-30 izfr0 lfoZl VSDl lfgr dqy 505620@:0 Lohd`fr ij fopkjA     nksgjh ys[kk iz.kkyh gsrq U;wure fufonknkrk eS0 vpy JhokLro ,a.M d0 dh U;wure fufonk lfoZl VSDl lfgr dqy 505620-00 #0 ,d o’kZ gsrq Lohd`r fd;k x;kA vuqcU/k vkfn dh dk;Zokgh rRdky dj nksgjh ys[kk iz.kkyh ykxw djus ds vksn”k Hkh fn, x,A
izLrko la[;k 4&izLrko ckor ik"kZnx.kksa dks izfro"kZ N% ysVj gSM iSM 100 iUuksa dk ],d eksgj rFkk ,d badiSM o ,d ,d fuxe ,DV fn;s tkus ,ao ¼dqy 40 izfr;kWa½ dz; o forj.k fd;s tkus ij fopkjA

ik’kZnx.kksa gsrq vU; lkexzh dks NksM+dj dsoy uxj fuxe ,DV dh 40 izfr;kW Ø; dh tkus dh Lohd`fr dh xbZA

izLrko la[;k 5&leLr ik"kZnx.kksa dk ifjp; i= cuk;s tkus ij fopkjA

loZ lEefr ifjp; i= cukuk Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 6&fuxe dh vk; o`f} gsrq izLrko ij fopkjA

¼1½&ikfdZx LFky dk fpfUghdj.k ,oa djksa dk fu/kkZj.k ,oa fpfUgr LFkyksa dh uhykeh ij fopkj

¼2½&ykbZlsUl njksa esa o`f} ij fopkjA

¼3½&dsUnzh; dk;kZy; Hkouksa@vkoklh; Hkouksa ij lfoZl VSDl ,oa orZeku esa py jgs gkml VSDl losZ izxfr ij fopkjA

¼4½&uxj fuxe dh nqdkuksa dk fdjk;k fu/kkZj.k ,oa iqjkuh Nrksa ds iquZfuekZ.k dh vuqefr ij] vuqefr 'kqyd dkfu/kkZj.k] Nr ds mi;ksx dh izfdz;k   dj fu/kkZj.k ,oa ml gsrq 'kqYd dk fu/kkZj.k ij fopkjA

uxj fuxe dh vk; o`f} gsrq pkj fcUnqvksa ij ;Fkk ikfdZx LFkyksa dk fpUghdj.k] njksa dk fu/kkZj.k vkSj mudh uhykeh] ykbZlSUl dh njksa ij o`f)] vkoklh; Hkouksa ij gkml VSDl] izxfr] uxj fuxe dh nqdkuksa dk iqu% njksa ij fdjk;k fu/kkZj.k] iqjkuh Nrksa ij fuekZ.k fd;k x;k fd mDr izLrko dk;Zdkj.kh lfefr dks foLr`r v/;;u@xgu leh{kk gsrq mDRk izLrko dk;Zdkj.kh lfefr dks lkSik x;kA dk;Z dkj.kh lfefr mDRk ij ;Fkk”kh?kz viuh fjiksVZ izLrqr djsxh rkfd uxj fuxe dh vk; esa o`f) gks ldsA dsUnzh; Hkouksa ij lsok “kqYd ds lEcU/k esa loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 7&izLrko ckor vkbZ-,p-,l-Mh-ih- lSy dk vuqeksnu ,o foRrh; Lohd`fr ij fopkjA

vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 lsy esa rhu ekg gsrq #0 277350-00 vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 dh dUVSutSUlh en ls Lohd`r fd;k x;kA lsy esa ,d ,d rduhdh lykgdkj] ,d losZ;j] nks fyfid] ,d pijklh rFkk dk;kZy; O;oLFkk o vU; lkexzh ;Fkk dEI;wVj vkfn dk izko/kku fd;k x;k gSA ftlesa ekud lalk/ku gsrq #0 127350-00 dk;kZy; lkekxzh vkfn vU; gsrq #0 1-50 yk[k ] dqy #0 277350-00 ekuo lalk/ku gsrq ih0Mh0 b.Vjizkbtst dkVs.Mj U;wure gksus rFkk miuy dh njksa rd Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 8&uxj fuxe ds okguksa ds lapkyu gsrq vkmV lksflZx ls pkyd j[ks tkus gsrq vkefU=r VS.Mj ,d gh izkIr gksus ds dkj.k miuy ls fy;s tkus ,oa foRrh; Lohd`fr ij fopkjA

    uxj fuxe esa N% lfonk pkyd¼miuy ds ek/;e ls½ orZeku esa SWM gsrq ubZ dz; fd, x, okguksa gsrq “kklukns”kuqlkj fy;k tkuk loZlEefr ls ikfjr fd;k x;kA rFkk bl ij ekfld O;; #0 11706-00 ek= izfr lafonk pkyd dh nj ls dqy ekfld #0 70236-00¼lRrj gtkj nks lkS NRrhl ek=½ 31 ekpZ 2015 rd Lohd`r fd;k x;kA

izLrko la[;k 9& fuxe lhekUrZxr 36 ;wfuiksy rFkk 1185 iksyks ij dS;kLd dh U;wure jkf'k la'kks/ku ,oa uSuhrky dkyk<wxh jk"Vh; jktekxZ esa fMokbZMj ij fo/kqr iksy@ ekxZ izdk'k O;oLFkk ih-ih-ih eksM ij nsus ij fopkjA

uxj fuxe ds vUrxZr mDr izLrko ds lEcU/k es iwoZ cksMZ ds le{k tkudkjh j[kh xbZ dh iwoZ esa cksMZ }kjk ikfjr izLrko la0 4 fnukad 6-6-2013 rFkk izLRkko la0 10 fnukad 25-7-2013 ds lUnHkZ esa fnukad 22-7-2013 dks 20 ;wuhiksy ds VS.Mj vkeaf=r fd;s x;sAijUrq dsoy nks VS.Mj rduhdh #i ls DokyhQkbZ gksus ds dkj.k iwu% VS.Mj vkeaf=r fd;s x;s tkus dk fu.kZ; fy;k x;kA fnukad 19-8-2013 dks 20 ;wuhiksy o 1185 fo|qr iksyksa gsrq VS.Mj vkeaf=r fd;s x;s ijUrq bl ckj Hkh dksbZ VS.Mj izkIr ugh gq,sA vkSj ;g lKkau esa vk;k dh budh U;wure izhfe;e jkf’k vf/kd gks xbZ] bl otg ls VS.Mj izkIr ugh gq,sA iwoZ esa 20 ;wuhiksy dh U;wure /kujkf’k nks o”kZ gsrq #0 30-00 yk[k fu/kkZfjr dh xbZ rFkk 1185 fo|qr iksyksa dh U;wure /kujkf’k #0 7-12 yk[k fu/kkZfjr dh xbZ gSA

