Copyright 2020 - - हल्द्वानी नगर निगम। सभी अधिकार सुरक्षित। | स्वास्तिक सॉफ्टवेयर एंड आई० टी० सर्विसेस द्वारा संचालित।

 

dk;Zokgh uxj fuxe gY}kuh&dkBxksnke dh cSBd fnukad 7-10-2015 dks iwokZUg 11-00 cts uxj fuxe lHkk d{k esa lEiUu gqbZA ftlesa mifLFkfr fuEu izdkj gSA

mifLFkfr ik’kZnx.k %&

¼1½ Jherh dEEkks jkuh ¼2½ Jherh QbZe tSok lyekuh ¼3½ Jh lh0,e0ik.Ms ¼4½ Jh iwju pUnz ikBd ¼5½ Jherh nhik ik.Ms ¼6½ Jherh 'kkUrh nsoh ¼7½ Jh jktsUnz dqekj vxzoky ¼8½ Jh jktsUnz flga usxh ¼9½ Jherh pEik jU/kkok ¼10½ Jh /khjsUnz flga jkor ¼11½ Jh ujsUnzthr flga dksgyh ¼12½ ekS0 xqQjku ¼13½ uke vLi"V ¼14½ Jh fgrs'k ik.M s¼15½ uke vLi"V ¼16½ Jh eukst dqekj xqIrk ¼17½ Jh eksgu flga fc"V ¼18½ Jherh chuk tks'kh ¼19½ Jh fofiu pUnz tks'kh ¼20½ ekS0ybZd dqjs'kh

                                                         ¼g0½

                                                   ¼Mk0tksxsUnz iky flg ajkSrsyk½

es;j

izLrko la[;k 1&lfpo] 'kgjh fodkl foHkkx ds vkns'k la[;k 756 @iv(1)/2015/01(32)/2014 fnukad 12 twu 2015 }kjk uxj fuxeksa ds <kWps dk iquZXkBu vkns'k izkIr gqvk gSA mDr <kWps ds vuqeksnu ij fopkjA

lfpo 'kgjh fodkl foHkkx mRrjk[k.M }kjk tkjh uxj fuxe dk iquZXkBu <kWps ds vkns'k ij foLr`r ppkZ ds mijkUr uxj fuxe gY}kuh gsrq leLr l`ftr inkas dk vuqeksnu fuEu 'krksZ ij fd;k x;kA

1&<kWps esa dsUnzh;r o vdsUnzh;r inksa esa o`f} gqbZ gS inks dh o`f} ds lkis{k jkT; foRr vk;ksx ls izkIr gksus okyh =Sekfld   jkf'k esa Hkh o`f} 'kklu }kjk dh tk;A uxj fuxe dks orZeku esa jkT; foRr vk;ksx ls ek= 2-79 djksM feyrk gS rFkk orZeku esa izfr =Sekl 45 yk[k :0 osru esa de IkM jgk gSA vr% loZlEefr ls ikfjr fd;k tkrk gS fd fuxe deZpkfj;ksa dh yfEcr nsunkfj;ksa ds Hkqxrku ds lkFk leLr dk;Zjr deZpkfj;ks ds osru vkfn dk Hkqxrku 'kklu ogu djsA ,oa fodkl en esa vfrfjDr vuqnku Hkh iznku djsAftlls dh tufgr ds fodkl dk;Z gks ldsA

2&mDRk <kWps esa pkyd] Ik;kZoj.k fe=]losZ;j]ykbZueSu]izdk'k fujh{kd] ds in tks vkmVlksflZx ls Hkjs tkus ds vkns'k fn;s x;s gS]ds LFkku ij fu;fer fu;qfDr fd;s tkus gsrq la'kks/ku gsrq izLrko 'kklu dks iszf"kr fd;k tk;A

3&mDr <kWps esa vdsUnzh;r deZpkfj;ksa dh fu;qfDr fuxe dh foRrh; fLFkfr dks ns[krs gq, dk;Zdkfj.kh lfefr ds vuqeksnu ds mijkUr fd;k tk;sxkA

izLrko la[;k 02&lksfyM osLV eSustesUV ;kstukUrZxr ;wtj pktsZt ds mifu;e dk fo'ks"k ladYi ls vuqeksnu ij fopkjA vkxkeh cksMZ cSBd esa fo'ks"k izLrko ds :Ik esa j[kus gsrq izLrko LFkfxr fd;k tkrk gSA

izLrko la[;k 03&izLrko bl vk'k; dk fd uxj fuxe {ks=kUrZxr O;olkf;d Hkouksa ds dj fu/kkZj.k esa vkifRr lquokbZ esa foyEc gksus ds dkj.k Hkou Lokfe;ksa ds NwV esa ykHk esa le;o`f} ij fopkjA

O;olkf;d Hkouksa ds djkjksi.k o"kZHkj tkjh jgrs gS]ijUrq Hkou dj Hkqxrku ij NwV dh frfFk ekg 01]viszy ls 31tqykbZ rFkk Lo0 dj dh NwV dh frfFk ekg 01viszy ls 31 vDVwoj fu/kkZfjr gS o"kZ esa bl vof/k ds mijkUr fuLrkfjr ekeyksa esa fu/kkZfjr NwV ugh fey ikrh gS tks U;k; laxr ugh gSA cksMZ }kjk fopkjksijkUr fu.kZ; fy;k x;k gS fd NwV dh mijksDr vof/k ds mijkUr fuLrkfjr ekeyksa esa dj fu/kkZj.k fu/kkZfjr gksus o ekWx i= tkjh gksus ds mijkUr ,d ekg rd ekWx ij 25 izfr'kr dh NwV fn;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k tkrk gSA foxr foRrh; o"kZ 13&14 o14&15 esa Hkh mDr izLrko ekU; gksxk] rFkk Hkou Lokfe;ksa }kjk mDr Hkqxrku dh x;h jkf'k vfxze fcyksa esa lek;ksftr fd;k tk;sxkA
izLrko la[;k 4&turk oSdV gky ds lkeus fLFkr ikdZ ftldh iSekbZ'k 812 oxZ ehVj gS dks 'kghn Lekjd LFky ds fuekZ.k gsrq 39-51 yk[k :0 dk vkx.ku es ls 20 yk[k :0 iqjkRkRo foHkkx rFkk 'ks"k /ku lkaln fuf/k o fo/kk;d fuf/k ls iksf"kr gskuk gS dk;Z dks le;kUrZxr iw.kZ djkus gsrq fuekZ.k ,tsUlh   vkj0bZ ,l dks fn;s tkus ij fopkjA                                                            

