Copyright 2020 - - हल्द्वानी नगर निगम। सभी अधिकार सुरक्षित। | स्वास्तिक सॉफ्टवेयर एंड आई० टी० सर्विसेस द्वारा संचालित।

dk;kZy; uxjfuxegY}kuh&dkBxksnke

i=kadeSeksfnukad---------6-2014

lsokesa]

Jh@ Jherh --------------------------------------

Ekkuuh; uxjizeq[k@ik’kZn

UkxjfuxegY}kuh&dkBxksnke

Ekgksn;]

d`i;kekuuh; es;jegksn; ds vkns'kkuqlkjuxjfuxegY}kuhdkBxksnke dh cSBdfnukad30-6-2014dksiwokZgUg 11-00ctsekuuh; es;j dh v/;{krkesafuxelHkkd{k esalEiUugksxhAmDRkcSBddk ,ts.MkfuEukuqlkjiszf’krfd;ktkjgkgSA

d`Ik;kcSBdesavkidhxfjeke; mifLFkfrizkFkZuh; gSA

,ts.Mk

fo'ks"kizLrkola[;k 1&uxjfuxegY}kuhdkBxksnke ds dk;Zdkj.khlfefr }kjkvuqeksfnrctVo"kZ 2014&15 dh Lohd`frijfopkjA¼ctV layXu½

izLrko la[;k2&xksfoUn cYyHkiUriqLrdky;]uSuhrkyjksM ds 05 ikdZexayiMko 'kkSfixadkEiySDl]Mh-ds-ikdZo vU; fpfUgrLFkkuksaesaeYVhLVksjhvkj-lh-lh@ ,l0,l0 o lQsZlikfdZx ¼xzkmUM ysoy ikfdZx½ ikfylhijfopkjA

izLrko la[;k 03%&ifj;kstukizcU/kd]ih-vkbZ-;w-];w-;w-,l-Mh-vkbZ-ih-ds i= la[;k 751 fnukad 22-4-2014 ,oavf/k'kklhvfHk;Urk m0 iz0 vkoklfodklifj"knfuekZ.k [k.M 24ds i= la[;k 605 fnukad 22-5-2014 ds dzeesavkoklfodklesa ,-Mh-chlgk;frrifj;kstuk ds vUrZxris;tyO;oLFkkgsrqvksojgSMVSdfuekZ.kgsrquxjfuxegY}kuh ls vukifRrfn;stkusijfopkjA

layXud&i=kuqlkjA

                                                                                                                                                                          Hkonh;

                                                                                                                                                              eq[; uxjvf/kdkjh

uxjfuxegY}kuh&dkBXksknke

eq[; uxjvf/kdkjh]egksn;

                 d`Ik;kvkidksvoxrdjkukgSfduxjfuxedk;Zdkj.khlfefr dh cSBdesafuxedkctV 2014&15 dkvuqiwjdctVvuqeksnudjcksMZcSBdgsrqiszf"krfd;kx;kgSAewyotV 2014&15dksfo'ks"kladYi ls cksMZ dh cSBdesa j[kstkusgsrq ,d cSBdfnukad 18-6-2014 dksvkgwr dh tk;ArkWfdotVikfjrfd;ktkldsAcksMZ ds le{k j[kstkusokysizLrkofuEuizdkjgSA

fo'ks"kizLrkola[;k 1&uxjfuxegY}kuhdkBxksnke ds dk;Zdkj.khlfefr }kjkvuqeksfnrctVo"kZ 2014&15 dh Lohd`frijfopkjaA¼ctV layXu½

izLrko la[;k2&xksfoUn cYyHkiUriqLrdky;]uSuhrkyjksM ds 05 ikdZexayiMko 'kkSfixadkEiySDl]Mh-ds-ikdZ o vU; fpfUgrLFkkuksaesaeYVhLVksjhvkj-lh-lh@ ,l0,l0 o lQsZlikfdZx ¼xzkmUM ysoy ikfdZx½ ikfylhijfopkjA

izLrko la[;k 03%&ifj;kstukizcU/kd] ih-vkbZ-;w-];w-;w-,l-Mh-vkbZ-ih-ds i= la[;k 751 fnukad 22-4-2014 ,oavf/k'kklhvfHk;Urk m0 iz0 vkoklfodklifj"knfuekZ.k [k.M 24 ds i= la[;k 605 fnukad 22-5-2014 ds dzeesavkoklfodklesa ,-Mh-chlgk;frrifj;kstuk ds vUrZxris;tyO;oLFkkgsrqvksojgSMVSdfuekZ.kgsrquxjfuxegY}kuh ls vukifRrfn;stkusijfopkjA

layXud&i=kuqlkjA

                                                                 es;j

uxjfuxegY}kuh&dkBxksnke

dk;ZokghuxjfuxegY}kuh&dkBxksnke dh cSBdfnukad30-6-2014 dksiwokZUg 11-00 ctsuxjfuxelHkk d{k esalEiUugqbZAftlesamifLFkfrfuEuizdkjgSA

mifLFkfrik’kZnx.k%&¼1½JherhQbZetSoklyekuh¼2½Jherh nhikik.Ms ¼3½ Jh lh0,e0 ik.Ms;¼4½Jherh dEeks jkuh¼5½Jherh 'kksHkkfo"V¼6½ JhjktsUnzflgaQLZok.k¼7½ Jhvejthrflga ¼8½ Jherh 'kkgtgkWaosxe¼9½ JhdSyk'klkg] ¼10½ Jheksgufc"V ¼11½Jh jktsUnzflgausxh] ¼12½ JhfofiupUnztks'kh ¼13½ Jherhde:ufu'kk ¼14½ JhjktsUnzdqekjvxzoky¼15½ JheukstdqekjxqIrk ¼16½Jherhchuktks'kh ¼17½ ekS0 ybZddqjs'kh¼18½ ekS0 xqQjku¼19½ Jhfnus'kflgafc"V ¼20½Jh /khjsUnzjkor ¼21½ JhtkfdjlSQh ¼22½ JhegsUnz ukxj¼23½ JherhjktksV.Mu ¼24)JhlquhyryokM+