    mi;qDrZ fo”k; ij foLr`r fopkj foe’kZ ds mijkUr orZeku esa 20 ;wuhiksy ds LFkku ij 36 ;wuhiksy ¼ftlesa 16 u;s ;wuhiksy Hkh lfEefyr gSA½ ij iwoZ fu/kkZfjr U;wure jkf’k esa la’kks/ku djus   gsrq dk;Zdkfj.kh lfefr dks vf/kd`r fd;k x;kA tks 36 ;wuhiksy foKkiu 2 o”kZ gsrq rFkk 1185 fo|qr iksy 1 o”kZ foKkiu gsrq U;wure jkf’k bl {ks= esa dk;Z djus okys foKkiu ,tsfUl;ksa dh izh fcM fefVax dj uxj fuxe fgr esa r; djsxhA rRi’pkr~ VSW.Mj vkeaf=r dj Lohd`fr gsrq cksMZ ds le{k izLrqr djsxhA lkFk gh fo|qr iksyksa esa lkSUnz;hdj.k dks /;ku esa j[krs gq,s ,d iksy ij ek= nks gksfYMZx ¼izfr 2X3½fu/kkZfjr 7 QhV ÅpkkbZ ij foKkiu gsrq fo|qr foHkkx ls vuqefr izkIr dh tk;sxhA ;fn fo|qr foHkkx }kjk vuqefr uk iznku djus ij fo|qr iksyksa esa ;fn dksbZ foKkiu yxk;k tkrk gS] rks fo|qr foHkkx ds f[kykQ yksd lEifRr fo#i.k vf/kfu;e ds vUrxZr dk;Zokgh dh tk;sxhA mDr izfd;k tuojh ekg ds vUr rd r; dj yh tk;A rRi’pkr VS.Mj vkeaf=r dj u;s foRrh; o”kZ ls mDr iz.kkyh ykxw dj nh tk;A rFkk iwoZ fu/kkZfjr ‘krksZ esa ,d ‘krZ ;g tksM nh tk; fd ;fn mDr foKkiu VS.Mjksa ds i'pkr~ fu/kkZfjr@uxj fuxe }kjk vf/kd`r LFkkuksa ds vfrfjDr dksbZ Hkh foKkiu yksd lEifRr esa yxk;k tkrk gS] rks lEcfU/kr foKkiu@,tsUlh ¼Bsdsnkj½ ftls lafonk izkIr gqbZ gS] dh Hkh ftEesnkjh gksxh] rFkk mlds fo#) dk;Zokgh dh tk;sxhA  

    blds vfrfjDr uSuhrky o dkyk<wxh jk”Vªh; jktekxZ esa fMokbZMj ih0ih0ih0 eksM ij foKkiu ,tsfUl;ksa dh izh fcM fefVax dj VS.Mj vkeaf=r dj Lohd`fr gsrq cksMZ ds le{k izLrqr djsxhA

       mijksDrkuqlkj loZlEefr }kjk izLrko ikfjr fd;k x;kA

izLrko la[;k 10&cl lsYVj ds fuxksf'k,lu mijkUr izkIr njksa ds vuqeksnu ij fopkjA

uSuhrky ekxZ ij nl ;k=h foJke LVS.M ftlds VS.Mj iqu% fnukad 5-8-2013 dks vkeaf=r fd, x, ftlesa iqu% ek= nks VS.Mj gh izkIr gq, ftlesa Jh jktho rustk dh mPpre cksyh gskus ds dkj.k Jh jktho rustk ls usxksf”k,lu fd;k x;kA usxksf”k,lu mijkar izkIr izfr ;k=h “ksM izfr o’kZ 16500-00 dh jkf”k dks cksMZ }kjk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 11&fuxe lhekUrZxr 19 u;s cl lYVj cuk;s tkus ij fopkjA

19 u, cl lYVj ds lEcU/k esa frdksfu;k ls e.Mh rd rFkk dkyk<Wwxh pkSjkg ls eq[kkuh pkSjkg ls ugj rd dqy 19 cl lYVj ds lEcU/k esa ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 ls Hksts x, izLrko ds vuq#i Lohd`fr ds i'pkr~ dk;Zokgh fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 12&lQkbZ O;oLFkk dks nq:Lr j[kus gsrq 200 gkFk Bsys cuk;s tkus ij fopkjA

200 gkFk Bsys ykxr #0 13]20000-00 cksMZ Q.M@ 13 oas foRr ls dz; fd;k tkuk iwoZ nj@izfr ux 6600-00 loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 13&dkj[kkuk cktkj esa vfrdze.k gVkus ds nkSjku gq, {kfr xzLr ukfy;ksa jksM ds fuekZ.kij gksus okys O;; ih- MOY;w Mh 'kSM;wy njksa ij foHkkxh; i}fr ls fuekZ.k ij fopkjA

    dkj[kkuk cktkj esa {kfr xzLr ukyh dk fuekZ.k foHkkxh; i}fr ls djk, tkus gsrq #0 301250-00 loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 14&eq[kkuh pkSjkgk dks Lokeh foosdkuUn pkSjkgs ds uke @lkSUn;Zdj.k ij fopkjA

eq[kkuh pkSjkg dks Lokeh foosdkuUn pkSjkgs ls lkSUnz;hdj.k ds lEcU/k esa loZlEefr ls lgefr u cuus ds dkj.k ;g r; fd;k x;k fd “kgj esa fdlh ,d ikdZ dk uke Lokeh foosdkuUn ds uke ij j[kk tk,] loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 15&gfjVSt iqLrdky; ,oa VSDlh LVs.M ij VwfjLV lsUVj gsrq   Hkwfe p;u ij fopkjA