'kghn Lekjd LFky ds fuekZ.k gsrq 39-51 yk[k :0 dk;Z dks Rofjr lEikfnr djus gsrq fuekZ.k ,tsUlh xzkeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky dks fn;k tkuk loZ lEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 05&lfpo VwfjTe foHkkx mRrjk[k.M }kjk uxj fuxe lhekUrZXkr mi;qDr LFkku ij Lis'ky lkbZust yxk;k tkuk gSA bl gsrq mi;qZDr LFkku ij Lis'ky lkbZust yxk;s tkus gsrq vukifRr fn;s tkus ij fopkjA lfpo VwfjTe }kjk uxj fuxe lhekUrZxr lis'ky lkbZust yxk;s tkus gsrq vukifRr fn;s tkus gsrq es;j uxj fuxe gY}kuh dks vf/kd`r fd;k tkrk gSA
izLrko la[;k 06&izLrko uxj fuxe {ks=kUrZxr 05 ekpZ 2014 }kjk u;s lfEefyr   {ks= neqokW<wxkWa]neqokW<wxk cUnkscLrh] neqokW<wxk Tokgj T;ksfr esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; forj.k [k.M ,oa fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k }kjk LVªhV ykbZV rkj@ iksy ds vkx.ku dze'k :0 683741-00 yk[k rFkk 20]63188 yk[k o vfrfjDr lfoZl duSD'ku dh tekur /kujkf'k ,oa lfoZl pktsZt :0 325000@&; dsk 14 osas foRr vk;ksx ls tufgr esa Lohd`fr gsrq fopkjA                               foLr`r fopkjksijkUr mDr izLrko loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;k 13 os foRr vk;ksx ls izkIr /kujkf'k mDRk enks esa dk;Z gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku dks gLrkUrfjr fd;k tkuk Lohdkj fd;k x;kA rFkk 14 os foRr vk;ksx ls izkIr jkf'k ds ctk; 13 os foRr vk;ksx ls izkIr jkf'k ls djk;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 07& Hkkjrh; fodkl ifj"kn dks vuqj{k.k@ lkSUn;Zdj.k gsrq fn;s x;s ikdZ u0 02 ds nf{k.kh fljs ij vkehZ }kjk oSfVy VSad dh LFkkiuk gsrq vuqefr ij fopkjA           Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 08& cksMZ dks ve`r ;kstuk @ gkmflax Qkj vky ;kstuk ,oa ,l0ch0,e dsUnz iksf"kr ;kstuk ds laca/k esa 'kklu }kjk izkIr vkns'k @le; & le; ij voxr djkus ij fopkjA   

cksMZ dks ve`r ;kstuk ds lUnHkZ esa voxr djk;k x;k fd uxj fuxe gY}kuh }kjk 5 ?kVdksa gsrq SLIP rS;kj dj 'kklu dks iszf"kr dh x;h gSA

1&tykiwfrZ gsrq 160 djksM 2&lhojst izcU/ku gsrq 145djksM 3&xzhu Lisl ,oa ikdZ gsrq 5 djksM 4&LVkeZ okVj gsrq 55 djksM 5&'kgjh ;krk;kr gsrq 55 djksM vxys ikWp o"kksZ esa ;kstuk ds fdz;kUo;u gsrq izLrkfor fd;s x;s gSa 'kklu ls Lohd`r ds mijkUr Mh0ih0vkj rS;kj dj vfxze dk;Zokgh dh tk;sxhA

   gkmflxa Qkj vky ds lUnHkZ esa Hkh 'kklu ls izkIr vkns'kksa ds laca/k esa lnu dks voxr djk;k x;k losZ dk;Z gsrq dUlyVS.V dk p;u dj fy;k x;k gS losZ djkrs le; ik"kZnksa@ ukfer ik"kZnksa ls Hkh lEidZ fd;k tk;sxk rRi'pkr 'kklu ds vkns'kkuqlkj ;kstuk 'kklu dks iszf"kr dh tk;sxhA

LoPN Hkkjr fe'ku ds vUrZxr vc rd dh izxfr ls lnu dks voxr djk;k x;k fd fofHkUUk okMksZ esa 2596 vLoLFkdkjh 'kkSpky; rFkk 1665 [kqys esa 'kkSp djus okys ifjokj fpfUgr fd;s x;s gsA rFkk blds vykok lkeqnkf;d 'kkSpky; @ eqfoax VkbZysV ds izLrko ds 07 Mh-ih-vkj- ykxr 4 djksM 86 yk[k ds 'kklu dks iszf"kr fd;s x;s gSa mDRk ij /kujkf'k izkIr gksrs gh dk;Zokgh dh tk;sxhA blds vfrfjDRk LoPNr Hkkjr fe'ku ds vUrZxr tutkx:drk gsrq 'yksxu jSyh]isfVxa]izfr;ksfxrk] uqDdMukVd]dBiqryh 'kks]nhokj ys[ku   vkfn ds lUnHkZ esa lnu dks voxr djk;k x;k ik"kZnksa ls vuqjks/k fd;k x;k fd vius&vius okMksZ esa LOkPN Hkkjr fe'ku dks lQy cukus gsrq vius Lrj ls lg;ksx iznku djsxsA

3& ou foHkkx ls izkIr i= la[;k 727@1th&3979¼uSuh0½ fnukad 31-8-2015 dks cksMZ ds le{k izLrqr fd;k x;kA ftlesa uxjh; Bksl vif'k"B izcU/ku ds lUnHkZ esa1674928 :0 {kfriwfrZ o`{kkjksi.k rFkk 25 yk[k 4gtkj ,u-,-oh- oSY;w dqy jkf'k 4178928 SWM ;kstuk esa UIDSSMT lsLohd`fr jkf'k 34-88 djksM dh dUVhtsUlh en esa Lohd`r dj1-1 djksM es ls ou foHkkx dks rRdky Hkqxrku fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 09& lfpo mRrjk[k.M 'kgjh fodkl foHkkx vuqHkkx&1 ds i= la[;k 217@iv¼1½ 2014&58¼lk½@2008 fnukad 5-3-2014 }kjk lafonk@ nSfud osru @okg~; Jksrks ls fu;qDr LoPNrk lfefr ds lQkbZ deZpkfj;ksa ds ekuns; izfrekg 500 :0 c<ksRrjh dh x;h gS] ij fopkjA Lohdkj gSA
izLrko la[;k 10&mRrjk[k.M ifCyd izkbZosV ikVZuj fli ¼ih-ih-ih-½lsy }kjk izLrqr i= fnukad 11-8-2015 ckor uSuhrky jksM fLFkr ikdZ ,oa ikfdZx ds vkj-,Q-ih- o MªkIV duls'ku ,xzhesUV ij fopkjA uSuhrky jksM esa ikdZ ,oa ikfdZx gsrq ih0ih0ih0 lSy mRrjk[k.M 'kklu }kjk izLrqr vkj-,Q-ih ,oa MªkIV dUls'ku ,xzhesUV dk foLr`r fopkjksijkUr loZlEefr ls vuqeksnu fd;k x;k izLrko rRdky vfxze dk;Zokgh gsrq 'kklu dks iszf"kr fd;k tk;A

izLrko la[;k 11&13 os foRr vk;ksx dh vo'ks"k /kujkf'k rFkk 14 os foRr vk;ksx ls izkIr izFke fdLr dh /kujkf'k dks 'kklukns'kkuqlkj dk;Z@ miHkksx djus ij fopkjA

