Copyright 2020 - - हल्द्वानी नगर निगम। सभी अधिकार सुरक्षित। | स्वास्तिक सॉफ्टवेयर एंड आई० टी० सर्विसेस द्वारा संचालित।

 

dk;Zokgh uxj fuxe gY}kuh&dkBxksnke dh cSBd fnukad 26-12-2013 dks iwokZUg 11-00 cts uxj fuxe lHkk d{k esa lEiUu gqbZA ftlesa mifLFkfr fuEu izdkj gSA

mifLFkfr ik’kZnx.k %&¼1½Jherh dEEkks jkuh ¼2½Jherh QbZe tSck¼3½ Jherh chuk tks'kh¼4½Jherh 'kksHkk fo"V]¼5½¼6½Jherh pEik ja/kkok¼7½Jh /khjsUnz jkor]¼8½ Jh ujsUnz thr flga dksgyh¼9½ Jh dhfM;k]¼10½ Jh fnus'k flga fc"V ¼11½Jh lqfer dqekj]¼12½ ekS0 xqQjku¼13½ ekS0 ybZd dqjs'kh]¼14½ Jh eksgu fc"V¼15½ Jh eukst dqekj xqIrk¼16½Jh jktsUnz flga usxh¼17½Jh egsUnz ukxj¼18½ Jh jktsUnz dqekj¼19½ Jh fofiu pUnz tks'kh ¼20½Jherh 'kkgtgkW osxe ¼21½ gkth vOnqy oQk

                                                         ¼g0½

                                                   ¼Mk0tksxsUnz iky flg ajkSrsyk½

es;j

fo'ks"k izLrko la[;k 1&izLrko ckor uxj fuxe dh dk;Zdkj.kh lfefr ds xBu ij fopkjA

dk;Zdj.kh lfefr ds xBu ds lEcU/k esa loZizFke cksMZ ds le{k uxj fuxe vf/kfu;e ds vUrxZr xBu rFkk vof/k ds lEcU/k esa voxr djk;k x;kArRi'pkr~ leLr ik’kZnx.kksa }kjk ek0 es;j dks 12 ik’kZnksa dh lfefr ds lnL;ksa dks pquus gsrq vf/kd`r fd;kA eku0es;j }kjk fuEukuqlkj dk;Zdkj.kh lfefr ds lnL;ksa dk p;u fd;k x;kA%&

1-   Jherh chuk tks”kh  2- Jherh “kksHkk fc’V

3- Jh fnus”k flag fc’V4- Jh /khjsUnz flag jkor

5- Jh eukst xqIrk     6- Jh ujsUnz thr flag

7- Jh jktsUnz dqekj    8- Jherh “kkgtgkW csxe

9- Jh jktsUnz flag usxh 10- Jherh QbZe tSok lyekuh

11- ekS0 ybZd dqjs'kh          12- eksgu fc’V

    rRi'pkr~ fo”ks’k ldYai }kjk mijksDrkuqlkj dk;Zdkj.kh lfefr dk xBu fd;k x;kA

fo'ks"k izLrko la[;k 2&ekfld ys[kk ebZ 2013 ls flrEcj] 2013¼iwoZ iszf"kr½ dh Lohd`fr ij fopkjA

ekfld ys[kk ebZ] twu] tqykbZ] vxLr o flRkEcj] dh vk; Øe”k% 28]74]7236-00] 2563502-00]7772715-00]41473776-00 rFkk 1393604-00rFkk O;; ebZ]twu] tqykbZ] vxLr]flrEcj dze”k% 280110843]517556-00] 11826998-00]28256594-00]3671487-00 dk cksMZ }kjk foLr`r fopkjksijkUr loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 3&nksgjh ys[kk iz.kkyh gsrq izkIr U;wure fufonk eSllZ vpy JhokLro ,.M dEiuh dh ,d o"kZ dh U;wure fufonk 450000$12-30 izfr0 lfoZl VSDl lfgr dqy 505620@:0 Lohd`fr ij fopkjA     nksgjh ys[kk iz.kkyh gsrq U;wure fufonknkrk eS0 vpy JhokLro ,a.M d0 dh U;wure fufonk lfoZl VSDl lfgr dqy 505620-00 #0 ,d o’kZ gsrq Lohd`r fd;k x;kA vuqcU/k vkfn dh dk;Zokgh rRdky dj nksgjh ys[kk iz.kkyh ykxw djus ds vksn”k Hkh fn, x,A
izLrko la[;k 4&izLrko ckor ik"kZnx.kksa dks izfro"kZ N% ysVj gSM iSM 100 iUuksa dk ],d eksgj rFkk ,d badiSM o ,d ,d fuxe ,DV fn;s tkus ,ao ¼dqy 40 izfr;kWa½ dz; o forj.k fd;s tkus ij fopkjA

ik’kZnx.kksa gsrq vU; lkexzh dks NksM+dj dsoy uxj fuxe ,DV dh 40 izfr;kW Ø; dh tkus dh Lohd`fr dh xbZA

izLrko la[;k 5&leLr ik"kZnx.kksa dk ifjp; i= cuk;s tkus ij fopkjA

loZ lEefr ifjp; i= cukuk Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 6&fuxe dh vk; o`f} gsrq izLrko ij fopkjA

¼1½&ikfdZx LFky dk fpfUghdj.k ,oa djksa dk fu/kkZj.k ,oa fpfUgr LFkyksa dh uhykeh ij fopkj

¼2½&ykbZlsUl njksa esa o`f} ij fopkjA

¼3½&dsUnzh; dk;kZy; Hkouksa@vkoklh; Hkouksa ij lfoZl VSDl ,oa orZeku esa py jgs gkml VSDl losZ izxfr ij fopkjA

¼4½&uxj fuxe dh nqdkuksa dk fdjk;k fu/kkZj.k ,oa iqjkuh Nrksa ds iquZfuekZ.k dh vuqefr ij] vuqefr 'kqyd dkfu/kkZj.k] Nr ds mi;ksx dh izfdz;k   dj fu/kkZj.k ,oa ml gsrq 'kqYd dk fu/kkZj.k ij fopkjA

uxj fuxe dh vk; o`f} gsrq pkj fcUnqvksa ij ;Fkk ikfdZx LFkyksa dk fpUghdj.k] njksa dk fu/kkZj.k vkSj mudh uhykeh] ykbZlSUl dh njksa ij o`f)] vkoklh; Hkouksa ij gkml VSDl] izxfr] uxj fuxe dh nqdkuksa dk iqu% njksa ij fdjk;k fu/kkZj.k] iqjkuh Nrksa ij fuekZ.k fd;k x;k fd mDr izLrko dk;Zdkj.kh lfefr dks foLr`r v/;;u@xgu leh{kk gsrq mDRk izLrko dk;Zdkj.kh lfefr dks lkSik x;kA dk;Z dkj.kh lfefr mDRk ij ;Fkk”kh?kz viuh fjiksVZ izLrqr djsxh rkfd uxj fuxe dh vk; esa o`f) gks ldsA dsUnzh; Hkouksa ij lsok “kqYd ds lEcU/k esa loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 7&izLrko ckor vkbZ-,p-,l-Mh-ih- lSy dk vuqeksnu ,o foRrh; Lohd`fr ij fopkjA

vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 lsy esa rhu ekg gsrq #0 277350-00 vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 dh dUVSutSUlh en ls Lohd`r fd;k x;kA lsy esa ,d ,d rduhdh lykgdkj] ,d losZ;j] nks fyfid] ,d pijklh rFkk dk;kZy; O;oLFkk o vU; lkexzh ;Fkk dEI;wVj vkfn dk izko/kku fd;k x;k gSA ftlesa ekud lalk/ku gsrq #0 127350-00 dk;kZy; lkekxzh vkfn vU; gsrq #0 1-50 yk[k ] dqy #0 277350-00 ekuo lalk/ku gsrq ih0Mh0 b.Vjizkbtst dkVs.Mj U;wure gksus rFkk miuy dh njksa rd Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 8&uxj fuxe ds okguksa ds lapkyu gsrq vkmV lksflZx ls pkyd j[ks tkus gsrq vkefU=r VS.Mj ,d gh izkIr gksus ds dkj.k miuy ls fy;s tkus ,oa foRrh; Lohd`fr ij fopkjA

    uxj fuxe esa N% lfonk pkyd¼miuy ds ek/;e ls½ orZeku esa SWM gsrq ubZ dz; fd, x, okguksa gsrq “kklukns”kuqlkj fy;k tkuk loZlEefr ls ikfjr fd;k x;kA rFkk bl ij ekfld O;; #0 11706-00 ek= izfr lafonk pkyd dh nj ls dqy ekfld #0 70236-00¼lRrj gtkj nks lkS NRrhl ek=½ 31 ekpZ 2015 rd Lohd`r fd;k x;kA

izLrko la[;k 9& fuxe lhekUrZxr 36 ;wfuiksy rFkk 1185 iksyks ij dS;kLd dh U;wure jkf'k la'kks/ku ,oa uSuhrky dkyk<wxh jk"Vh; jktekxZ esa fMokbZMj ij fo/kqr iksy@ ekxZ izdk'k O;oLFkk ih-ih-ih eksM ij nsus ij fopkjA

uxj fuxe ds vUrxZr mDr izLrko ds lEcU/k es iwoZ cksMZ ds le{k tkudkjh j[kh xbZ dh iwoZ esa cksMZ }kjk ikfjr izLrko la0 4 fnukad 6-6-2013 rFkk izLRkko la0 10 fnukad 25-7-2013 ds lUnHkZ esa fnukad 22-7-2013 dks 20 ;wuhiksy ds VS.Mj vkeaf=r fd;s x;sAijUrq dsoy nks VS.Mj rduhdh #i ls DokyhQkbZ gksus ds dkj.k iwu% VS.Mj vkeaf=r fd;s x;s tkus dk fu.kZ; fy;k x;kA fnukad 19-8-2013 dks 20 ;wuhiksy o 1185 fo|qr iksyksa gsrq VS.Mj vkeaf=r fd;s x;s ijUrq bl ckj Hkh dksbZ VS.Mj izkIr ugh gq,sA vkSj ;g lKkau esa vk;k dh budh U;wure izhfe;e jkf’k vf/kd gks xbZ] bl otg ls VS.Mj izkIr ugh gq,sA iwoZ esa 20 ;wuhiksy dh U;wure /kujkf’k nks o”kZ gsrq #0 30-00 yk[k fu/kkZfjr dh xbZ rFkk 1185 fo|qr iksyksa dh U;wure /kujkf’k #0 7-12 yk[k fu/kkZfjr dh xbZ gSA

    mi;qDrZ fo”k; ij foLr`r fopkj foe’kZ ds mijkUr orZeku esa 20 ;wuhiksy ds LFkku ij 36 ;wuhiksy ¼ftlesa 16 u;s ;wuhiksy Hkh lfEefyr gSA½ ij iwoZ fu/kkZfjr U;wure jkf’k esa la’kks/ku djus   gsrq dk;Zdkfj.kh lfefr dks vf/kd`r fd;k x;kA tks 36 ;wuhiksy foKkiu 2 o”kZ gsrq rFkk 1185 fo|qr iksy 1 o”kZ foKkiu gsrq U;wure jkf’k bl {ks= esa dk;Z djus okys foKkiu ,tsfUl;ksa dh izh fcM fefVax dj uxj fuxe fgr esa r; djsxhA rRi’pkr~ VSW.Mj vkeaf=r dj Lohd`fr gsrq cksMZ ds le{k izLrqr djsxhA lkFk gh fo|qr iksyksa esa lkSUnz;hdj.k dks /;ku esa j[krs gq,s ,d iksy ij ek= nks gksfYMZx ¼izfr 2X3½fu/kkZfjr 7 QhV ÅpkkbZ ij foKkiu gsrq fo|qr foHkkx ls vuqefr izkIr dh tk;sxhA ;fn fo|qr foHkkx }kjk vuqefr uk iznku djus ij fo|qr iksyksa esa ;fn dksbZ foKkiu yxk;k tkrk gS] rks fo|qr foHkkx ds f[kykQ yksd lEifRr fo#i.k vf/kfu;e ds vUrxZr dk;Zokgh dh tk;sxhA mDr izfd;k tuojh ekg ds vUr rd r; dj yh tk;A rRi’pkr VS.Mj vkeaf=r dj u;s foRrh; o”kZ ls mDr iz.kkyh ykxw dj nh tk;A rFkk iwoZ fu/kkZfjr ‘krksZ esa ,d ‘krZ ;g tksM nh tk; fd ;fn mDr foKkiu VS.Mjksa ds i'pkr~ fu/kkZfjr@uxj fuxe }kjk vf/kd`r LFkkuksa ds vfrfjDr dksbZ Hkh foKkiu yksd lEifRr esa yxk;k tkrk gS] rks lEcfU/kr foKkiu@,tsUlh ¼Bsdsnkj½ ftls lafonk izkIr gqbZ gS] dh Hkh ftEesnkjh gksxh] rFkk mlds fo#) dk;Zokgh dh tk;sxhA  

    blds vfrfjDr uSuhrky o dkyk<wxh jk”Vªh; jktekxZ esa fMokbZMj ih0ih0ih0 eksM ij foKkiu ,tsfUl;ksa dh izh fcM fefVax dj VS.Mj vkeaf=r dj Lohd`fr gsrq cksMZ ds le{k izLrqr djsxhA

       mijksDrkuqlkj loZlEefr }kjk izLrko ikfjr fd;k x;kA

izLrko la[;k 10&cl lsYVj ds fuxksf'k,lu mijkUr izkIr njksa ds vuqeksnu ij fopkjA

uSuhrky ekxZ ij nl ;k=h foJke LVS.M ftlds VS.Mj iqu% fnukad 5-8-2013 dks vkeaf=r fd, x, ftlesa iqu% ek= nks VS.Mj gh izkIr gq, ftlesa Jh jktho rustk dh mPpre cksyh gskus ds dkj.k Jh jktho rustk ls usxksf”k,lu fd;k x;kA usxksf”k,lu mijkar izkIr izfr ;k=h “ksM izfr o’kZ 16500-00 dh jkf”k dks cksMZ }kjk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 11&fuxe lhekUrZxr 19 u;s cl lYVj cuk;s tkus ij fopkjA