gSjhVst iqLrdky; ds lEcU/k esa uSuhrky jksM fLFkr fdlh ,d ikdZ dks fn;k tkuk loZlfEer ls Lohkdj fd;k x;k A rFkk VwfjLV lsUVj gsrq orZeku esa fLFkr VSDlh LVS.M HkksfV;k iMko ij Hkwfe p;u dh Lohdkj djrs gq, mDr izLrko rRdky i;ZVu foHkkx dks Hkstk tk; ikfjr fd;k x;kA mDr lsUVj VwfjLV lsUVj xkbZM lsUVj ds #i esa dk;Z djsxkA rFkk ogkW ij “kkSpky;] ew=ky;] ikuh vknh dh O;oLFkk Hkh lqfuf”pr dh tk;sxhA

izLrko la[;k 16&izLrko bl vk'k; ls fd lk0fu0 vuq0 esa lgk;d vfHk;Urk ds v/khu fuekZ.k xSx 1feL=h]6 ysoj vkmV lksflZx ls j[ks tkus ij fopkjA

,d feL=h] 5 yscj gsrq ekfld #0 49]600-00 rFkk lkexzh gsrq O;; #0 52]250-00 loZlEefr ls   31 ekpZ 2015 rd Lohdkj fd;k x;k gSA mDr ekuo Je miuy ls fy;k tkuk Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 17&izHkkjh ekxZ izdk'k uxj fuxe gY}kuh dk bl vk'k; dk fd ekxZ izdk'k gsrq fo/kqr ykbZuksa esa dk;Z djus okys 14 dkfeZdksa dh turk O;fDRkxr ikfylh gsrq 260@izfr deZpkjh@izfro"kZ ds fglkc ls 3460 ¼rhu gtkj pkj lkS lkB :Ik;s½ dk nq?kZVuk chek ikfylh fd;s tkus ij fopkjA

3460-00 #0 Lohdkj fd;kA

izLrko la[;k 18 & izLrko ;wfu gsM bySfDVksful }kjk tkWp gsrq 02lksyj fLop 25 ,Eih;j izfr ux nj 4500@&esa xqykc?kkVh ,oa [k.Msyoky ikdZ esa orZeku esa yxk;s x;s gS tks lgh dk;Z dj jgs gS] rFkk fo/kqr fgr ,oa fuxe fgr esa izFke pj.k esa 50 lksyj fLop yxk;s tkus ij fopkjA

50 lksyj fLop fo|qr cpr ,ao fu;fer le; ls ykbZV vkWu&vkWQ djus gsrq 4500X50=225000@& #0 loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 19%& uxj fuxe esa f'kdk;r izdks"B dsfcu fuekZ.k rFkk leLr izdkj dh f'kdk;rsa ntZ djus rFkk fujkdj.k gsrq u;s lkIVos;j rS;kj djus ij fopkjA

uxj fuxe gY}kuh &dkBxksnke }kjk orZeku esa f'kdk;r lk¶Vos;j lapkfyr fd;k tk jgk gSA bl lk¶Vos;j ds ek/;e ls tu lk/kkj.k dh leL;kvksa dks VsyhQksu@vkWuykbZu ntZ djok dj funku djus dk dk;Z fd;k tk jgk gSA orZeku esa ftl QeZ }kjk lk¶Vos;j lapkfyr fd;k tk jgk gS mudk le; lekIr gks jgk gSA bl lk¶Vos;j dks vkSj vf/kd ifjLd`r cukus ds mn~ns'; ls rFkk izR;sd ukxfjd dh f'kdk;r ftlesa xjhc O;fDr Hkh lEefyr gks] dh f'kdk;r lk¶Vos;j ds ek/;e ls ntZ djok;h tk;sxh A orZeku lk¶Vos;j esa VsyhQksu ds ek/;e ls gh f'kdk;r ntZ djok;h tk ldrh gS ftlls dqN 'kgjh xjhc fuxe }kjk nh tk jgh bl lsok dk miHkksx ugh dj ik jgs gSA mDr ifjLd`r lk¶Vos;j rS;kj fd;s tkus gsrq VsaMj vkea=.k fd;s tkus dh Lohd`fr iznku djus dk d"V djsa A

mDr f'kdk;r lk¶Vos;j dks lapkyu gsrq fuxe ds eq[; }kj ds lehi ,d d{k LFkkfir fd;k tk;sxk ftles lHkh izdkj ls f'kdk;r@lq>ko izkIr dh tk;saxh A bl lk¶Vos;j ds ek/;e ls uxj fuxe esa vkus okyh izR;sd f'kdk;r dEI;wVj ds ek?;e ls ntZ gksxh rFkk mldk fu;fer vuqJo.k fd;k tk;sxkA bl izdkj uxj fuxe ls izkIr gksus okyh dksbZ Hkh f'kdk;r ¼ekxZ izdk'k@ lQkbZ @ fuekZ.k @ vU;½ ntZ gksxh rFkk mudh leh{kk@ fuLrkj.k lqfu'kfpr gksxkA

1- fdlh Hkh f'kdk;rdrkZ@ ukxfjd ds }kjk fyf[kr f'kdk;r] f'kdk;r izdks"V ij nsus ij dEI;wVj esa ntZ dh tk;sxh rFkk lEcaf/kr f'kdk;r dh jlhn@ f'kdk;r la[;k miyC/k djkbZ tk;sxh A

2- ;fn dks O;fDr @ fodykax] f'kdk;r dks fyf[kr esa nsus esa vleFkZ gks rks og viuh f'kdk;r] f'kdk;r izdks"V esa cSBs vkijsVj ds ek/;e ls ntZ djok ldrk gSA

3- orZeku dh Hkkarh nwjHkk"k ds ek/;e ls ,d fuf'pr ua0 ij f'kdk;r ntZ djok ldsxasA

4- bUVjusV ds ek?;e ls ¼e-mail½ }kjk izkIr f'kdk;rksa dks Hkh ntZ dj okfil e-mail ds ek/;e ls f'kdk;r la[;k miyC/k djokbZ tk;sxhA