13 osa foRr vk;skx %& 13 os foRr vk;ksx ls izkIr jkf'k ls 'ks"k /kujkf'k 1485321o vfrfjDr jkf'k izkIr ls 'ks"k /kujkf'k 1637600 dqy 3122921 yk[k dh /kujkf'k ls fuEu dk;Z ekxZ izdk'k O;oLFkk] LokLF; midj.k o ty ey fudklh gsrq loZlEefr ls Lohdkj fd;k tkrk gSA

1&ekxZ izdk'k gsrq :0 470000¼dk;Zdkfj.kh lfefr }kjk vuqeksfnr½

2&lQkbZ midj.k gsrq :0 90000¼dk;Zdkfj.kh lfefr }kjkvuqeksfnr½

3&lkoZtfud fuekZ.k gsrq :0 500000¼ ukyh iqfy;k ty ey fudklh gsrq okMksZ ds vUrZXkr vU; NksVs dk;Z

4& neqokW<wxk [kke ]neqokW<wxk cUnkscLrh]neqokW<wxk Tokgj T;ksfr esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k gY}kuh }kjk LVªhV ykbZV rkj@ iksy vkx.ku :Ik;s 20]63]188 yk[k cksMZ }kjk tufgr esa 13 os foRr vk;ksx ls loZlEefr ls izLrko la[;k 06 }kjk vuqeksfnr fd;k x;k gSA dk;Znk;h laLFkk mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku] fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k] gY}kuh dks mDRk /kujkf'k rRdky voeqDr dh tk;A

13 os foRr vk;skx ls 'kkluknsa'k la[;k 923@xxvii(1)/2014 fnukad 20-11-2014}kjk tkjh jkf'k 64-78 yk[k lsfuEukuqlkj LokLF; lkekxzh ,oa ekxZ izdk'k lkekxzh iwoZ Lohd`r njksa ij dz; djus dk loZlEefr ls fu.kZ; fy;k x;kA ftu enks esa iwoZ esa Vs.Mj vkefU=r dj njsa ugh miyC/k gS muesa fof/kor izksD;wjesUV fu;ekoyh ds vuqlkj VS.Mj @ dqVs'ku vkfn vkefU=r dj dk;Zokgh dh tk;A

LokLF; lkekxzh dk uke ux ewY; ;ksx¼:Ik;k½
1 fjDlk 40 21322 852880-00
2 pwuk 800 60 48000-00
3 fofyfpax ikmMj 200 650 130000-00
4 eSykFkh;ku MLV 100 600 60000-00
5 ,sflM 100 17 1700-00
6 uqoku 30 650 19500-00

7

MEij Iyslj ejEer ;w0,0  

04 bZ 7208

1 292798 292798-00

8

MEij Iylsj ejEer  

;w0ds004lh,&634

1 203356 203356-00

9

ek'kZy thi ejEer catjax

eksVlZ

1 132522 132522-00
10 Dokfyl ;w0,0 04 ch 1500 1 63500 63500-00

11

LdkbZ fyIV ykbZV okgu dk Vk;j 1 80000 80000-00

12

 

Vk;j@gkbZMªksfyd MEij ;w0ih002Mh 7426 dk ejEer dk;Z 1 300000 300000-00
dz0la ekxZ izdk'k lkekxzh dk fooj.k dqy ux izfr ux nj

dqy /kujkf'k

¼:Ik;k½

1 65 okV lh0,Q0,y fQfVx e; ySEi 800 1270 1016000-00
2 65 okV lh0,Q0,y ySEi 1300 470 611000-00
3 65 okV lh0,Q0,y pwMh okys ySEi 400 470 188000-00
4 85 okV lh0,Q0,y ySEi 800 560 448000-00
5 isMsUM gksYMj@ cQhZ gksYMj 500 15 7500-00
6 Lohp 6,-,e-ih-e; ih0oh lh cksMZ 500 35 17500-00
7 Lohp 16 ,-,e-ih-e; ih-oh-lh-cksMZ 500 75 37500-00
8 nLrkus 8 tksMs 650 5200-00
9 rkj 5 ,e,e ,Y;wfefu;e 150cUMy 590 88500-00
10 rkj 3@22 ,e-,e dkij 100 450 45000-00
11 rkj 25 ,e ,e ,Y;wfefu;e 150 330 49500-00
12 dySEi o`Rkdkj3-5 500 168 84000-00
13 ikbZi cszfdV 1800 212 381600-00
14 Vsi jksy 1600 12 19200-00
15 gksYMj pwMh okys 100 35 3500-00
  16 lh0pkSd 700 dkij 500 425 212500-00
17 lh ySEi 70 V;woyj 800 80 64000-00
18 lksfM;e bXusVj 70 400 73 29200-00
19 uV cksMZ 3lwr 50 fd0xzk

110@

fd0

5500-00

20&neqokW<wxk cUnkscLrh esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; fo/kqr forj.k [k.M gY}kuh dks ekxZ izdk'k   rkj]iksy gsrq :0 683741 fn;k tkuk Lohdkj fd;k tkrk gSA

21&lfoZl duSd'ku dh tekur /kujkf'k ,oa lfoZl pktsZt mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; fo/kqr forj.k [k.M dks :059100 o mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku xzkeh.k fo0fo0[k.M dks :0265900 fn;k tkuk Lohdkj fd;k tkrk gSA

