Copyright 2020 - - हल्द्वानी नगर निगम। सभी अधिकार सुरक्षित। | स्वास्तिक सॉफ्टवेयर एंड आई० टी० सर्विसेस द्वारा संचालित।

 

dk;Zokgh uxj fuxe gY}kuh&dkBxksnke dh cSBd fnukad 7-10-2015 dks iwokZUg 11-00 cts uxj fuxe lHkk d{k esa lEiUu gqbZA ftlesa mifLFkfr fuEu izdkj gSA

mifLFkfr ik’kZnx.k %&

¼1½ Jherh dEEkks jkuh ¼2½ Jherh QbZe tSok lyekuh ¼3½ Jh lh0,e0ik.Ms ¼4½ Jh iwju pUnz ikBd ¼5½ Jherh nhik ik.Ms ¼6½ Jherh 'kkUrh nsoh ¼7½ Jh jktsUnz dqekj vxzoky ¼8½ Jh jktsUnz flga usxh ¼9½ Jherh pEik jU/kkok ¼10½ Jh /khjsUnz flga jkor ¼11½ Jh ujsUnzthr flga dksgyh ¼12½ ekS0 xqQjku ¼13½ uke vLi"V ¼14½ Jh fgrs'k ik.M s¼15½ uke vLi"V ¼16½ Jh eukst dqekj xqIrk ¼17½ Jh eksgu flga fc"V ¼18½ Jherh chuk tks'kh ¼19½ Jh fofiu pUnz tks'kh ¼20½ ekS0ybZd dqjs'kh

                                                         ¼g0½

                                                   ¼Mk0tksxsUnz iky flg ajkSrsyk½

es;j

izLrko la[;k 1&lfpo] 'kgjh fodkl foHkkx ds vkns'k la[;k 756 @iv(1)/2015/01(32)/2014 fnukad 12 twu 2015 }kjk uxj fuxeksa ds <kWps dk iquZXkBu vkns'k izkIr gqvk gSA mDr <kWps ds vuqeksnu ij fopkjA

lfpo 'kgjh fodkl foHkkx mRrjk[k.M }kjk tkjh uxj fuxe dk iquZXkBu <kWps ds vkns'k ij foLr`r ppkZ ds mijkUr uxj fuxe gY}kuh gsrq leLr l`ftr inkas dk vuqeksnu fuEu 'krksZ ij fd;k x;kA

1&<kWps esa dsUnzh;r o vdsUnzh;r inksa esa o`f} gqbZ gS inks dh o`f} ds lkis{k jkT; foRr vk;ksx ls izkIr gksus okyh =Sekfld   jkf'k esa Hkh o`f} 'kklu }kjk dh tk;A uxj fuxe dks orZeku esa jkT; foRr vk;ksx ls ek= 2-79 djksM feyrk gS rFkk orZeku esa izfr =Sekl 45 yk[k :0 osru esa de IkM jgk gSA vr% loZlEefr ls ikfjr fd;k tkrk gS fd fuxe deZpkfj;ksa dh yfEcr nsunkfj;ksa ds Hkqxrku ds lkFk leLr dk;Zjr deZpkfj;ks ds osru vkfn dk Hkqxrku 'kklu ogu djsA ,oa fodkl en esa vfrfjDr vuqnku Hkh iznku djsAftlls dh tufgr ds fodkl dk;Z gks ldsA

2&mDRk <kWps esa pkyd] Ik;kZoj.k fe=]losZ;j]ykbZueSu]izdk'k fujh{kd] ds in tks vkmVlksflZx ls Hkjs tkus ds vkns'k fn;s x;s gS]ds LFkku ij fu;fer fu;qfDr fd;s tkus gsrq la'kks/ku gsrq izLrko 'kklu dks iszf"kr fd;k tk;A