19 u, cl lYVj ds lEcU/k esa frdksfu;k ls e.Mh rd rFkk dkyk<Wwxh pkSjkg ls eq[kkuh pkSjkg ls ugj rd dqy 19 cl lYVj ds lEcU/k esa ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 ls Hksts x, izLrko ds vuq#i Lohd`fr ds i'pkr~ dk;Zokgh fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 12&lQkbZ O;oLFkk dks nq:Lr j[kus gsrq 200 gkFk Bsys cuk;s tkus ij fopkjA

200 gkFk Bsys ykxr #0 13]20000-00 cksMZ Q.M@ 13 oas foRr ls dz; fd;k tkuk iwoZ nj@izfr ux 6600-00 loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 13&dkj[kkuk cktkj esa vfrdze.k gVkus ds nkSjku gq, {kfr xzLr ukfy;ksa jksM ds fuekZ.kij gksus okys O;; ih- MOY;w Mh 'kSM;wy njksa ij foHkkxh; i}fr ls fuekZ.k ij fopkjA

    dkj[kkuk cktkj esa {kfr xzLr ukyh dk fuekZ.k foHkkxh; i}fr ls djk, tkus gsrq #0 301250-00 loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 14&eq[kkuh pkSjkgk dks Lokeh foosdkuUn pkSjkgs ds uke @lkSUn;Zdj.k ij fopkjA

eq[kkuh pkSjkg dks Lokeh foosdkuUn pkSjkgs ls lkSUnz;hdj.k ds lEcU/k esa loZlEefr ls lgefr u cuus ds dkj.k ;g r; fd;k x;k fd “kgj esa fdlh ,d ikdZ dk uke Lokeh foosdkuUn ds uke ij j[kk tk,] loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 15&gfjVSt iqLrdky; ,oa VSDlh LVs.M ij VwfjLV lsUVj gsrq   Hkwfe p;u ij fopkjA

gSjhVst iqLrdky; ds lEcU/k esa uSuhrky jksM fLFkr fdlh ,d ikdZ dks fn;k tkuk loZlfEer ls Lohkdj fd;k x;k A rFkk VwfjLV lsUVj gsrq orZeku esa fLFkr VSDlh LVS.M HkksfV;k iMko ij Hkwfe p;u dh Lohdkj djrs gq, mDr izLrko rRdky i;ZVu foHkkx dks Hkstk tk; ikfjr fd;k x;kA mDr lsUVj VwfjLV lsUVj xkbZM lsUVj ds #i esa dk;Z djsxkA rFkk ogkW ij “kkSpky;] ew=ky;] ikuh vknh dh O;oLFkk Hkh lqfuf”pr dh tk;sxhA

izLrko la[;k 16&izLrko bl vk'k; ls fd lk0fu0 vuq0 esa lgk;d vfHk;Urk ds v/khu fuekZ.k xSx 1feL=h]6 ysoj vkmV lksflZx ls j[ks tkus ij fopkjA

,d feL=h] 5 yscj gsrq ekfld #0 49]600-00 rFkk lkexzh gsrq O;; #0 52]250-00 loZlEefr ls   31 ekpZ 2015 rd Lohdkj fd;k x;k gSA mDr ekuo Je miuy ls fy;k tkuk Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 17&izHkkjh ekxZ izdk'k uxj fuxe gY}kuh dk bl vk'k; dk fd ekxZ izdk'k gsrq fo/kqr ykbZuksa esa dk;Z djus okys 14 dkfeZdksa dh turk O;fDRkxr ikfylh gsrq 260@izfr deZpkjh@izfro"kZ ds fglkc ls 3460 ¼rhu gtkj pkj lkS lkB :Ik;s½ dk nq?kZVuk chek ikfylh fd;s tkus ij fopkjA

3460-00 #0 Lohdkj fd;kA

izLrko la[;k 18 & izLrko ;wfu gsM bySfDVksful }kjk tkWp gsrq 02lksyj fLop 25 ,Eih;j izfr ux nj 4500@&esa xqykc?kkVh ,oa [k.Msyoky ikdZ esa orZeku esa yxk;s x;s gS tks lgh dk;Z dj jgs gS] rFkk fo/kqr fgr ,oa fuxe fgr esa izFke pj.k esa 50 lksyj fLop yxk;s tkus ij fopkjA

50 lksyj fLop fo|qr cpr ,ao fu;fer le; ls ykbZV vkWu&vkWQ djus gsrq 4500X50=225000@& #0 loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 19%& uxj fuxe esa f'kdk;r izdks"B dsfcu fuekZ.k rFkk leLr izdkj dh f'kdk;rsa ntZ djus rFkk fujkdj.k gsrq u;s lkIVos;j rS;kj djus ij fopkjA

uxj fuxe gY}kuh &dkBxksnke }kjk orZeku esa f'kdk;r lk¶Vos;j lapkfyr fd;k tk jgk gSA bl lk¶Vos;j ds ek/;e ls tu lk/kkj.k dh leL;kvksa dks VsyhQksu@vkWuykbZu ntZ djok dj funku djus dk dk;Z fd;k tk jgk gSA orZeku esa ftl QeZ }kjk lk¶Vos;j lapkfyr fd;k tk jgk gS mudk le; lekIr gks jgk gSA bl lk¶Vos;j dks vkSj vf/kd ifjLd`r cukus ds mn~ns'; ls rFkk izR;sd ukxfjd dh f'kdk;r ftlesa xjhc O;fDr Hkh lEefyr gks] dh f'kdk;r lk¶Vos;j ds ek/;e ls ntZ djok;h tk;sxh A orZeku lk¶Vos;j esa VsyhQksu ds ek/;e ls gh f'kdk;r ntZ djok;h tk ldrh gS ftlls dqN 'kgjh xjhc fuxe }kjk nh tk jgh bl lsok dk miHkksx ugh dj ik jgs gSA mDr ifjLd`r lk¶Vos;j rS;kj fd;s tkus gsrq VsaMj vkea=.k fd;s tkus dh Lohd`fr iznku djus dk d"V djsa A