14 os foRr vk;skx ds vUrZxr 'kklukns'k la[;k 884@xxvii(1)/ 2015 fnuakd 25-7-2015 }kjk voeqDr /kujkf'k :0166-77yk[k ls djk;s tkus okys dk;ksZ dh lwph
dz0la     dk;Z dk uke vuqekfur ykxr ¼:Ik;k½
1 ok0 u0 12 Jh iIiw dsljokuh ds ?kj ls Jh vejyky xqIrk ds ?kj rd lh0lh jksM fuekZ.k dk;Z 120000-00
2 ok0 u0 12 es Jh ckds yky o Jh jktsUnz cksjk ds ?kj ds lehi lh0lh0jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 84200-00
3 ok0 u0 16 Jh Hk.Mjh th o Jh cokMh th ds ?kj ds lehi lqj{kk gsrq nhokj fuekZ.k dk;Z 67500-00
4 ok0 u0 4esa /kskch ?kkV ij ekS0 rkfyc ds ?kj ds lehi lh0lh0jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 197000-00
5 ok0 u0 10 esa gkV vLirky ds lehi lh00lh jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 190000-00
6 ok0 u0 19 eYykxksj[kiqj frdksfu;k fLFkr Jh ik.Ms ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh iqu fuekZ.k dk;Z 146000-00
7 ok0 u0 9 Jh jkSrsyk th ds ?kj rd ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 300000-00
8 ok0 u0 2 jktsUnz uxj esa ukyk dofjax dk;Z 1500000-00
9 ok09 u0 13 esa vkokl fodkl Jh ds0,u0tks'kh ds ?kj ds lehi ukyh doafjax dk;Z 50000-00
10 ok0 u0 13 esa Jh txr flga usxh ds ?kj ds lehi ukyk dofjax dk;Z 51400-00
11 ok0 u 015 esa HkksykukFk xkMZ esa ljxe Vkfdt ds lehi fofHkUu 4 xfy;ksa esa lh0lh0 jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 291500-00
12 ok0 u0 20 ubZ cLrh esa lbZn ekLVj o Jh gehmYyk ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 208000-00
13

ok0 u0 3 esa eq[kkuh ugj jksM fLFkr lhVh MsVy vLirky ls Jh ds0ch tks'kh ds ?kj rd lh0lh jksM o ukyh iquZfuekZ.k dk;Z

¼:02-40 yk[k 14osfoRr vk;ksx ls o 'ks"k /kujkf'k 3-50 yk[k :0 lkaln fuf/k ls½

590000-00
14 ok0 u0 25 esa Jh tkosn o Jh rlyhe dsa ?kj ds lehi lh0lh jksM ukyh dk iquZfuekZ.k dk;Z 350000-00
15 ok0 u0 21 esa Jh 'kdhy lyekuh ds ?kj ds lehi fLFkr xfy;ksa dh ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 300000-00
16 ok0 u0 7 ds xqlkbZ uxj esa ukyk o ukyh iquZfuekZ.k 380000-00
17 ok0 u0 18 esa Jh eq[;rkj o Jh ulhj dqjs'kh ds ?kj ds lehi lh0lh0 jksM o ukyh iquZfuekZ.k 213200-00
18 okMZ u0 24 esa fpjkx vyh ckck etkj ds lehi fLFkr dczLrku ds pkj fnokjh o feVVh Hkjku 910000-00
19 ok0 u0 6 esa jkeefUnj ds ihNs fLFkr ekSgYyk esa lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 92000-00
20 ok0 u0 6 esa 'kkjnk QSDVh ds ihNs ds lehi okyh jksM fLFkr xyh esa Jh uohu ik.Ms ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 195500-00
21 ok0 u0 5dkBxksnke esa uSuhrky jksM ls bUVj dkyst gksrs gq, flpkbZ foHkkx dh ugj rd lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 1126000-00
22 ok0 u0 8 esa csl vLiryk o vkse oL= Hk.Mkj pkSd cktkj ds lehi iqfy;k fuekZ.k 111500-00
23 HkksfV;k iMko txnEck uxj ds ok0 u0 11 ds lehi bZlkbZ dfczLrku esa gky] okVj VSd fuekZ.k o ejEer dk;Z 1048000-+00
24 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa QuhZpj dz; dk;Z 300000-00
25 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa QuhZpj dz; dk;Z 300000-00
26 fuxe lHkkxkj@ ehfVxa d{k vkfn fuekZ.k dk;Z 1350000-00
27 fuxe LokLF; okgu ds Vk;j 269000-00
mijksDRk 27 dk;ksZ esa ls dk;Z u023 o dk;Z u0 26 dks NksMdj Vs.Mj@dksVs'ku vkefU=r dj dk;Z lEikfnr fd;s tk;sA dk;Z u0 23 dks xzkeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky 26 lHkkxkj@ehfVxa d{k dk dk;Z rRdky foHkkxh; i}fr fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

14 os foRr vk;skx ds vUrZxr miZ;qDr 27 dk;ksZ ds vfrfjDr fuEu 08 dk;Z dk;Znk;h laLFkk xkzeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky ls Nk=ksa dh lqj{kk dks n`f"Vxr j[krs gq, Rofjr xfr ls djk;k tkuk loZlEefr ls ikfjr fd;k x;kA

dz0la0            dk;Z dk uke                     vkx.ku :Ik;k

1 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa okmUMªh oky]okVj VSad fuekZ.k VkbZYl foNokbZ dk;Z

257000-00

2 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa , Cykd Hkwry o izFke ry esa d{k ejEer dk;Z 325000-00
3 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa ch Cykd esa iquZfuekZ.k dk;Z 1045000-00
4 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa lh Cykd esa izFke ry d{kksa dh LySc fuekZ.k o Hkwry o izFke ry ds d{kksa dh ejEer dk;Z 1094000-00
5 dkBxksnke esa ckyd bUVj dkyst esa izFke Cykd esa d{k ejEer o esu xsV fuekZ.k 111000-00
6 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa f}rh; Cykd esa izFke ry dh LySc fuekZ.k o Hkwry o izFke ry fLFkr d{kksa dh ejEer dk;Z 1631000-00
7 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa r`rh; Cykd esa LySc fuekZ.k o ejEer dk;Z 1413000-00
8 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa prqFkZ Cykd esa LySc fuekZ.k o ejEer dk;Z 854000-00

bl izdkj 14 os foRr vk;ksx dh izFke fd'r   :0 167-77 yk[k vuqnku dk mi;ksx mijksDRkuqlkj ewy Hkwr ukxfjd lqfo/kkvksa ;Fkk ty fudklh]lkeqnkf;d ifjlEifRr;ksa dk j[kj[kko] lMdksa] QqVikFkksa ,oa LVªhV ykbZV dfczLrku vkSj 'ke'kkuksa ds j[kj[kko gsrq loZlEefr ls fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA dqy izkIr /kujkf'k               167-77 yk[k gSA vr% izkIr jkf'k ds vfrfjDRk jkf'k cksMZ Q.M ls ogu dh tk;sxhA

izLrko la[;k 12& uxj fuxe gY}kuh dkBxksnke dks lkaln fuf/k@ fo/kk;d fuf/k ls vc rd izkIr /kujkf'k   ds dk;ksZ dh izxfr ij fopkjA

lkaln fuf/k@ fo/kk;d fuf/k ls fuEu dk;Z muds lEeq[k vafdr /kujkf'k ls lnu dks voxr djk;k x;k rFkk lnu }kjk fuEukuqlkj Lohd`r dk;Z lEikfnr djkus dk izLrko loZ lEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