3&mDr <kWps esa vdsUnzh;r deZpkfj;ksa dh fu;qfDr fuxe dh foRrh; fLFkfr dks ns[krs gq, dk;Zdkfj.kh lfefr ds vuqeksnu ds mijkUr fd;k tk;sxkA

izLrko la[;k 02&lksfyM osLV eSustesUV ;kstukUrZxr ;wtj pktsZt ds mifu;e dk fo'ks"k ladYi ls vuqeksnu ij fopkjA vkxkeh cksMZ cSBd esa fo'ks"k izLrko ds :Ik esa j[kus gsrq izLrko LFkfxr fd;k tkrk gSA

izLrko la[;k 03&izLrko bl vk'k; dk fd uxj fuxe {ks=kUrZxr O;olkf;d Hkouksa ds dj fu/kkZj.k esa vkifRr lquokbZ esa foyEc gksus ds dkj.k Hkou Lokfe;ksa ds NwV esa ykHk esa le;o`f} ij fopkjA

O;olkf;d Hkouksa ds djkjksi.k o"kZHkj tkjh jgrs gS]ijUrq Hkou dj Hkqxrku ij NwV dh frfFk ekg 01]viszy ls 31tqykbZ rFkk Lo0 dj dh NwV dh frfFk ekg 01viszy ls 31 vDVwoj fu/kkZfjr gS o"kZ esa bl vof/k ds mijkUr fuLrkfjr ekeyksa esa fu/kkZfjr NwV ugh fey ikrh gS tks U;k; laxr ugh gSA cksMZ }kjk fopkjksijkUr fu.kZ; fy;k x;k gS fd NwV dh mijksDr vof/k ds mijkUr fuLrkfjr ekeyksa esa dj fu/kkZj.k fu/kkZfjr gksus o ekWx i= tkjh gksus ds mijkUr ,d ekg rd ekWx ij 25 izfr'kr dh NwV fn;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k tkrk gSA foxr foRrh; o"kZ 13&14 o14&15 esa Hkh mDr izLrko ekU; gksxk] rFkk Hkou Lokfe;ksa }kjk mDr Hkqxrku dh x;h jkf'k vfxze fcyksa esa lek;ksftr fd;k tk;sxkA
izLrko la[;k 4&turk oSdV gky ds lkeus fLFkr ikdZ ftldh iSekbZ'k 812 oxZ ehVj gS dks 'kghn Lekjd LFky ds fuekZ.k gsrq 39-51 yk[k :0 dk vkx.ku es ls 20 yk[k :0 iqjkRkRo foHkkx rFkk 'ks"k /ku lkaln fuf/k o fo/kk;d fuf/k ls iksf"kr gskuk gS dk;Z dks le;kUrZxr iw.kZ djkus gsrq fuekZ.k ,tsUlh   vkj0bZ ,l dks fn;s tkus ij fopkjA                                                            

'kghn Lekjd LFky ds fuekZ.k gsrq 39-51 yk[k :0 dk;Z dks Rofjr lEikfnr djus gsrq fuekZ.k ,tsUlh xzkeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky dks fn;k tkuk loZ lEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 05&lfpo VwfjTe foHkkx mRrjk[k.M }kjk uxj fuxe lhekUrZXkr mi;qDr LFkku ij Lis'ky lkbZust yxk;k tkuk gSA bl gsrq mi;qZDr LFkku ij Lis'ky lkbZust yxk;s tkus gsrq vukifRr fn;s tkus ij fopkjA lfpo VwfjTe }kjk uxj fuxe lhekUrZxr lis'ky lkbZust yxk;s tkus gsrq vukifRr fn;s tkus gsrq es;j uxj fuxe gY}kuh dks vf/kd`r fd;k tkrk gSA
izLrko la[;k 06&izLrko uxj fuxe {ks=kUrZxr 05 ekpZ 2014 }kjk u;s lfEefyr   {ks= neqokW<wxkWa]neqokW<wxk cUnkscLrh] neqokW<wxk Tokgj T;ksfr esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; forj.k [k.M ,oa fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k }kjk LVªhV ykbZV rkj@ iksy ds vkx.ku dze'k :0 683741-00 yk[k rFkk 20]63188 yk[k o vfrfjDr lfoZl duSD'ku dh tekur /kujkf'k ,oa lfoZl pktsZt :0 325000@&; dsk 14 osas foRr vk;ksx ls tufgr esa Lohd`fr gsrq fopkjA                               foLr`r fopkjksijkUr mDr izLrko loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;k 13 os foRr vk;ksx ls izkIr /kujkf'k mDRk enks esa dk;Z gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku dks gLrkUrfjr fd;k tkuk Lohdkj fd;k x;kA rFkk 14 os foRr vk;ksx ls izkIr jkf'k ds ctk; 13 os foRr vk;ksx ls izkIr jkf'k ls djk;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA
izLrko la[;k 07& Hkkjrh; fodkl ifj"kn dks vuqj{k.k@ lkSUn;Zdj.k gsrq fn;s x;s ikdZ u0 02 ds nf{k.kh fljs ij vkehZ }kjk oSfVy VSad dh LFkkiuk gsrq vuqefr ij fopkjA           Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 08& cksMZ dks ve`r ;kstuk @ gkmflax Qkj vky ;kstuk ,oa ,l0ch0,e dsUnz iksf"kr ;kstuk ds laca/k esa 'kklu }kjk izkIr vkns'k @le; & le; ij voxr djkus ij fopkjA   