5- mijksDr ds vfrfjDr mÙkjk[k.M 'kklu }kjk pyk;s tk jgs iksVZy esa vafdr f'kdk;r Hkh lk¶Vos;j ds ek/;e ls fuLrkfjr gksaxhA

       bl lk¶Vos;j esa f'kdk;r ntZ gksus ds mijkar f'kdk;r lEcaf/kr foHkkxk/;{k dks Hkst nh tk;sxh rFkk foHkkxk/;{k dks fu/kkZfjr le; esa f'kdk;r dk fuLrkj.k dj f'kdk;r izdks"V dks okil djsxk A dEI;wVj vkWijsVj ntZ f'kdk;rksa dh fLFkfr dks Hkh viMsV djrk jgsxk ftlls f'kdk;r drkZ viuh f'kdk;r dh okLrfod fLFkfr bUVjusV @ ,l0,e0,l0@ dkÅaVj ds ek/;e ls izkIr dj ldsxkA bl lk¶Vos;j esa fofHkUu fjiksVZ dk Hkh izko/kku jgsxk ftlds ek/;e ls fuxe iz'kklu ikf{kd fjiksVZ@ ekfld fjiksVZ o f'kdk;rokj fjiksVZ o yacekurk ¼pendency½ dh fjiksVZ Hkh izkIr dh tk ldsxh blds vfrfjDr fdlh vU; izdkj dh fjikZV Hkh vko';rk vuqlkj izkIr dh tk ldsxhA

mijksDrkuqlkj dsfczu fuekZ.k@ dEI;wVj dz; vkfn ij O;; #0 3-00 yk[k Lohdkj fd;k x;k rFkk mijksDrkuqlkj lk¶Vos;j gsrq VS.Mj vkea=.k dh Lohd`fr djrs gq, VS.Mj vkxkeh cksMZ dh cSBd ds j[kus gsrq izLrko loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA rkfd ukxfjdksa dh leLr f”kdk;rksa dk fuLrkj.k le;c) lqfuf”pr gks ldsA

izLrko la[;k 20& Bsdsnkjksa ds iathdj.k] fufonk izi=ksa dh fodzh iathdj.k uohuhdj.k 'kqYd ,oa fufonk esa ,u-,l-lh dh ok/;rk gVkus o 'krksZ ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark }kjk voxr djk;k x;k fd fufonk ‘kqYd ds c<ksRrjh uxj fuxe dks vk; dks n`f”Vxr j[krs gq,s fuEukuqlkj izLrkfor dh tk jgh gSA

0&1-00 yk[k rd dh fufonk ij fufonk ‘kqYd 500 #0

1-00&5-00 yk[k rd dh fufonk ij fufonk ‘kqYd1000 #0

5-00 yk[k ls Åij rd dh fufonk ij fufonk ‘kqYd 1500 #0

jftLVsª’ku gsrq iwoZ esa Lohd`r njksa ij fuEu la’kks/ku izLrkfor fd;s tkrs gSA

1& Bsdsnkjksa ds iathdj.k uohuhdj.k gsrq :0 2000-00¼nks gtkj½izR;sd o"kZ 2& Bsdsnkjksa ds u;s iathdj.k gsrq ,u-,l-lh- ds :Ik esa 6000¼N% gtkj½:0 uxj fuxe gY}kuh ds i{k esa A 3&vU; 'krsZ iwoZ dh HkkWfr

mijksDr ij xgu fopkj foe’kZ mijkUr mijksDRk izLrkfor fufonk 'kqYd ij loZlEefr ls lgefr iznku dh x;h o loZlEefr ls fu.kZ; fy;k x;k fd Bssdsnkjksa ds u;s iathdj.k gsrq #0 5000-00 rFkk iathdj.k uohuhdj.k ‘kqYd #0 1000-00 fy;k tk;A VS.Mj QkeZ ds lkFk tek fd tkus okyh /kujkf’k dks jk"Vªh; cpr@,Q0Mh0vkj0 ds #i esa tek djkbZ tk;A rFkk tekur jkf’k iw.kZ dk;Z dk 10 izfr’kr lh0Mh0vkj0@,u0,l0lh0@,Q0Mh0vkj0 ds #i esa odZ vkMZj ls igys tek djokuk lqfuf’pr fd;k tk;A

izLrko la[;k 21& fofHkUu okMksZ ds vUrZxr fuxe fuf/k ls rS;kj vkx.kuksa dh Lohd`fr o ml ij gksus okys O;; dh izfr iwfrZ ij fopkjA

fuxe fuf/k ls okMksZ esa djk, tkus okys fuekZ.k dk;ksZ dh lwph%&

1- bUnzkuxj esa ØfcLrku ds lehi ukyk iquZfuekZ.k dk;Z #0 2]05]000-00

2- lqHkk”k uxj okMZ u0 16 esa Jh ,u0,l0vf/kdkjh ds ?kj ds lehi ukyh ejEer dk;Z #0 30]500-00

3- U;w vkokl fodkl ekxZ dh ugj dh iqfy;k pkSMhdj.k dk;Z #0 23]600-00

4- okMZ u0 15 esa fofHkUu LFkyksa ij iqfy;k ejEer dk;Z #0 83]000-00

5- okMZ u0 24 esa fofHkUu LFkyksa ij Økflax iquZfuekZ.k dk;Z #0 73]000-00

6- okMZ u0 14 esa fofHkUu {ks=ksa esa Økflax fuekZ.k dk;Z #0 71]000-00

7- okMZ u0 2 esa fofHkUu LFkkuksa ij Økflax iquZfuekZ.k o fxzy fQDflax dk;Z #0 67]000-00

8- ouHkwyiqjk okMZ u0 18 ehV ekdsZV dh ejEer o jax jksxu] iqrkbZ dk dk;Z #0 71]400-00

9- okMZ u0 25 esa fofHkUu LFkkuksa ij vkj0lh0lh0 Økflax iquZfuekZ.k o ukyh ejEer dk;Z #0 86]000-00

10- okMZ u0 18 esa fofHkUu LFkkuksa ij dYoVZ iqufuekZ.k dk;Z #0 62000-00

11- dU;k b.Vj dkyst dkBxksnke ds lehi Økflax iqufuekZ.k ,ao yksgs esa tky dh fQDflax ,ao vkiwfrZ dk;Z #0 14076-00