1&B.Mh lMd gY}kuh lkoZtfud ikdZ o pkgjnhokjh fuekZ.k Lohd`r /kujkf'k :-8-00 yk[k voeqDr /kujkf'k :-6-00 yk[k :Ik;k] mDr dk;Z izLrko la[;k 06 esa xzkeh.k fuekZ.k foHkkx dks fn;k tkuk LOkhdkj fd;k x;k gSA½

2&txnEckuxj gY}kuh esa lsfud feyu dsUnz@ Hkou fuekZ.k Lohd`r jkf'k :-7-00 yk[k voeqDr jkf'k 5-25 yk[k 3&jktiqjk dq"V vkJe gY}kuh esa 'kkSpky; fuekZ.k Lohd`r jkf'k 3-00 yk[k voeqDr jkf'k 2-35 yk[k

4&ok0 u0 03 esa ekxZ fuekZ.k gsrq Lohd`r jkf'k :-3-50 yk[k voeqDr jkf'k :-2-60 yk[k 5&neqokW<wxk 'kh'kegy dkBxksnke esa tufeyu dsUnz fuekZ.k gsrq Lohd`r ,oa voeqDRk jkf'k 2-00 yk[k

6&'kh'kegy gY}kuh esa lkeqnkf;d Hkou fuekZ.k gsrq Lohd`fr jkf'k :0 5-00 yk[k rFkk voeqDr jkf'k :-3-75 yk[k

izLrko la[;k 13&izLrko bl vk'k; dk fd ok0 u0 4 jktiqjk esa 02 jSu clsjk gsrq 'kklu ls izkIr /kujkf'k dqy 151-28 yk[k ds fuekZ.k gsrq dk;Znk;h laLFkk xzkeh.k vfHk;U=.k foHkkx ds p;u ij fopkjA                                            

'kklu ds i= la[;k 549 fnukad 21-3-2015 dks Lohd`r uxj fuxe jktiqjk esa u;s nkseaftys jSu clsjk dk fuekZ.k ftldh ykxr 102-65 yk[k rFkk jktiqjk /kksch?kkV jSu clsjk Lohd`r /kujkf'k 48-63 yk[k xzkeh.k fuekZ.k foHkkx }kjk la'kksf/kr 62-43 yk[k½ ls jSu clsjk dk fuekZ.k dk;Z gsrq vkj-bZ-,l- gY}kuh iz[k.M uSuhrky dks dk;Znk;h laLFkk loZlEefr ls r; fd;k x;k jSu clsjk dh f}rh; ;kstuk esa vfrfjDRk /kujkf'k :0 13-80 yk[k dh ekWx gsrq 'kklu dks i= iszf"kr fd;k tkuk Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 14&lgk;d uxj vk;qDRk }kjk izLrqr izLrko] Hkouks ds ukekUrj.k 'kqYd fu/kkZj.k ij fopkjA

Hkouksa ds ukekUrj.k 'kqYd fuEukuqlkj fu/kkZfjr fd;s tkrs gSA

1&cksMZ }kjk loZlEefr ls fu.kZ; fy;k x;k fd fojklru okys Hkouksa ij ukekUrj.k 'kqYd 500 : rFkk foyEc 'kqYd 100 :0izfro"kZ fu/kkZfjr fd;k x;kA

2&dz; fodz; vkfn ds vkoklh; iz;ksx ds Hkouksa dk ukekUrj.k 'kqYd 2500@ :0 rFkk foyEc 'kqYd 500 :0 izfro"kZ   fu/kkZfjr fd;k x;kA

3&dz; fodz; vkfn ds O;lkf;d Hkouksa dk ukekUrj.k 'kqYd 5000@: rFkk foyEc 'kqYd 100@&; :0 izfro"kZ fu/kkZfjr fd;k tkrk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 15& uxj LokLF; vf/kdkjh dk i= fnukad 20-8-2015 ckor foRrh; o"kZ 2015&16 gsrq fnukad 1-05-2015 ls ykxw iqujhf{kr dsUnzh; ,l0vks0vkj0 ds }kjk pkydksa dk pktZ :0465 fu;r fd;k x;k gS] uxj fuxe esa 04 lafonk pkyd dk;Zjr gSA izfr pkyd dk osru 13950: izfrekg gksxk] ij fopkjA         ,l0vks0vkj0 ds laca/k esa 'kklukns'k izkIr ugh gSA   cksMZ cSBd esa 'kklukns'k izkIr gksus ds Ik'pkr gh iqu% j[kk tk;sA

izLrko la[;k 16&uxj fuxe lhekUrZxr pyus okys fjDlks ds fdjk;s dh njksa ds fu/kkZj.k ij fopkjA                     

'kgj esa fjDlksa ds fdjk;k njksa ds   fu/kkZj.k gsrq fuEu desVh cukbZ tkrh gSA

1& dEEkksjkuh                               2&Jh ybZd dqjs'kh

3& Jh vOnqy oQk                         4&Jh eksgu flga fc"V

5& Jh jkts'k uSFkkuh dj v/kh{kd

   mijksDr desVh 'kh?kz fdjk;k fu/kkZj.k dj vxyh cksMZ cSBd esa izLrqr djsxhA

ik"kZnksa ds izLrko la[;k 17 d& Jherh nhik ik.Ms ik"kZn dk i= bl vk'k; dk fd ips'oj ikdZ vkokl fodkl ds ikdZ esa c`} yksxsak ds cSBus ds fy, dqlhZ;k yxokus ij fopkjA                                                                  

vfxze vkns'kks rd LFkfxr fd;k tkrk gSA

[k& izLrko Jh xqQjku ik"kZn dk bl vk'k; dk fd rkt pkSjkgs ij [kkyh iMh iqLrdky; Hkwfe ij u;s iqLrdky; Hkou dk fuekZ.k fd;s tkus ij fopkjA                                      