cksMZ dks ve`r ;kstuk ds lUnHkZ esa voxr djk;k x;k fd uxj fuxe gY}kuh }kjk 5 ?kVdksa gsrq SLIP rS;kj dj 'kklu dks iszf"kr dh x;h gSA

1&tykiwfrZ gsrq 160 djksM 2&lhojst izcU/ku gsrq 145djksM 3&xzhu Lisl ,oa ikdZ gsrq 5 djksM 4&LVkeZ okVj gsrq 55 djksM 5&'kgjh ;krk;kr gsrq 55 djksM vxys ikWp o"kksZ esa ;kstuk ds fdz;kUo;u gsrq izLrkfor fd;s x;s gSa 'kklu ls Lohd`r ds mijkUr Mh0ih0vkj rS;kj dj vfxze dk;Zokgh dh tk;sxhA

   gkmflxa Qkj vky ds lUnHkZ esa Hkh 'kklu ls izkIr vkns'kksa ds laca/k esa lnu dks voxr djk;k x;k losZ dk;Z gsrq dUlyVS.V dk p;u dj fy;k x;k gS losZ djkrs le; ik"kZnksa@ ukfer ik"kZnksa ls Hkh lEidZ fd;k tk;sxk rRi'pkr 'kklu ds vkns'kkuqlkj ;kstuk 'kklu dks iszf"kr dh tk;sxhA

LoPN Hkkjr fe'ku ds vUrZxr vc rd dh izxfr ls lnu dks voxr djk;k x;k fd fofHkUUk okMksZ esa 2596 vLoLFkdkjh 'kkSpky; rFkk 1665 [kqys esa 'kkSp djus okys ifjokj fpfUgr fd;s x;s gsA rFkk blds vykok lkeqnkf;d 'kkSpky; @ eqfoax VkbZysV ds izLrko ds 07 Mh-ih-vkj- ykxr 4 djksM 86 yk[k ds 'kklu dks iszf"kr fd;s x;s gSa mDRk ij /kujkf'k izkIr gksrs gh dk;Zokgh dh tk;sxhA blds vfrfjDRk LoPNr Hkkjr fe'ku ds vUrZxr tutkx:drk gsrq 'yksxu jSyh]isfVxa]izfr;ksfxrk] uqDdMukVd]dBiqryh 'kks]nhokj ys[ku   vkfn ds lUnHkZ esa lnu dks voxr djk;k x;k ik"kZnksa ls vuqjks/k fd;k x;k fd vius&vius okMksZ esa LOkPN Hkkjr fe'ku dks lQy cukus gsrq vius Lrj ls lg;ksx iznku djsxsA