12- okMZ u0 1 esa fofHkUu LFkkuksa ij {kfrxzLr ukyh]tkyh vkfn fuekZ.k dk;Z #0 78500-00

       mijksDr of.kZr dk;ksZ dks lEiUu djkus esa uxj fuxe dh vkfFkZd fLFkfr dks n`f”Vxr j[krs gq,s loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 22& lqHkk"kuxj fLFkfr tufeyu dsUnz ij es;j dSEi dk;kZy; dh LFkkiuk] dh Lohd`fr ,oa dk;kZy; dh LFkkiuk ij gksus okys O;; ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark dh fjiksZV fn0 27-9-2013 cksMZ ds le{k izLrqr dh xbZ cksMZ }kjk loZlEefr ls es;j dSEi vkfQl mDr lqHkk’k uxj tufeyu dsUnz gsrq Lohd`fr iznku djrs gq,]blds th.kksZ}kj]jaxkbZ] iqrkbZ gsrq #0 199]500-00 Lohdkj fd;k x;kA rFkk vko”;d QuhZpj Hkh dSEi dk;kZy; gsrq miyC/k djkuk Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 23&'kgj esa fofHkUu LFkyksa ij cSadks ds ,-0Vh0,e0 yxkus ij uxj fuxe fuf/k ls gksus okys O;; dh Lohd`fr ij fopkjA

5 ,0Vh0,e0 gsrq 6-45 yk[k #0 Lohd`r rFkk izfr ,0Vh0,e0 dk fdjk;k #0 13500-00 Lohd`r fd;k x;kA

izLrko la[;k 24& cksMZ cSBd gsrq lHkkxkj dh LFkkbZ lajpuk u gksu ds dkj.k VsS.V gkml ls lkeku ykdj vLFkkbZ O;oLFkk dh tkrh gS bl ij gksus okys O;; ij ikjnf'kZrk yksus gsrq lcaf/kr lkekxzh ds dksVs'ku izkIr dj njksa dk fu/kkZj.k fd;s tkus ij fopkjA,oa cksMZ cSBd gsrq ehfVxa gky esa ydMh@IykbZoqM dk eap fuekZ.k ,oa foRrh; Lohd`fr ij fopkjA

       VSaV gkml ls lkeku vkiwfrZ izfr cSBd gsrq U;wure dksVs”ku #0 5330-00 Lohdkj fd;k x;kA o ehfVax gkWy eap gsrq U;wure dksVs”ku #0 60]000-00 Lohd`r fd;k x;kA

izLrko la[;k 25%& uxj fuxe gY}kuh esa dk;Zjr lQkbZ deZpkfj;ksa dks 'kklukns'kkuqlkj vU; fudk;ks dh HkkWfr vksoj VkbZe fn;s tkus ij fopkjA rFkk iwoZ esa vksoj Vkbe dk;Z dk osru fn;s tkus ij vuqeksnuA

loZ lEefr ls fu.kZ; fy;k x;k fd dk;Zdkj.kh lfefr mijksDr izLrko ij foLr`r leh{kk dj vkxkeh cksMZ cSBd esa fjiksVZ izLrqr djsA

izLrko la[;k 26%& izLrko [k.Msyoky ikdZ fLFkr uxj fuxe vkokl dks ikfydk dsUnzh;r lsok ds vf/kdkfj;ksa dks gh vkoaVu ij fopkjA [k.Msyoky ikdZ dsUnzh;r lsok ds vf/kdkfj;ksa dks vkoaVu gsrq rFkk gMdksa ;kstuk ds vUrxZr uohu ;kstuk rS;kj djus gsrq Lohd`r fd;k x;kA
izLrko la[;k 27%&izLrko bl vk'k; dk fd fuxe fuf/k ls dk;kZy; mi;ksx gsrq fMek.M dySD'ku jftLVj 30 ux] fcy cqd 300 cqd ] jlhn cqd 300 ux] isfcy QkeZ 5000 ux] fMiksftV pkyku QkeZ 1000 QkeZ ] rgcktkjh cqd 2000 cqd eS0dqekm VkbZEl iszl gY}kuh ] ykbZlsUl cqd 05ux ] LVkSd cqd ¼100 i`"B½ 20 ux ] tujy dS'k cqd 05 ux] eS0 'kekZ fizfUVx iszl gY}kuh LVksd cqd ¼50 i`"B½ 30 ux] mifLFkr iaftdk LokLF; vuqHkkx 500 ux] eS ,e0,l0fizUVlZ gY}kuh rFkk yS.M jS.V jftLVj 0 ux]dSUVhtsUl QkeZ 1000 ux] ykx cqd 50 cqd] mifLFkr iaftdk dk;kZy; 50 ux]eS0 Kku yksd uSuhrky jksM gY}kuh dh U;wure VS.Mj njsa gSaA ftl ij fuxksf'k;s'ku gsrq lacaf/kr mijksDr QeksZ dks bl dk;kZy; ds i=kad 1499 fnukad 9-9-2013 }kjk i= Hkstk x;kA i= ds mRrj esa ,d QeZ }kjk fuxksf'k,'ku u djus o ,d QeZ }kjk nh x;h njksa ij 10 izfr'kr fuxksf'k,lu fd;s tkus gsrq lgefr nh x;h gSaA nks QeksZ }kjk dksbZ mRrj ugh fn;k x;k gSA vr% cksMZ ds fopkjkFkZ izLrqrA

fizfUVax dk dk;Z bl vk”k; ds lkFk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;k gS] fd fMekUM dySD”ku jftLVªj 30 ux] fcy cqd 300 cqd ] jlhn cqd 300 ux] isfcy QkeZ 5000 ux] fMiksftV pkyku QkeZ 1000 QkeZ ] rgcktkjh cqd 2000 cqd eS0dqekÅ VkbZEl iszl dh U;wure njsa Lohdkj dh tkrh gSA o ykbZlsUl cqd 05 ux] LVkSd cqd ¼100 i`"B½ 20 ux ] tujy dS'k cqd 05 ux] eS0 'kekZ fizfUVx iszl gY}kuh dh usxksf”k,lu njsa Lohdkj dh tkrh gSA rFkk LVksd cqd ¼50 i`"B½ 30 ux] mifLFkr iaftdk LokLF; vuqHkkx 500 ux] eS ,e0,l0fizUVlZ gY}kuh dh U;wure njs Lohdkj dh tkrh gS rFkk yS.M jS.V jftLVj 10 ux]dSUVhtsUl QkeZ 1000 ux] ykx cqd 50 cqd] mifLFkr iaftdk dk;kZy; 50 ux]eS0 Kku yksd uSuhrky jksM gY}kuh dh U;wure njsa Lohdkj dh tkrh gSaA