rkt pkSjkgs ij fuxe dh iqLrdky; Hkwfe ij iqLrdky; Hkou@ dEI;wfuVh gky]'kkSfixa dkEiySDl vkfn ds fuekZ.k gsrq lgk;d vfHk;Urk ,d ekg ds vUnj vkx.ku izLrqr djsa rFkk mDr /kujkf'k izkIr djus gsrq voLFkkiuk en ls fuekZ.k gsrq 'kklu dks i= iszf"kr djsA
x& i= Jh /khjsUnz flga jkor ik"kZn dk i= fnukad 1-9-2015 okor uxj fuxe lhekUrZxr 02 fdyksehVj rd lMd dh [kqnkbZ ls iwoZ vuqefr uxj fuxe iz'kklu ls fy;s tkus ij fopkjA yksd fuekZ.k foHkkx ds 'kklukns'k la[;k 5443@ii(2)/15&13¼lkekU;½ fnukad 23 tqykbZ 2015 ds dze la[;k 10 ds vuqlkj uxj fuxe {ks=kUrZxr vkUrfjd ekxksZ dk fuekZ.k ,o j[kj[kko dk dk;Z yksd fuekZ.k foHkkx }kjk ugh fd;k tk;sxkAbu dk;ksZ dks uxj fuxe }kjk gh djk;k tk;sxkA Hkys gh iwoZ esa dHkh yksd fuekZ.k foHkkx }kjk 'kklu ds funsZ'kksa ij vFkok fMiksftV ds ek/;e ls uxj fuxe {ks=kUrZxr dk;Z djk;s x;s gksA bl izdkj lMds cukus dk j[kj[kko dk vf/kdkj uxj fuxeksa dks ns fn;k x;k gSA vr% vc ljdkjh@xSj ljdkjh@ futhdEiuh;ksa] turk vkfn }kjk dh tk jgh ;k dh tkus okyh jksM dfVxa dh vuqefr o jksM dfVxa dh /kujkf'k fuxe dks"k esa tek djokus rFkk voS/k :Ik ls dh tk jgh ;k dh tkus okyh jksM dfVxa djus okyksa ij tqekZuk yxkus ;k n.MkRed dk;Zokgh ds vf/kdkj uxj fuxe dks nsus gsrq tkjh 'kklukns'k tkjh djus ds fy, 'kklu ls fuosnu fd;k tk;A
                     

                    

             

¼MkW0tksxsUnz iky flga jkSrsyk½

                                                                                                       es;j

                                                                                                uxj fuxe gY}kuhA

i=kd               @ cks0 cSBd                                               fnukad 12-10-2015

izfrfyfi& fuEu dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq iszf"krA

         1& lfpo] 'kgjh fodkl foHkkx lfpoky; nsgjknwuA

2&funs'kd 'kgjh fodkl funs'kky; 43@6 ekrk efUnj nsgjknwuA

3&vk;qDr dqek;Ww e.My uSuhrkyA

4&uxj vk;qDr uxj fuxe gY}kuh dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrqA

5&leLr fuokZfpr ik"kZn@ ukfer ik"kZnksa@ insu lnL;ks dks lwpukFkZA

         6&leLr foHkkxk/;{k uxj fuxe gY}kuh dks vius foHkkx ls lacaf/kr izLrko dk vuqikyu djrs gq, izxfr ls ,d lIrkg esa voxr djk;sA

                                         ¼MkW0 tksxsUnz iky flga jkSrsyk½

                                                                                                       es;j

                                                                                                uxj fuxe gY}kuhA

dk;Zokgh uxj fuxe gY}kuh dkBxksnke dh cSBd fnukad 7-10-2015 ds cksMZ izLrko la[;k 11 dh izekf.kr izfrfyfi

izLrko la[;k 11&13 os foRr vk;ksx dh vo'ks"k /kujkf'k rFkk 14 os foRr vk;ksx ls izkIr izFke fdLr dh /kujkf'k dks 'kklukns'kkuqlkj dk;Z@ miHkksx djus ij fopkjA

13 osa foRr vk;skx %& 13 os foRr vk;ksx ls izkIr jkf'k ls 'ks"k /kujkf'k 1485321o vfrfjDr jkf'k izkIr ls 'ks"k /kujkf'k 1637600 dqy 3122921 yk[k dh /kujkf'k ls fuEu dk;Z ekxZ izdk'k O;oLFkk] LokLF; midj.k o ty ey fudklh gsrq loZlEefr ls Lohdkj fd;k tkrk gSA

1&ekxZ izdk'k gsrq :0 470000 ¼dk;Zdkfj.kh lfefr }kjk vuqeksfnr½

2&lQkbZ midj.k gsrq :0 90000 ¼dk;Zdkfj.kh lfefr }kjk vuqeksfnr½

3&lkoZtfud fuekZ.k gsrq :0 500000 ¼ ukyh iqfy;k ty ey fudklh gsrq okMksZ ds vUrZXkr vU; NksVs dk;Z

4& neqokW<wxk [kke ]neqokW<wxk cUnkscLrh]neqokW<wxk Tokgj T;ksfr esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k gY}kuh }kjk LVªhV ykbZV rkj@ iksy vkx.ku :Ik;s 20]63]188 yk[k cksMZ }kjk tufgr esa 13 os foRr vk;ksx ls loZlEefr ls izLrko la[;k 06 }kjk vuqeksfnr fd;k x;k gSA dk;Znk;h laLFkk mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku] fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k] gY}kuh dks mDRk /kujkf'k rRdky voeqDr dh tk;A

13 os foRr vk;skx ls 'kkluknsa'k la[;k 923@xxvii(1)/2014 fnukad 20-11-2014}kjk tkjh jkf'k 64-78 yk[k ls fuEukuqlkj LokLF; lkekxzh ,oa ekxZ izdk'k lkekxzh iwoZ Lohd`r njksa ij dz; djus dk loZlEefr ls fu.kZ; fy;k x;kA ftu enks esa iwoZ esa Vs.Mj vkefU=r dj njsa ugh miyC/k gS muesa fof/kor izksD;wjesUV fu;ekoyh ds vuqlkj VS.Mj @ dqVs'ku vkfn vkefU=r dj dk;Zokgh dh tk;A

LokLF; lkekxzh dk uke ux ewY; ;ksx¼:Ik;k½
1 fjDlk 40 21322 852880-00
2 pwuk 800 60 48000-00
3 fofyfpax ikmMj 200 650 130000-00
4 eSykFkh;ku MLV 100 600 60000-00
5 ,sflM 100 17 1700-00
6 uqoku 30 650 19500-00