mDr f'kdk;r lk¶Vos;j dks lapkyu gsrq fuxe ds eq[; }kj ds lehi ,d d{k LFkkfir fd;k tk;sxk ftles lHkh izdkj ls f'kdk;r@lq>ko izkIr dh tk;saxh A bl lk¶Vos;j ds ek/;e ls uxj fuxe esa vkus okyh izR;sd f'kdk;r dEI;wVj ds ek?;e ls ntZ gksxh rFkk mldk fu;fer vuqJo.k fd;k tk;sxkA bl izdkj uxj fuxe ls izkIr gksus okyh dksbZ Hkh f'kdk;r ¼ekxZ izdk'k@ lQkbZ @ fuekZ.k @ vU;½ ntZ gksxh rFkk mudh leh{kk@ fuLrkj.k lqfu'kfpr gksxkA

1- fdlh Hkh f'kdk;rdrkZ@ ukxfjd ds }kjk fyf[kr f'kdk;r] f'kdk;r izdks"V ij nsus ij dEI;wVj esa ntZ dh tk;sxh rFkk lEcaf/kr f'kdk;r dh jlhn@ f'kdk;r la[;k miyC/k djkbZ tk;sxh A

2- ;fn dks O;fDr @ fodykax] f'kdk;r dks fyf[kr esa nsus esa vleFkZ gks rks og viuh f'kdk;r] f'kdk;r izdks"V esa cSBs vkijsVj ds ek/;e ls ntZ djok ldrk gSA

3- orZeku dh Hkkarh nwjHkk"k ds ek/;e ls ,d fuf'pr ua0 ij f'kdk;r ntZ djok ldsxasA

4- bUVjusV ds ek?;e ls ¼e-mail½ }kjk izkIr f'kdk;rksa dks Hkh ntZ dj okfil e-mail ds ek/;e ls f'kdk;r la[;k miyC/k djokbZ tk;sxhA

5- mijksDr ds vfrfjDr mÙkjk[k.M 'kklu }kjk pyk;s tk jgs iksVZy esa vafdr f'kdk;r Hkh lk¶Vos;j ds ek/;e ls fuLrkfjr gksaxhA

       bl lk¶Vos;j esa f'kdk;r ntZ gksus ds mijkar f'kdk;r lEcaf/kr foHkkxk/;{k dks Hkst nh tk;sxh rFkk foHkkxk/;{k dks fu/kkZfjr le; esa f'kdk;r dk fuLrkj.k dj f'kdk;r izdks"V dks okil djsxk A dEI;wVj vkWijsVj ntZ f'kdk;rksa dh fLFkfr dks Hkh viMsV djrk jgsxk ftlls f'kdk;r drkZ viuh f'kdk;r dh okLrfod fLFkfr bUVjusV @ ,l0,e0,l0@ dkÅaVj ds ek/;e ls izkIr dj ldsxkA bl lk¶Vos;j esa fofHkUu fjiksVZ dk Hkh izko/kku jgsxk ftlds ek/;e ls fuxe iz'kklu ikf{kd fjiksVZ@ ekfld fjiksVZ o f'kdk;rokj fjiksVZ o yacekurk ¼pendency½ dh fjiksVZ Hkh izkIr dh tk ldsxh blds vfrfjDr fdlh vU; izdkj dh fjikZV Hkh vko';rk vuqlkj izkIr dh tk ldsxhA

mijksDrkuqlkj dsfczu fuekZ.k@ dEI;wVj dz; vkfn ij O;; #0 3-00 yk[k Lohdkj fd;k x;k rFkk mijksDrkuqlkj lk¶Vos;j gsrq VS.Mj vkea=.k dh Lohd`fr djrs gq, VS.Mj vkxkeh cksMZ dh cSBd ds j[kus gsrq izLrko loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA rkfd ukxfjdksa dh leLr f”kdk;rksa dk fuLrkj.k le;c) lqfuf”pr gks ldsA

izLrko la[;k 20& Bsdsnkjksa ds iathdj.k] fufonk izi=ksa dh fodzh iathdj.k uohuhdj.k 'kqYd ,oa fufonk esa ,u-,l-lh dh ok/;rk gVkus o 'krksZ ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark }kjk voxr djk;k x;k fd fufonk ‘kqYd ds c<ksRrjh uxj fuxe dks vk; dks n`f”Vxr j[krs gq,s fuEukuqlkj izLrkfor dh tk jgh gSA

0&1-00 yk[k rd dh fufonk ij fufonk ‘kqYd 500 #0

1-00&5-00 yk[k rd dh fufonk ij fufonk ‘kqYd1000 #0

5-00 yk[k ls Åij rd dh fufonk ij fufonk ‘kqYd 1500 #0

jftLVsª’ku gsrq iwoZ esa Lohd`r njksa ij fuEu la’kks/ku izLrkfor fd;s tkrs gSA

1& Bsdsnkjksa ds iathdj.k uohuhdj.k gsrq :0 2000-00¼nks gtkj½izR;sd o"kZ 2& Bsdsnkjksa ds u;s iathdj.k gsrq ,u-,l-lh- ds :Ik esa 6000¼N% gtkj½:0 uxj fuxe gY}kuh ds i{k esa A 3&vU; 'krsZ iwoZ dh HkkWfr

mijksDr ij xgu fopkj foe’kZ mijkUr mijksDRk izLrkfor fufonk 'kqYd ij loZlEefr ls lgefr iznku dh x;h o loZlEefr ls fu.kZ; fy;k x;k fd Bssdsnkjksa ds u;s iathdj.k gsrq #0 5000-00 rFkk iathdj.k uohuhdj.k ‘kqYd #0 1000-00 fy;k tk;A VS.Mj QkeZ ds lkFk tek fd tkus okyh /kujkf’k dks jk"Vªh; cpr@,Q0Mh0vkj0 ds #i esa tek djkbZ tk;A rFkk tekur jkf’k iw.kZ dk;Z dk 10 izfr’kr lh0Mh0vkj0@,u0,l0lh0@,Q0Mh0vkj0 ds #i esa odZ vkMZj ls igys tek djokuk lqfuf’pr fd;k tk;A

izLrko la[;k 21& fofHkUu okMksZ ds vUrZxr fuxe fuf/k ls rS;kj vkx.kuksa dh Lohd`fr o ml ij gksus okys O;; dh izfr iwfrZ ij fopkjA

fuxe fuf/k ls okMksZ esa djk, tkus okys fuekZ.k dk;ksZ dh lwph%&

1- bUnzkuxj esa ØfcLrku ds lehi ukyk iquZfuekZ.k dk;Z #0 2]05]000-00

2- lqHkk”k uxj okMZ u0 16 esa Jh ,u0,l0vf/kdkjh ds ?kj ds lehi ukyh ejEer dk;Z #0 30]500-00