izLrko la[;k 28%& cksMZ izLrko la[;k 02 fnukad 25-7-2013 ds dze esa 13 osa foRr vk;ksx dh /kujkf'k ls gY}kuh dh lQkbZ O;oLFkk vkfn dks nq:Lr djus gsrq uxj LokLF; vf/kdkjh ds fy, ,d egsUnzk cksyksjks ,l-,y-bZ- :0 687766@&okgu dz; dh tkuk gS] ijUrq 13osa foRr vk;skx esa 108976-64 yk[k de iMus ds dkj.k 13 osa foRr ls izfriwfrZ dj okgu dz; fd;s tkus ,oa 30 fjDlksa ds u;s ekudksa ds vuqlkj vkiwfrZ ij fopkjA

foLr`r ppkZ mijkUr loZlEefr ls izLrko Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 29%& fuxe ds 07 okgu ftlesa ,d fVIIkj]05 NksVk gkFkh] 01 VkVk 1109 dk chek le; iw.kZ gks x;k gS] mDr okguks dk chek djk;s tkus ij 166278@&; :0¼ ,d yk[k fN;klB gtkj nks lkS v<RRkj½ O;; gksuk gS] dh Lohd`fr ij fopkjA

foLr`r ppkZ mijkUr loZlEefr ls izLrko Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 30%& txnEck uxj gY}kuh esa ,d lkeqnkf;d dsUnz@ iwoZ lSfud tu feyu dsUnz ds fuekZ.k ij fopkjA uxj fuxe tufeyu dsUnz dk fuekZ.k djsxk rRi”pkr iwoZ lSfudksa dkss U;wure fdjk, ij fn, tkuk Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 31%&Ik'kq fpfdRlkf/kdkjh gY}kuh ds i= la[;k 360&61 fnukad14-9-2013 }kjk uxj fuxe lhekUrZxr vkokjk dqRrksa ds c/;kdj.k gsrq foRrh; izaLrko :09]82800-00 rFkk fiz;kt MkWax ,lsljh ,oa ,Dosfj;e }kjk izLrqr foRrh; izLrko 8]70]000-00 yk[k dk izLrqr fd;k x;k gS] fopkjkFkZ izLrqrA     mDr izLrko ij /kujkf”k dh ekWx gsrq mDr izLrko “kklu dks izsf’kr fd;k tk,A          

izLrko la[;k 32%&izLrko ckor LokLF; vuqHkkx@fuxe esa dk;Z dh vf/kdrk dks ns[krs gq, eku0 es;j@eq[; uxj vf/kdkjh@LokLF; vuqHkkx dks izfrekg nwjHkk"k gsrq 2000@&;:0fn;s tkus ij fopkjA

dsoy LokLF; fujh{kd 500@&eksckby O;; Lohdkj djrs gq, rFkk vU; deZpkfj;ksa gsrq CUG xqzi cukdj vxkeh cSBd esa izLrko izLrqr fd;k tk,A

33%&uxj fuxe ds fuEu gq, dk;ksZ ds O;; dk vuqeksnuA

¼1½ fnukad 30-10-2013 rd QkSfxxa e'khu ij gq, rsy ,oa dhVuk'kd nok dk [kpZ A

¼2½ Mksj&Vw Mksj dwMk dySD'ku 06 okMksZ esa foxr 02 ekg dk yksd psruk eap dk ,oa 03 ekg dk dqy Hkqxrku :0-286200 ds vuqeksnu ij fopkjA

¼3½ 13 os foRr vk;ksx ds vUrZxr ok0 u0 01 ds fofHkUu ukyh@dzkflax fuekZ.k ij 7-59 yk[k]ok0 u0 23 esa yk- u01 rkt pkSjkgs ds lehi o bZnxkg jksM ij ukyk]dzkflxa dk;Z :03-62 yk[k txnEckuxj o efgyk fMxzh dkyst ds lehi ukyh iquZfuekZ.k 6-07 yk[k] mtkyk uxj esa HkSjox<h bUnzkuxj okbZikl jksM rd ukyk fuekZ.k 4-60 yk[k]dq"B vkJe jksM nkuw ds ?kj ds lehi {kfrxzLr ukyh dk fuekZ.k 2-80 yk[k]dkj[kkuk cktkj fLFkr {kfrxzLr ukys@ ukyk dk fuekZ.k   :0 2-19 yk[k rFkk Jfed cLrh dS.V ,fj;k esa ukyh ,oa vkj0lh0lh LySo fuekZ.k 1-68 yk[k ds fufonk ds vuqeksnu ij fopkjA

¼4½&fo/kk;d fuf/k ds vUrZxr lqHkk"kuxj esa ikdZ lkSUn;Zdj.k dk;Z vadu 2-00 yk[k]dkBxksnke b0dk0ds lehi jkeyhyk eap]gky dk fuekZ.k :010-00 yk[k ds fufonk@Hkqxrku ij fopkjA

loZlEefr ls Lohdkj gSA

loZlEefr ls Lohdkj gSA

mDRk ij foLr`r fopkj foeZ'k mijkUr izLrko la[;k 33¼1½ls ¼4½ rd loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 34%&izLrko bl vk'k; dk fd uxj fuxe fuf/k ls 300 lok bap ikbZi rFkk 1000 ux 01 bap ikbZi cszfdV 70 okV lksfM;e gsrq iwoZ esa dz; dh x;h njksa ij dz; fd;s tkus ij fopkjA

       mDr lEcU/k esa fnukad 13-12-2013 dks fHkUu fHkUu QeksZ ls dksVs”ku izkIr fd;s x;s ftlesa vej b.MLVªht }kjk ,d bap ikbZi cSfdzV #0 227-00 izfr ux lok bap csfØV #0 280@&; ,ao lok bap ikbZi cSfØV #0 278-00 rFkk mRrjkpay VsªMlZ }kjk ikbZi cSfdV ,d bap #0 212-00 rFkk ikbZi cSfØV lok bap #0 260-00 lHkh djks lfgr djus es lgefr iznku dh xbZ gSA U;wure /kujkf”k #0 2]90000-00 loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 35%&UIDSSMT ;kstukUrZxr lMdksa] ukys ukfy;ksa gsrq]pkSjkgs dk pkSMhdj.k Hkwfexr ekxZ ¼ Sub-Way) ,dktosds la'kksf/kr izLrko ij fopkjA