7

MEij Iyslj ejEer ;w0,0  

04 bZ 7208

1 292798 292798-00

8

MEij Iylsj ejEer  

;w0ds004lh,&634

1 203356 203356-00

9

ek'kZy thi ejEer catjax

eksVlZ

1 132522 132522-00
10 Dokfyl ;w0,0 04 ch 1500 1 63500 63500-00

11

LdkbZ fyIV ykbZV okgu dk Vk;j 1 80000 80000-00

12

 

Vk;j@gkbZMªksfyd MEij ;w0ih002Mh 7426 dk ejEer dk;Z 1 300000 300000-00
dz0la ekxZ izdk'k lkekxzh dk fooj.k dqy ux izfr ux nj

dqy /kujkf'k

¼:Ik;k½

1 65 okV lh0,Q0,y fQfVx e; ySEi 800 1270 1016000-00
2 65 okV lh0,Q0,y ySEi 1300 470 611000-00
3 65 okV lh0,Q0,y pwMh okys ySEi 400 470 188000-00
4 85 okV lh0,Q0,y ySEi 800 560 448000-00
5 isMsUM gksYMj@ cQhZ gksYMj 500 15 7500-00
6 Lohp 6,-,e-ih-e; ih0oh lh cksMZ 500 35 17500-00
7 Lohp 16 ,-,e-ih-e; ih-oh-lh-cksMZ 500 75 37500-00
8 nLrkus 8 tksMs 650 5200-00
9 rkj 5 ,e,e ,Y;wfefu;e 150 cUMy 590 88500-00
10 rkj 3@22 ,e-,e dkij 100 450 45000-00
11 rkj 25 ,e ,e ,Y;wfefu;e 150 330 49500-00
12 dySEi o`Rkdkj 3-5 500 168 84000-00
13 ikbZi cszfdV 1800 212 381600-00
14 Vsi jksy 1600 12 19200-00
15 gksYMj pwMh okys 100 35 3500-00
  16 lh0pkSd 700 dkij 500 425 212500-00
17 lh ySEi 70 V;woyj 800 80 64000-00
18 lksfM;e bXusVj 70 400 73 29200-00
19 uV cksMZ 3lwr 50 fd0xzk

110@

fd0

5500-00

20&neqokW<wxk cUnkscLrh esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; fo/kqr forj.k [k.M gY}kuh dks ekxZ izdk'k   rkj]iksy gsrq :0 683741 fn;k tkuk Lohdkj fd;k tkrk gSA

21&lfoZl duSd'ku dh tekur /kujkf'k ,oa lfoZl pktsZt mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; fo/kqr forj.k [k.M dks :059100 o mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku xzkeh.k fo0fo0[k.M dks :0265900 fn;k tkuk Lohdkj fd;k tkrk gSA

14 os foRr vk;skx ds vUrZxr 'kklukns'k la[;k 884@xxvii(1)/ 2015 fnuakd 25-7-2015 }kjk voeqDr /kujkf'k :0 166-77 yk[k ls djk;s tkus okys dk;ksZ dh lwph
dz0la     dk;Z dk uke vuqekfur ykxr ¼:Ik;k½
1 ok0 u0 12 Jh iIiw dsljokuh ds ?kj ls Jh vejyky xqIrk ds ?kj rd lh0lh jksM fuekZ.k dk;Z 120000-00
2 ok0 u0 12 es Jh ckds yky o Jh jktsUnz cksjk ds ?kj ds lehi lh0lh0jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 84200-00
3 ok0 u0 16 Jh Hk.Mjh th o Jh cokMh th ds ?kj ds lehi lqj{kk gsrq nhokj fuekZ.k dk;Z 67500-00
4 ok0 u0 4esa /kskch ?kkV ij ekS0 rkfyc ds ?kj ds lehi lh0lh0jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 197000-00
5 ok0 u0 10 esa gkV vLirky ds lehi lh00lh jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 190000-00
6 ok0 u0 19 eYykxksj[kiqj frdksfu;k fLFkr Jh ik.Ms ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh iqu fuekZ.k dk;Z 146000-00
7 ok0 u0 9 Jh jkSrsyk th ds ?kj rd ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 300000-00
8 ok0 u0 2 jktsUnz uxj esa ukyk dofjax dk;Z 1500000-00
9 ok09 u0 13 esa vkokl fodkl Jh ds0,u0tks'kh ds ?kj ds lehi ukyh doafjax dk;Z 50000-00
10 ok0 u0 13 esa Jh txr flga usxh ds ?kj ds lehi ukyk dofjax dk;Z 51400-00
11 ok0 u 015 esa HkksykukFk xkMZ esa ljxe Vkfdt ds lehi fofHkUu 4 xfy;ksa esa lh0lh0 jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 291500-00
12 ok0 u0 20 ubZ cLrh esa lbZn ekLVj o Jh gehmYyk ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 208000-00
13

ok0 u0 3 esa eq[kkuh ugj jksM fLFkr lhVh MsVy vLirky ls Jh ds0ch tks'kh ds ?kj rd lh0lh jksM o ukyh iquZfuekZ.k dk;Z

¼:02-40 yk[k 14osfoRr vk;ksx ls o 'ks"k /kujkf'k 3-50 yk[k :0 lkaln fuf/k ls½

590000-00
14 ok0 u0 25 esa Jh tkosn o Jh rlyhe dsa ?kj ds lehi lh0lh jksM ukyh dk iquZfuekZ.k dk;Z 350000-00
15 ok0 u0 21 esa Jh 'kdhy lyekuh ds ?kj ds lehi fLFkr xfy;ksa dh ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 300000-00
16 ok0 u0 7 ds xqlkbZ uxj esa ukyk o ukyh iquZfuekZ.k 380000-00
17 ok0 u0 18 esa Jh eq[;rkj o Jh ulhj dqjs'kh ds ?kj ds lehi lh0lh0 jksM o ukyh iquZfuekZ.k 213200-00
18 okMZ u0 24 esa fpjkx vyh ckck etkj ds lehi fLFkr dczLrku ds pkj fnokjh o feVVh Hkjku 910000-00
19 ok0 u0 6 esa jkeefUnj ds ihNs fLFkr ekSgYyk esa lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 92000-00
20 ok0 u0 6 esa 'kkjnk QSDVh ds ihNs ds lehi okyh jksM fLFkr xyh esa Jh uohu ik.Ms ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 195500-00
21 ok0 u0 5dkBxksnke esa uSuhrky jksM ls bUVj dkyst gksrs gq, flpkbZ foHkkx dh ugj rd lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 1126000-00
22 ok0 u0 8 esa csl vLiryk o vkse oL= Hk.Mkj pkSd cktkj ds lehi iqfy;k fuekZ.k 111500-00
23 HkksfV;k iMko txnEck uxj ds ok0 u0 11 ds lehi bZlkbZ dfczLrku esa gky] okVj VSd fuekZ.k o ejEer dk;Z 1048000-+00
24 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa QuhZpj dz; dk;Z 300000-00
25 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa QuhZpj dz; dk;Z 300000-00
26 fuxe lHkkxkj@ ehfVxa d{k vkfn fuekZ.k dk;Z 1350000-00
27 fuxe LokLF; okgu ds Vk;j 269000-00
mijksDRk 27 dk;ksZ esa ls dk;Z u023 o dk;Z u0 26 dks NksMdj Vs.Mj@dksVs'ku vkefU=r dj dk;Z lEikfnr fd;s tk;sA dk;Z u0 23 dks xzkeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky 26 lHkkxkj@ehfVxa d{k dk dk;Z rRdky foHkkxh; i}fr fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