3- U;w vkokl fodkl ekxZ dh ugj dh iqfy;k pkSMhdj.k dk;Z #0 23]600-00

4- okMZ u0 15 esa fofHkUu LFkyksa ij iqfy;k ejEer dk;Z #0 83]000-00

5- okMZ u0 24 esa fofHkUu LFkyksa ij Økflax iquZfuekZ.k dk;Z #0 73]000-00

6- okMZ u0 14 esa fofHkUu {ks=ksa esa Økflax fuekZ.k dk;Z #0 71]000-00

7- okMZ u0 2 esa fofHkUu LFkkuksa ij Økflax iquZfuekZ.k o fxzy fQDflax dk;Z #0 67]000-00

8- ouHkwyiqjk okMZ u0 18 ehV ekdsZV dh ejEer o jax jksxu] iqrkbZ dk dk;Z #0 71]400-00

9- okMZ u0 25 esa fofHkUu LFkkuksa ij vkj0lh0lh0 Økflax iquZfuekZ.k o ukyh ejEer dk;Z #0 86]000-00

10- okMZ u0 18 esa fofHkUu LFkkuksa ij dYoVZ iqufuekZ.k dk;Z #0 62000-00

11- dU;k b.Vj dkyst dkBxksnke ds lehi Økflax iqufuekZ.k ,ao yksgs esa tky dh fQDflax ,ao vkiwfrZ dk;Z #0 14076-00

12- okMZ u0 1 esa fofHkUu LFkkuksa ij {kfrxzLr ukyh]tkyh vkfn fuekZ.k dk;Z #0 78500-00

       mijksDr of.kZr dk;ksZ dks lEiUu djkus esa uxj fuxe dh vkfFkZd fLFkfr dks n`f”Vxr j[krs gq,s loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 22& lqHkk"kuxj fLFkfr tufeyu dsUnz ij es;j dSEi dk;kZy; dh LFkkiuk] dh Lohd`fr ,oa dk;kZy; dh LFkkiuk ij gksus okys O;; ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark dh fjiksZV fn0 27-9-2013 cksMZ ds le{k izLrqr dh xbZ cksMZ }kjk loZlEefr ls es;j dSEi vkfQl mDr lqHkk’k uxj tufeyu dsUnz gsrq Lohd`fr iznku djrs gq,]blds th.kksZ}kj]jaxkbZ] iqrkbZ gsrq #0 199]500-00 Lohdkj fd;k x;kA rFkk vko”;d QuhZpj Hkh dSEi dk;kZy; gsrq miyC/k djkuk Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 23&'kgj esa fofHkUu LFkyksa ij cSadks ds ,-0Vh0,e0 yxkus ij uxj fuxe fuf/k ls gksus okys O;; dh Lohd`fr ij fopkjA

5 ,0Vh0,e0 gsrq 6-45 yk[k #0 Lohd`r rFkk izfr ,0Vh0,e0 dk fdjk;k #0 13500-00 Lohd`r fd;k x;kA

izLrko la[;k 24& cksMZ cSBd gsrq lHkkxkj dh LFkkbZ lajpuk u gksu ds dkj.k VsS.V gkml ls lkeku ykdj vLFkkbZ O;oLFkk dh tkrh gS bl ij gksus okys O;; ij ikjnf'kZrk yksus gsrq lcaf/kr lkekxzh ds dksVs'ku izkIr dj njksa dk fu/kkZj.k fd;s tkus ij fopkjA,oa cksMZ cSBd gsrq ehfVxa gky esa ydMh@IykbZoqM dk eap fuekZ.k ,oa foRrh; Lohd`fr ij fopkjA

       VSaV gkml ls lkeku vkiwfrZ izfr cSBd gsrq U;wure dksVs”ku #0 5330-00 Lohdkj fd;k x;kA o ehfVax gkWy eap gsrq U;wure dksVs”ku #0 60]000-00 Lohd`r fd;k x;kA

izLrko la[;k 25%& uxj fuxe gY}kuh esa dk;Zjr lQkbZ deZpkfj;ksa dks 'kklukns'kkuqlkj vU; fudk;ks dh HkkWfr vksoj VkbZe fn;s tkus ij fopkjA rFkk iwoZ esa vksoj Vkbe dk;Z dk osru fn;s tkus ij vuqeksnuA

loZ lEefr ls fu.kZ; fy;k x;k fd dk;Zdkj.kh lfefr mijksDr izLrko ij foLr`r leh{kk dj vkxkeh cksMZ cSBd esa fjiksVZ izLrqr djsA

izLrko la[;k 26%& izLrko [k.Msyoky ikdZ fLFkr uxj fuxe vkokl dks ikfydk dsUnzh;r lsok ds vf/kdkfj;ksa dks gh vkoaVu ij fopkjA [k.Msyoky ikdZ dsUnzh;r lsok ds vf/kdkfj;ksa dks vkoaVu gsrq rFkk gMdksa ;kstuk ds vUrxZr uohu ;kstuk rS;kj djus gsrq Lohd`r fd;k x;kA
izLrko la[;k 27%&izLrko bl vk'k; dk fd fuxe fuf/k ls dk;kZy; mi;ksx gsrq fMek.M dySD'ku jftLVj 30 ux] fcy cqd 300 cqd ] jlhn cqd 300 ux] isfcy QkeZ 5000 ux] fMiksftV pkyku QkeZ 1000 QkeZ ] rgcktkjh cqd 2000 cqd eS0dqekm VkbZEl iszl gY}kuh ] ykbZlsUl cqd 05ux ] LVkSd cqd ¼100 i`"B½ 20 ux ] tujy dS'k cqd 05 ux] eS0 'kekZ fizfUVx iszl gY}kuh LVksd cqd ¼50 i`"B½ 30 ux] mifLFkr iaftdk LokLF; vuqHkkx 500 ux] eS ,e0,l0fizUVlZ gY}kuh rFkk yS.M jS.V jftLVj 0 ux]dSUVhtsUl QkeZ 1000 ux] ykx cqd 50 cqd] mifLFkr iaftdk dk;kZy; 50 ux]eS0 Kku yksd uSuhrky jksM gY}kuh dh U;wure VS.Mj njsa gSaA ftl ij fuxksf'k;s'ku gsrq lacaf/kr mijksDr QeksZ dks bl dk;kZy; ds i=kad 1499 fnukad 9-9-2013 }kjk i= Hkstk x;kA i= ds mRrj esa ,d QeZ }kjk fuxksf'k,'ku u djus o ,d QeZ }kjk nh x;h njksa ij 10 izfr'kr fuxksf'k,lu fd;s tkus gsrq lgefr nh x;h gSaA nks QeksZ }kjk dksbZ mRrj ugh fn;k x;k gSA vr% cksMZ ds fopkjkFkZ izLrqrA