UIDSSMT ;kstukUrZxr iwoZ cksMZ cSBd esa ikfjr izLrko la[;k 01 fnukad 22-8-2013 es Mh0ih0vkj0 la'kks/ku ds Ik'pkr Mh0-ih0vkj0 ykxr 8311-26 yk[k foLr`r fopkj foeZ'k dj loZlEefr ls ikfjr fd;k x;kA

izLrko la[;k 36%&UIDSSMT,oa RAY;kstuk ds vUrZxr Mh0ih0 vkj rS;kj djus gsrq vkefU=r VS.Mj }kjk dUlyVSV ds vuqeksnu ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark }kjk voxr djk;k x;k fd UIDSSMT;kstukUrxZr Mh0ih0vkj0 rS;kj djus gsrq fufonk,sa vkeaf=r dh xbZA dqy izkIr 7 fufonkvksa essa ls U;wure fufonk Mk;ufed dUlysfVax bth0 t;iqj dk 0-49 izfr”kr izkIr gqvk gSA ;kstuk dh dqy ykxr 8311-26 yk[k gSA RAY;kstuk vUrxZr Mh0ih0vkj0 rS;kj djus gsrq fufonk,sa vkeaf=r dh xbZA dqy izkIr 4 fufonkvksa essa ls U;wure fufonk fMtkbZu Iyl dk 0-44% izkIr gqvk gSA foLr`r ppkZ mijkUr loZlEefr ls izLrko Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 37%& vkxkeh 'khr _rq esa vyko gsrq LFky fu/kkZj.k ,oa foRrh; Lohd`fr ij fopkjA¼Lohdkj gSA½

vyko gsrq 17 LFkku 1- dkBxksnke ukjheSu pkSjkgk] 2- dkBxksnke rYyk pkSjkgk] 3- dkyk<wxh pkSjkgk] 4- jksMost pkSjkgk] 5- ds0,e0vks0;w0 pkSjkgk] 6- eq[kkuh pkSjkgk] 7- rkt pkSjkgk] 8- 17 uEcj pkSjkgk] 9- eaxy iMko] 10- csl fpfdRlky; gY}kuh] 11- jsyos LVs”ku pkSjkgk] 12- yky eftLn 13- rkt eftLn] 14- bUnzkuxj pkSjkgk] 15- yky Ldwy ds ikl ouHkwyiqjk] 16- xkW/kh uxj 17&ok0 u0 01 cMh efLtn fpfUgr fd;s x, o bl gsrq 2-40 yk[k #0 Lohd`r fd;k x;kA rFkk eq[; uxj vf/kdkjh }kjk dgk x;k fd mijksDr 17 LFkkuksa ij vko”;drkuqlkj gh vyko tyk;s tk,xs ftls cksMZ }kjk loZ lEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 38%& vkbZ-,p-,l-Mh-ih ;kstukUrZxr dUlyVS.V ds Hkqxrku ds laca/k esa fopkjA

       ;kstuk esa dUlYVSUV dks ;kstuk ykxr dk #0 23-96 yk[k dk Hkqxrku vadfyr gSA ijUrq Lohd`r Mh0ih0vkj0 esa #0 14-00 yk[k dk izkfo/kku fd;k x;k gSA ftlds lkis{k #0 7-00 yk[k dk Hkqxrku voeqDr /kujkf”k ls dkV dj dUlYVSUV dks fd;k x;k gSA rFkk foxr ekg esa 1-00 yk[k dk Hkqxrku fd;k x;kA rFkk lKaku esa vk;k gS] fd vkfMV }kjk vkifRr yxkbZ xbZ gSA vkfMV fjiksZV izkIr gksus ds mijkUr gh vfUre dk;Zokgh dh tk;A

izLrko la[;k 39%& uSuhrky jk"Vh; jktekxZ ij cus ikdksZ es 04 ikdksZ dks vuqj{k.k@lkSUn;hZdj.k gsrq   ou foHkkx dks fn;s tkus ij fopkjA

    uSuhrky jk’Vªh; jktekxZ esa 4 ikdZ fMxzh dkyst ds lkeus ls ewfrZ okys ikdZ rd ou foHkkx dks lkSUn;hZdj.k gsrq loZ lEefr ls fn;k tkuk Lohdkj ou foHkkx budk vuqj{k.k rFkk lkSUn;hdj.k dk;Z viuh O;; ij djsxkA

izLrko la[;k 40%& izLrko bl vk'k; dk fd uxj fuxe gY}kuh dk;kZy; esa orZeku esa fuxe deZpkfj;ksa ls pkSdhnkjh dk dk;Z fy;k tk jgk gS] ijUrq fuxe dk;kZy; esa yxkrkj gks jgh pksjh vkfn dks ns[krs gq, fuxe dk;kZy; esa gksexkMZ]ih0vkj0Mh0 laLFkk ls 03 tokuksa dh fuxe dh lqj{kk gsrq rSukrh ,oa mudks fn;s tkus okys osru Hkqxrku ij fopkjA