3& ou foHkkx ls izkIr i= la[;k 727@1th&3979¼uSuh0½ fnukad 31-8-2015 dks cksMZ ds le{k izLrqr fd;k x;kA ftlesa uxjh; Bksl vif'k"B izcU/ku ds lUnHkZ esa1674928 :0 {kfriwfrZ o`{kkjksi.k rFkk 25 yk[k 4gtkj ,u-,-oh- oSY;w dqy jkf'k 4178928 SWM ;kstuk esa UIDSSMT lsLohd`fr jkf'k 34-88 djksM dh dUVhtsUlh en esa Lohd`r dj1-1 djksM es ls ou foHkkx dks rRdky Hkqxrku fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 09& lfpo mRrjk[k.M 'kgjh fodkl foHkkx vuqHkkx&1 ds i= la[;k 217@iv¼1½ 2014&58¼lk½@2008 fnukad 5-3-2014 }kjk lafonk@ nSfud osru @okg~; Jksrks ls fu;qDr LoPNrk lfefr ds lQkbZ deZpkfj;ksa ds ekuns; izfrekg 500 :0 c<ksRrjh dh x;h gS] ij fopkjA Lohdkj gSA
izLrko la[;k 10&mRrjk[k.M ifCyd izkbZosV ikVZuj fli ¼ih-ih-ih-½lsy }kjk izLrqr i= fnukad 11-8-2015 ckor uSuhrky jksM fLFkr ikdZ ,oa ikfdZx ds vkj-,Q-ih- o MªkIV duls'ku ,xzhesUV ij fopkjA uSuhrky jksM esa ikdZ ,oa ikfdZx gsrq ih0ih0ih0 lSy mRrjk[k.M 'kklu }kjk izLrqr vkj-,Q-ih ,oa MªkIV dUls'ku ,xzhesUV dk foLr`r fopkjksijkUr loZlEefr ls vuqeksnu fd;k x;k izLrko rRdky vfxze dk;Zokgh gsrq 'kklu dks iszf"kr fd;k tk;A

izLrko la[;k 11&13 os foRr vk;ksx dh vo'ks"k /kujkf'k rFkk 14 os foRr vk;ksx ls izkIr izFke fdLr dh /kujkf'k dks 'kklukns'kkuqlkj dk;Z@ miHkksx djus ij fopkjA

13 osa foRr vk;skx %& 13 os foRr vk;ksx ls izkIr jkf'k ls 'ks"k /kujkf'k 1485321o vfrfjDr jkf'k izkIr ls 'ks"k /kujkf'k 1637600 dqy 3122921 yk[k dh /kujkf'k ls fuEu dk;Z ekxZ izdk'k O;oLFkk] LokLF; midj.k o ty ey fudklh gsrq loZlEefr ls Lohdkj fd;k tkrk gSA

1&ekxZ izdk'k gsrq :0 470000¼dk;Zdkfj.kh lfefr }kjk vuqeksfnr½

2&lQkbZ midj.k gsrq :0 90000¼dk;Zdkfj.kh lfefr }kjkvuqeksfnr½

3&lkoZtfud fuekZ.k gsrq :0 500000¼ ukyh iqfy;k ty ey fudklh gsrq okMksZ ds vUrZXkr vU; NksVs dk;Z

4& neqokW<wxk [kke ]neqokW<wxk cUnkscLrh]neqokW<wxk Tokgj T;ksfr esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k gY}kuh }kjk LVªhV ykbZV rkj@ iksy vkx.ku :Ik;s 20]63]188 yk[k cksMZ }kjk tufgr esa 13 os foRr vk;ksx ls loZlEefr ls izLrko la[;k 06 }kjk vuqeksfnr fd;k x;k gSA dk;Znk;h laLFkk mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku] fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k] gY}kuh dks mDRk /kujkf'k rRdky voeqDr dh tk;A

13 os foRr vk;skx ls 'kkluknsa'k la[;k 923@xxvii(1)/2014 fnukad 20-11-2014}kjk tkjh jkf'k 64-78 yk[k lsfuEukuqlkj LokLF; lkekxzh ,oa ekxZ izdk'k lkekxzh iwoZ Lohd`r njksa ij dz; djus dk loZlEefr ls fu.kZ; fy;k x;kA ftu enks esa iwoZ esa Vs.Mj vkefU=r dj njsa ugh miyC/k gS muesa fof/kor izksD;wjesUV fu;ekoyh ds vuqlkj VS.Mj @ dqVs'ku vkfn vkefU=r dj dk;Zokgh dh tk;A

LokLF; lkekxzh dk uke ux ewY; ;ksx¼:