fizfUVax dk dk;Z bl vk”k; ds lkFk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;k gS] fd fMekUM dySD”ku jftLVªj 30 ux] fcy cqd 300 cqd ] jlhn cqd 300 ux] isfcy QkeZ 5000 ux] fMiksftV pkyku QkeZ 1000 QkeZ ] rgcktkjh cqd 2000 cqd eS0dqekÅ VkbZEl iszl dh U;wure njsa Lohdkj dh tkrh gSA o ykbZlsUl cqd 05 ux] LVkSd cqd ¼100 i`"B½ 20 ux ] tujy dS'k cqd 05 ux] eS0 'kekZ fizfUVx iszl gY}kuh dh usxksf”k,lu njsa Lohdkj dh tkrh gSA rFkk LVksd cqd ¼50 i`"B½ 30 ux] mifLFkr iaftdk LokLF; vuqHkkx 500 ux] eS ,e0,l0fizUVlZ gY}kuh dh U;wure njs Lohdkj dh tkrh gS rFkk yS.M jS.V jftLVj 10 ux]dSUVhtsUl QkeZ 1000 ux] ykx cqd 50 cqd] mifLFkr iaftdk dk;kZy; 50 ux]eS0 Kku yksd uSuhrky jksM gY}kuh dh U;wure njsa Lohdkj dh tkrh gSaA

izLrko la[;k 28%& cksMZ izLrko la[;k 02 fnukad 25-7-2013 ds dze esa 13 osa foRr vk;ksx dh /kujkf'k ls gY}kuh dh lQkbZ O;oLFkk vkfn dks nq:Lr djus gsrq uxj LokLF; vf/kdkjh ds fy, ,d egsUnzk cksyksjks ,l-,y-bZ- :0 687766@&okgu dz; dh tkuk gS] ijUrq 13osa foRr vk;skx esa 108976-64 yk[k de iMus ds dkj.k 13 osa foRr ls izfriwfrZ dj okgu dz; fd;s tkus ,oa 30 fjDlksa ds u;s ekudksa ds vuqlkj vkiwfrZ ij fopkjA

foLr`r ppkZ mijkUr loZlEefr ls izLrko Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 29%& fuxe ds 07 okgu ftlesa ,d fVIIkj]05 NksVk gkFkh] 01 VkVk 1109 dk chek le; iw.kZ gks x;k gS] mDr okguks dk chek djk;s tkus ij 166278@&; :0¼ ,d yk[k fN;klB gtkj nks lkS v<RRkj½ O;; gksuk gS] dh Lohd`fr ij fopkjA

foLr`r ppkZ mijkUr loZlEefr ls izLrko Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 30%& txnEck uxj gY}kuh esa ,d lkeqnkf;d dsUnz@ iwoZ lSfud tu feyu dsUnz ds fuekZ.k ij fopkjA uxj fuxe tufeyu dsUnz dk fuekZ.k djsxk rRi”pkr iwoZ lSfudksa dkss U;wure fdjk, ij fn, tkuk Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 31%&Ik'kq fpfdRlkf/kdkjh gY}kuh ds i= la[;k 360&61 fnukad14-9-2013 }kjk uxj fuxe lhekUrZxr vkokjk dqRrksa ds c/;kdj.k gsrq foRrh; izaLrko :09]82800-00 rFkk fiz;kt MkWax ,lsljh ,oa ,Dosfj;e }kjk izLrqr foRrh; izLrko 8]70]000-00 yk[k dk izLrqr fd;k x;k gS] fopkjkFkZ izLrqrA     mDr izLrko ij /kujkf”k dh ekWx gsrq mDr izLrko “kklu dks izsf’kr fd;k tk,A          

izLrko la[;k 32%&izLrko ckor LokLF; vuqHkkx@fuxe esa dk;Z dh vf/kdrk dks ns[krs gq, eku0 es;j@eq[; uxj vf/kdkjh@LokLF; vuqHkkx dks izfrekg nwjHkk"k gsrq 2000@&;:0fn;s tkus ij fopkjA

dsoy LokLF; fujh{kd 500@&eksckby O;; Lohdkj djrs gq, rFkk vU; deZpkfj;ksa gsrq CUG xqzi cukdj vxkeh cSBd esa izLrko izLrqr fd;k tk,A

33%&uxj fuxe ds fuEu gq, dk;ksZ ds O;; dk vuqeksnuA

¼1½ fnukad 30-10-2013 rd QkSfxxa e'khu ij gq, rsy ,oa dhVuk'kd nok dk [kpZ A

¼2½ Mksj&Vw Mksj dwMk dySD'ku 06 okMksZ esa foxr 02 ekg dk yksd psruk eap dk ,oa 03 ekg dk dqy Hkqxrku :0-286200 ds vuqeksnu ij fopkjA

¼3½ 13 os foRr vk;ksx ds vUrZxr ok0 u0 01 ds fofHkUu ukyh@dzkflax fuekZ.k ij 7-59 yk[k]ok0 u0 23 esa yk- u01 rkt pkSjkgs ds lehi o bZnxkg jksM ij ukyk]dzkflxa dk;Z :03-62 yk[k txnEckuxj o efgyk fMxzh dkyst ds lehi ukyh iquZfuekZ.k 6-07 yk[k] mtkyk uxj esa HkSjox<h bUnzkuxj okbZikl jksM rd ukyk fuekZ.k 4-60 yk[k]dq"B vkJe jksM nkuw ds ?kj ds lehi {kfrxzLr ukyh dk fuekZ.k 2-80 yk[k]dkj[kkuk cktkj fLFkr {kfrxzLr ukys@ ukyk dk fuekZ.k   :0 2-19 yk[k rFkk Jfed cLrh dS.V ,fj;k esa ukyh ,oa vkj0lh0lh LySo fuekZ.k 1-68 yk[k ds fufonk ds vuqeksnu ij fopkjA