“kklukns”k la0 16@VI&2@2013&8@;w0d0@2012 fn0 3 tqykbZ 2013 ds dze esa 3 ih0vkj0Mh0 tokuksa dks uxj fuxe dh lqj{kk gsrq ekuns; #0 250 izfr fnu izfr lqj{kkdehZ dh nj ls 3lqj{kkdfeZ;ksa dk ekfld ekuns; #0 22500-00 fu/kkZfjr gksrk gSA budh rSukrh dh vof/k 31 ekpZ 2015 rd ds fy, Lohdkj dh xbZA
izLrko la[;k 41&,u-;w-,y-,e¼us'kuy vjcu ykbZoyhgqM fe'ku½;kstukUrZxr jsSuclsjk ¼lsYVj Qkj gkseys'k½]oS.Mj ekdsZV ¼'kfucktkj½ vkfn ij fopkjA NULM ds vUrxZr jSu clsjk rFkk “kfu cktkj ij oS.Mj ekdsZV fof/kor izLrko NULM ;kstuk ds vUrxZr rS;kj dj rRdky “kklu dks Hkstk tkuk fuf”pr fd;k x;kA

izLrko la[;k 42%&eku0 ik"kZnx.kksa ls izkIr izLrkoksa ij fopkjA

d&iaps'oj ikdZ vkokl fodkl ,oa vU; ikdksZ gsrq 'kqYd fu;U=.k ij fopkjA

mDr lUnHkZ esa ek0 lwpuk vk;ksx esa vihy la0 1@9933@2013 rFkk ek0 es;j }kjk fn0 2-10-2013 dks iaps”oj efUnj fLFkr uxj fuxe ikdZ esa yh xbZ cSBd ds lEiw.kZ fooj.k ls lnu dks voxr djk;k x;k rRi”pkr~ foLr`r fopkj foe”kZ ds mijkar fu.kZ; fy;k x;k fd fdlh Hkh /kkfeZd vk;kstu ;Fkk jkeyhyk vkfn gsrq mDr LFky fu”kqYd miyC/k djk;k tk,xkA iwoZ esa jkeyhyk desVh }kjk fd;s x;s /kkfeZd dk;kZs ds vk;kstu dk dksbZ O;; “kqYd ugh fy;k tk;sxkArFkk orZeku esa “kknh fookg vkfn O;fDrxr /kkfeZd dk;ksZ gsrq vc rd fy;k tkus okyk izFke fnol esa #0 2000-00 rFkk “ks’k fnol esa #0 1000-00 ;Fkk rc rd fy;k tkrk jgsxkA tc rd dk;Zdkj.kh lfefr mDr izdj.k ij iaps”oj ikdZ lfgr “kgj ds leLr ikdksZ gsrq foLr`r fu;ekoyh@uohu njsa r; djsxhA tc rd dk;Zdkj.kh lfefr viuh fjiksZV izLrqr ugh djrh gSA rc rd O;fDrxr dk;Z rFkk “kknh vkfn gsrq iwoZ njsa gh yh tk;sxhA

[k&Jherh QbZe tSok lyekuh ik"kZn dk izLrko bUnzkuxj iwohZ efyu cLrh ok0 la0 21 dh leLr VwVh ukyh;ksa]xfy;k]iqfy;k]lMd dk fuekZ.k ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark }kjk voxr djk;k x;k fd ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 vUrxZr mDr izLrko lfEefyr fd, x, gSA Lohd`fr izkIr gksrs gh dk;Z djk;k tk,xkA
x&Jherh dEeksajkuh ik"kZn dk izLrko bl vk'k; dk fd ok0 u0 20 esa 08 LoPNrk lfefr;ksa ds xBu ij fopkjA orZeku esa uxj fuxe gY}kuh gsrq ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 ds vUrxZr Lohd`r ,l0MCyw0,e0 ;kstuk ds fdz;kUo;u ds i'pkr~ fopkj fd;k tk,xkA
?k&ekS0ybZd vgen dqjs'kh dk izLrko bl vk'k; dk fd ok0 u0 24 esa LoPNrk lfefr ds xBu fd;s tkus ij fopkjA orZeku esa uxj fuxe gY}kuh gsrq ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 ds vUrxZr Lohd`r ,l0MCyw0,e0 ;kstuk ds fdz;kUo;u ds i'pkr~ fopkj fd;k tk,xkA
p& ekS0ybZd vgen dqjs'kh ik"kZn dk izLrko bl vk'k; dk fd ok0 u0 24 dk ckor jkuhckx esa fo/kqr 'konkg xzg cukus ij fopkjA lgk;d vfHk;ark }kjk voxr djk;k x;k fd bl lUnHkZ esa 96-00 yk[k dk izLrko izsf’kr fd;k x;k gSA Lohd`fr izkIr gksrs gh dk;Zokgh dh tk;sxhA
N&*Jh /khjsUnz flga jkor ik"kZn dk izLrko HkksfV;k iMko fMxzh dkyst ds ikl efgyk ,oa iq:"k 'kkSpky; cuk;s tkus ,oa iVsy pkSd cktkj esa nks ykbZuksa esa nks ;wjsuy cus gS tks {kfrxzLr gS]muds LFkku ij u;s 'kkSpky; ds fuekZ.k ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark mDr izLrko ij vkx.ku cukdj vkxkeh l{ke lfefr dh cSBd esa izLrqr djsxsaA               

t&izLrko Jh xqQjku ik"kZn dk bl vk'k; dk fd uxj fuxe esa dk;Zjr lafonk dfeZ;ksa @pkydksa dks c<s gq, nj ij osru fn;s tkus ij fopkjA

lS}kfUrd lgefr O;Dr dh xbZ ijUrq ih0MCyw0Mh0 dh orZeku njksa ds vuqlkj dehZ@pkydksa ij dqy fdruk O;; gksxk bldh fLFkfr dk;Z dkj.kh lfefr ds ek/;e ls vkxkeh cksMZ dh cSBd esa izLrqr fd;k tk,A

>&izLrko Jh xqQjku ik"kZn dk fd okMZ u 23 esa foykyh efLtn ls [kksM rd ukyh fuekZ.k rFkk rkt pkSjkgs ls bZnxkg jksM rd nksuks rjQ ukyh fuekZ.k fd;s tkus ij fopkjA

¼Lohdkj fd;k ½

f t g

हमारा इतिहास

हल्द्वानी शहर की स्थापना वर्ष 1834 में ट्रेल द्वारा की गयी थी इस शहर की समुद्र सतह से ऊचाई 1391 फिट है। हल्द्वानी  को नगर पालिका परिषद हल्द्वानी कम काठगोदाम को सन् 1904 में नोटिफाईड ऐरिया घोषित किया गया। वर्ष 1942 में  नोटिफाईड ऐरिया से तृतीय श्रेणी की पालिका घोषित की गयी, सन 1956 में द्वितीय श्रेणी व 1966 में प्रथम श्रेणी की नगर पालिका

नगर निगम कार्यालय - हल्द्वानी

-मेल: haldwaninagarnigam@gmail.com 

Fax No.05946-221512

हल्द्वानी, उत्तराखंड 263,139