                                                         ¼g0½

                                                   ¼Mk0tksxsUnz ikyflg ajkSrsyk½

es;j

fo'ks"kizLrko la[;k 1&uxjfuxegY}kuhdkBxksnke ds dk;Zdkj.khlfefr }kjkvuqeksfnrctVo"kZ 2014&15 dh Lohd`frijfopkjA ¼ctV layXu½

lnudksvoxrdjk;kx;kgSfddk;Zdkfj.khlfefr }kjkfuEukuqlkjctVvuqeksfnrfd;kx;kgSA

1&fnukad 1-4-2014 dksjksdMcghdkizkjfEHkd

vo'ks"k&76758104-58

2&o"kZ 2014&15 dh vuqekfurvk; &841502000-00

dqy&9182601404-00

3&o"kZ 2014&15 dkvuqekfur O;; &914382579-00

4&fnukad 31-3-2015 dksvuqekfurvfUrevo'ks"k

&3877525-58

foLr`rppkZmijkUrloZlEefr ls fo'ks"kladYi }kjkmijksDrkuqlkjewyctVLohdkjfd;kx;kA

izLrko la[;k2&xksfoUn cYyHkiUriqLrdky;]uSuhrkyjksM ds 05 ikdZexayiMko 'kkSfixadkEiySDl]Mh-ds-ikdZ o vU; fpfUgrLFkkuksaesaeYVhLVksjh]vkj-lh-lh@ ,l0,l0 o lQsZlikfdZx ¼xzkmUM ysoy ikfdZx½ ikfylhijfopkjA

xksfcUncYyHkiariqLrdky; uSuhrkyjksM ds 5 ikdZ ] eaxyiMko]'kkSfiaxdkEySDl]Mh-ds-ikdZ] th-th-vkbZ-lh ds lkeusdkyk<wxhjksM o vU; fpfUgrLFkkuksaesaeYVhLVksjh] vkj0lh0lh- @ ,l-,l- lQSZlikfdZx @ v.Mjxzkm.MikfdZx ds vkx.ku]fMtk;u] ih0ih0 eksMijrS;kjdjusgsrqloZlEefr ls lS}kkfUrdlgefrnhx;hrnuqlkjleLrrS;kjvkx.ku@ izLrkovkxkehcksMZ dh cSBdesaizLrqrfd;stk;AiwoZesadUlfYVxa ,tsUlhfMtk;uIyldks 0-49 izfr'krfufonk ds vk/kkjijvuqcfU/krfd;kx;kFkkmlh 0-49 izfr'krijMh-ih-vkj- rS;kjdjusgsrqfMtk;uIyldksLohd`friznku dh tkrhgSA
izLrko la[;k 03%&ifj;kstukizcU/kd] ih-vkbZ-;w-];w-;w-,l-Mh-vkbZ-ih-ds ,oavf/k'kklhvfHk;Urk m0 iz0 vkoklfodklifj"knfuekZ.k [k.M ds i= la[;k 751 fnukad 22-4-2014 ,oavf/k'kklhvfHk;Urk m0 iz0 vkoklfodklifj"knfuekZ.k [k.M 24 ds i= la[;k 605 fnukad 22-5-2014 ds dzeesavkoklfodklesa ,-Mh-chlgk;frrifj;kstuk ds vUrZxris;tyO;oLFkkgsrqvksojgSMVSdfuekZ.kgsrquxjfuxegY}kuh ls vukifRrfn;stkusijfopkjA ifj;kstukizcU/kdih-vkbZ-;w-];w-;w-,l-Mh-vkbZ-ih- ,oavf/k'kklhvfHk;Urk m0 iz0 vkoklfodklifj"knfuekZ.k [k.M ds i= ds dzeesa ,-Mh-oh- lgk;frrifj;kstukvUrZxris;tyO;oLFkkgsrqvksojgSMVSad ds fuekZ.kgsrqvkoklfodkldk;kZy; gY}kuh ds lehifLFkrikdZ dh 20eh0x20eh0 = 400 oxZehVjHkwfe ds mi;ksxgsrquxjfuxegY}kuh ls vukifRrfn;stkusijloZlEefr ls lgefriznku dh x;hA

                                                               ¼g0½

es;j

                                                        uxjfuxegY}kuh&dkBxksnke

                                                               30-6-2014

f t g

हमारा इतिहास

हल्द्वानी शहर की स्थापना वर्ष 1834 में ट्रेल द्वारा की गयी थी इस शहर की समुद्र सतह से ऊचाई 1391 फिट है। हल्द्वानी  को नगर पालिका परिषद हल्द्वानी कम काठगोदाम को सन् 1904 में नोटिफाईड ऐरिया घोषित किया गया। वर्ष 1942 में  नोटिफाईड ऐरिया से तृतीय श्रेणी की पालिका घोषित की गयी, सन 1956 में द्वितीय श्रेणी व 1966 में प्रथम श्रेणी की नगर पालिका

नगर निगम कार्यालय - हल्द्वानी

-मेल: haldwaninagarnigam@gmail.com 

Fax No.05946-221512

हल्द्वानी, उत्तराखंड 263,139