¼4½&fo/kk;d fuf/k ds vUrZxr lqHkk"kuxj esa ikdZ lkSUn;Zdj.k dk;Z vadu 2-00 yk[k]dkBxksnke b0dk0ds lehi jkeyhyk eap]gky dk fuekZ.k :010-00 yk[k ds fufonk@Hkqxrku ij fopkjA

loZlEefr ls Lohdkj gSA

loZlEefr ls Lohdkj gSA

mDRk ij foLr`r fopkj foeZ'k mijkUr izLrko la[;k 33¼1½ls ¼4½ rd loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 34%&izLrko bl vk'k; dk fd uxj fuxe fuf/k ls 300 lok bap ikbZi rFkk 1000 ux 01 bap ikbZi cszfdV 70 okV lksfM;e gsrq iwoZ esa dz; dh x;h njksa ij dz; fd;s tkus ij fopkjA

       mDr lEcU/k esa fnukad 13-12-2013 dks fHkUu fHkUu QeksZ ls dksVs”ku izkIr fd;s x;s ftlesa vej b.MLVªht }kjk ,d bap ikbZi cSfdzV #0 227-00 izfr ux lok bap csfØV #0 280@&; ,ao lok bap ikbZi cSfØV #0 278-00 rFkk mRrjkpay VsªMlZ }kjk ikbZi cSfdV ,d bap #0 212-00 rFkk ikbZi cSfØV lok bap #0 260-00 lHkh djks lfgr djus es lgefr iznku dh xbZ gSA U;wure /kujkf”k #0 2]90000-00 loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 35%&UIDSSMT ;kstukUrZxr lMdksa] ukys ukfy;ksa gsrq]pkSjkgs dk pkSMhdj.k Hkwfexr ekxZ ¼ Sub-Way) ,dktosds la'kksf/kr izLrko ij fopkjA

UIDSSMT ;kstukUrZxr iwoZ cksMZ cSBd esa ikfjr izLrko la[;k 01 fnukad 22-8-2013 es Mh0ih0vkj0 la'kks/ku ds Ik'pkr Mh0-ih0vkj0 ykxr 8311-26 yk[k foLr`r fopkj foeZ'k dj loZlEefr ls ikfjr fd;k x;kA

izLrko la[;k 36%&UIDSSMT,oa RAY;kstuk ds vUrZxr Mh0ih0 vkj rS;kj djus gsrq vkefU=r VS.Mj }kjk dUlyVSV ds vuqeksnu ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark }kjk voxr djk;k x;k fd UIDSSMT;kstukUrxZr Mh0ih0vkj0 rS;kj djus gsrq fufonk,sa vkeaf=r dh xbZA dqy izkIr 7 fufonkvksa essa ls U;wure fufonk Mk;ufed dUlysfVax bth0 t;iqj dk 0-49 izfr”kr izkIr gqvk gSA ;kstuk dh dqy ykxr 8311-26 yk[k gSA RAY;kstuk vUrxZr Mh0ih0vkj0 rS;kj djus gsrq fufonk,sa vkeaf=r dh xbZA dqy izkIr 4 fufonkvksa essa ls U;wure fufonk fMtkbZu Iyl dk 0-44% izkIr gqvk gSA foLr`r ppkZ mijkUr loZlEefr ls izLrko Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 37%& vkxkeh 'khr _rq esa vyko gsrq LFky fu/kkZj.k ,oa foRrh; Lohd`fr ij fopkjA¼Lohdkj gSA½

vyko gsrq 17 LFkku 1- dkBxksnke ukjheSu pkSjkgk] 2- dkBxksnke rYyk pkSjkgk] 3- dkyk<wxh pkSjkgk] 4- jksMost pkSjkgk] 5- ds0,e0vks0;w0 pkSjkgk] 6- eq[kkuh pkSjkgk] 7- rkt pkSjkgk] 8- 17 uEcj pkSjkgk] 9- eaxy iMko] 10- csl fpfdRlky; gY}kuh] 11- jsyos LVs”ku pkSjkgk] 12- yky eftLn 13- rkt eftLn] 14- bUnzkuxj pkSjkgk] 15- yky Ldwy ds ikl ouHkwyiqjk] 16- xkW/kh uxj 17&ok0 u0 01 cMh efLtn fpfUgr fd;s x, o bl gsrq 2-40 yk[k #0 Lohd`r fd;k x;kA rFkk eq[; uxj vf/kdkjh }kjk dgk x;k fd mijksDr 17 LFkkuksa ij vko”;drkuqlkj gh vyko tyk;s tk,xs ftls cksMZ }kjk loZ lEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 38%& vkbZ-,p-,l-Mh-ih ;kstukUrZxr dUlyVS.V ds Hkqxrku ds laca/k esa fopkjA

       ;kstuk esa dUlYVSUV dks ;kstuk ykxr dk #0 23-96 yk[k dk Hkqxrku vadfyr gSA ijUrq Lohd`r Mh0ih0vkj0 esa #0 14-00 yk[k dk izkfo/kku fd;k x;k gSA ftlds lkis{k #0 7-00 yk[k dk Hkqxrku voeqDr /kujkf”k ls dkV dj dUlYVSUV dks fd;k x;k gSA rFkk foxr ekg esa 1-00 yk[k dk Hkqxrku fd;k x;kA rFkk lKaku esa vk;k gS] fd vkfMV }kjk vkifRr yxkbZ xbZ gSA vkfMV fjiksZV izkIr gksus ds mijkUr gh vfUre dk;Zokgh dh tk;A

izLrko la[;k 39%& uSuhrky jk"Vh; jktekxZ ij cus ikdksZ es 04 ikdksZ dks vuqj{k.k@lkSUn;hZdj.k gsrq   ou foHkkx dks fn;s tkus ij fopkjA

    uSuhrky jk’Vªh; jktekxZ esa 4 ikdZ fMxzh dkyst ds lkeus ls ewfrZ okys ikdZ rd ou foHkkx dks lkSUn;hZdj.k gsrq loZ lEefr ls fn;k tkuk Lohdkj ou foHkkx budk vuqj{k.k rFkk lkSUn;hdj.k dk;Z viuh O;; ij djsxkA

izLrko la[;k 40%& izLrko bl vk'k; dk fd uxj fuxe gY}kuh dk;kZy; esa orZeku esa fuxe deZpkfj;ksa ls pkSdhnkjh dk dk;Z fy;k tk jgk gS] ijUrq fuxe dk;kZy; esa yxkrkj gks jgh pksjh vkfn dks ns[krs gq, fuxe dk;kZy; esa gksexkMZ]ih0vkj0Mh0 laLFkk ls 03 tokuksa dh fuxe dh lqj{kk gsrq rSukrh ,oa mudks fn;s tkus okys osru Hkqxrku ij fopkjA