14 os foRr vk;skx ds vUrZxr miZ;qDr 27 dk;ksZ ds vfrfjDr fuEu 08 dk;Z dk;Znk;h laLFkk xkzeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky ls Nk=ksa dh lqj{kk dks n`f"Vxr j[krs gq, Rofjr xfr ls djk;k tkuk loZlEefr ls ikfjr fd;k x;kA

dz0la0            dk;Z dk uke                     vkx.ku :Ik;k

1 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa okmUMªh oky]okVj VSad fuekZ.k VkbZYl foNokbZ dk;Z

257000-00

2 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa , Cykd Hkwry o izFke ry esa d{k ejEer dk;Z 325000-00
3 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa ch Cykd esa iquZfuekZ.k dk;Z 1045000-00
4 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa lh Cykd esa izFke ry d{kksa dh LySc fuekZ.k o Hkwry o izFke ry ds d{kksa dh ejEer dk;Z 1094000-00
5 dkBxksnke esa ckyd bUVj dkyst esa izFke Cykd esa d{k ejEer o esu xsV fuekZ.k 111000-00
6 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa f}rh; Cykd esa izFke ry dh LySc fuekZ.k o Hkwry o izFke ry fLFkr d{kksa dh ejEer dk;Z 1631000-00
7 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa r`rh; Cykd esa LySc fuekZ.k o ejEer dk;Z 1413000-00
8 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa prqFkZ Cykd esa LySc fuekZ.k o ejEer dk;Z 854000-00

bl izdkj 14 os foRr vk;ksx dh izFke fd'r   :0 167-77 yk[k vuqnku dk mi;ksx mijksDRkuqlkj ewy Hkwr ukxfjd lqfo/kkvksa ;Fkk ty fudklh]lkeqnkf;d ifjlEifRr;ksa dk j[kj[kko] lMdksa] QqVikFkksa ,oa LVªhV ykbZV dfczLrku vkSj 'ke'kkuksa ds j[kj[kko gsrq loZlEefr ls fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA dqy izkIr /kujkf'k               167-77 yk[k gSA vr% izkIr jkf'k ds vfrfjDRk jkf'k cksMZ Q.M ls ogu dh tk;sxhA

                     

dk;Zokgh uxj fuxe gY}kuh dkBxksnke dh cSBd fnukad 7-10-2015 ds cksMZ izLrko la[;k 01 dh izekf.kr izfrfyfi

izLrko la[;k 1&lfpo] 'kgjh fodkl foHkkx ds vkns'k la[;k 756 @iv(1)/2015/01(32)/2014 fnukad 12 twu 2015 }kjk uxj fuxeksa ds <kWps dk iquZXkBu vkns'k izkIr gqvk gSA mDr <kWps ds vuqeksnu ij fopkjA

lfpo 'kgjh fodkl foHkkx mRrjk[k.M }kjk tkjh uxj fuxe dk iquZXkBu <kWps ds vkns'k ij foLr`r ppkZ ds mijkUr uxj fuxe gY}kuh gsrq leLr l`ftr inkas dk vuqeksnu fuEu 'krksZ ij fd;k x;kA

1&<kWps esa dsUnzh;r o vdsUnzh;r inksa esa o`f} gqbZ gS inks dh o`f} ds lkis{k jkT; foRr vk;ksx ls izkIr gksus okyh =Sekfld   jkf'k esa Hkh o`f} 'kklu }kjk dh tk;A uxj fuxe dks orZeku esa jkT; foRr vk;ksx ls ek= 2-79 djksM feyrk gS rFkk orZeku esa izfr =Sekl 45 yk[k :0 osru esa de IkM jgk gSA vr% loZlEefr ls ikfjr fd;k tkrk gS fd fuxe deZpkfj;ksa dh yfEcr nsunkfj;ksa ds Hkqxrku ds lkFk leLr dk;Zjr deZpkfj;ks ds osru vkfn dk Hkqxrku 'kklu ogu djsA ,oa fodkl en esa vfrfjDr vuqnku Hkh iznku djsAftlls dh tufgr ds fodkl dk;Z gks ldsA

2&mDRk <kWps esa pkyd] Ik;kZoj.k fe=]losZ;j]ykbZueSu]izdk'k fujh{kd] ds in tks vkmVlksflZx ls Hkjs tkus ds vkns'k fn;s x;s gS]ds LFkku ij fu;fer fu;qfDr fd;s tkus gsrq la'kks/ku gsrq izLrko 'kklu dks iszf"kr fd;k tk;A

3&mDr <kWps esa vdsUnzh;r deZpkfj;ksa dh fu;qfDr fuxe dh foRrh; fLFkfr dks ns[krs gq, dk;Zdkfj.kh lfefr ds vuqeksnu ds mijkUr fd;k tk;sxkA

f t g

हमारा इतिहास

हल्द्वानी शहर की स्थापना वर्ष 1834 में ट्रेल द्वारा की गयी थी इस शहर की समुद्र सतह से ऊचाई 1391 फिट है। हल्द्वानी  को नगर पालिका परिषद हल्द्वानी कम काठगोदाम को सन् 1904 में नोटिफाईड ऐरिया घोषित किया गया। वर्ष 1942 में  नोटिफाईड ऐरिया से तृतीय श्रेणी की पालिका घोषित की गयी, सन 1956 में द्वितीय श्रेणी व 1966 में प्रथम श्रेणी की नगर पालिका

नगर निगम कार्यालय - हल्द्वानी

-मेल: haldwaninagarnigam@gmail.com 

Fax No.05946-221512

हल्द्वानी, उत्तराखंड 263,139