“kklukns”k la0 16@VI&2@2013&8@;w0d0@2012 fn0 3 tqykbZ 2013 ds dze esa 3 ih0vkj0Mh0 tokuksa dks uxj fuxe dh lqj{kk gsrq ekuns; #0 250 izfr fnu izfr lqj{kkdehZ dh nj ls 3lqj{kkdfeZ;ksa dk ekfld ekuns; #0 22500-00 fu/kkZfjr gksrk gSA budh rSukrh dh vof/k 31 ekpZ 2015 rd ds fy, Lohdkj dh xbZA
izLrko la[;k 41&,u-;w-,y-,e¼us'kuy vjcu ykbZoyhgqM fe'ku½;kstukUrZxr jsSuclsjk ¼lsYVj Qkj gkseys'k½]oS.Mj ekdsZV ¼'kfucktkj½ vkfn ij fopkjA NULM ds vUrxZr jSu clsjk rFkk “kfu cktkj ij oS.Mj ekdsZV fof/kor izLrko NULM ;kstuk ds vUrxZr rS;kj dj rRdky “kklu dks Hkstk tkuk fuf”pr fd;k x;kA

izLrko la[;k 42%&eku0 ik"kZnx.kksa ls izkIr izLrkoksa ij fopkjA

d&iaps'oj ikdZ vkokl fodkl ,oa vU; ikdksZ gsrq 'kqYd fu;U=.k ij fopkjA

mDr lUnHkZ esa ek0 lwpuk vk;ksx esa vihy la0 1@9933@2013 rFkk ek0 es;j }kjk fn0 2-10-2013 dks iaps”oj efUnj fLFkr uxj fuxe ikdZ esa yh xbZ cSBd ds lEiw.kZ fooj.k ls lnu dks voxr djk;k x;k rRi”pkr~ foLr`r fopkj foe”kZ ds mijkar fu.kZ; fy;k x;k fd fdlh Hkh /kkfeZd vk;kstu ;Fkk jkeyhyk vkfn gsrq mDr LFky fu”kqYd miyC/k djk;k tk,xkA iwoZ esa jkeyhyk desVh }kjk fd;s x;s /kkfeZd dk;kZs ds vk;kstu dk dksbZ O;; “kqYd ugh fy;k tk;sxkArFkk orZeku esa “kknh fookg vkfn O;fDrxr /kkfeZd dk;ksZ gsrq vc rd fy;k tkus okyk izFke fnol esa #0 2000-00 rFkk “ks’k fnol esa #0 1000-00 ;Fkk rc rd fy;k tkrk jgsxkA tc rd dk;Zdkj.kh lfefr mDr izdj.k ij iaps”oj ikdZ lfgr “kgj ds leLr ikdksZ gsrq foLr`r fu;ekoyh@uohu njsa r; djsxhA tc rd dk;Zdkj.kh lfefr viuh fjiksZV izLrqr ugh djrh gSA rc rd O;fDrxr dk;Z rFkk “kknh vkfn gsrq iwoZ njsa gh yh tk;sxhA

[k&Jherh QbZe tSok lyekuh ik"kZn dk izLrko bUnzkuxj iwohZ efyu cLrh ok0 la0 21 dh leLr VwVh ukyh;ksa]xfy;k]iqfy;k]lMd dk fuekZ.k ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark }kjk voxr djk;k x;k fd ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 vUrxZr mDr izLrko lfEefyr fd, x, gSA Lohd`fr izkIr gksrs gh dk;Z djk;k tk,xkA
x&Jherh dEeksajkuh ik"kZn dk izLrko bl vk'k; dk fd ok0 u0 20 esa 08 LoPNrk lfefr;ksa ds xBu ij fopkjA orZeku esa uxj fuxe gY}kuh gsrq ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 ds vUrxZr Lohd`r ,l0MCyw0,e0 ;kstuk ds fdz;kUo;u ds i'pkr~ fopkj fd;k tk,xkA
?k&ekS0ybZd vgen dqjs'kh dk izLrko bl vk'k; dk fd ok0 u0 24 esa LoPNrk lfefr ds xBu fd;s tkus ij fopkjA orZeku esa uxj fuxe gY}kuh gsrq ;w0vkbZ0Mh0,l0,l0,e0Vh0 ds vUrxZr Lohd`r ,l0MCyw0,e0 ;kstuk ds fdz;kUo;u ds i'pkr~ fopkj fd;k tk,xkA
p& ekS0ybZd vgen dqjs'kh ik"kZn dk izLrko bl vk'k; dk fd ok0 u0 24 dk ckor jkuhckx esa fo/kqr 'konkg xzg cukus ij fopkjA lgk;d vfHk;ark }kjk voxr djk;k x;k fd bl lUnHkZ esa 96-00 yk[k dk izLrko izsf’kr fd;k x;k gSA Lohd`fr izkIr gksrs gh dk;Zokgh dh tk;sxhA
N&*Jh /khjsUnz flga jkor ik"kZn dk izLrko HkksfV;k iMko fMxzh dkyst ds ikl efgyk ,oa iq:"k 'kkSpky; cuk;s tkus ,oa iVsy pkSd cktkj esa nks ykbZuksa esa nks ;wjsuy cus gS tks {kfrxzLr gS]muds LFkku ij u;s 'kkSpky; ds fuekZ.k ij fopkjA

lgk;d vfHk;ark mDr izLrko ij vkx.ku cukdj vkxkeh l{ke lfefr dh cSBd esa izLrqr djsxsaA               

t&izLrko Jh xqQjku ik"kZn dk bl vk'k; dk fd uxj fuxe esa dk;Zjr lafonk dfeZ;ksa @pkydksa dks c<s gq, nj ij osru fn;s tkus ij fopkjA

lS}kfUrd lgefr O;Dr dh xbZ ijUrq ih0MCyw0Mh0 dh orZeku njksa ds vuqlkj dehZ@pkydksa ij dqy fdruk O;; gksxk bldh fLFkfr dk;Z dkj.kh lfefr ds ek/;e ls vkxkeh cksMZ dh cSBd esa izLrqr fd;k tk,A

>&izLrko Jh xqQjku ik"kZn dk fd okMZ u 23 esa foykyh efLtn ls [kksM rd ukyh fuekZ.k rFkk rkt pkSjkgs ls bZnxkg jksM rd nksuks rjQ ukyh fuekZ.k fd;s tkus ij fopkjA

¼Lohdkj fd;k ½

f t g

हमारा इतिहास

gY}kuh 'kgj dh LFkkiuk o"kZ 1834 esa Vsªy }kjk dh x;h Fkh bl 'kgj dh leqnz lrg ls ÅpkbZ 1391 fQV gSA gY}kuh  dks uxj ikfydk ifj’kn gY}kuh de dkBxksnke dks lu~ 1904 esa uksfVQkbZM ,sfj;k ?kksf’kr fd;k x;kA o’kZ 1942 esa  uksfVQkbZM ,asfj;k ls r`rh; Js.kh dh ikfydk ?kksf’kr dh x;h] lu 1956 esa f}rh; Js.kh o 1966 esa izFke Js.kh dh uxj ikfydkreadmore icon

नगर निगम कार्यालय - हल्द्वानी

-मेल: haldwaninagarnigam@gmail.com 

Fax No.05946-221512

हल्द्वानी, उत्तराखंड 263,139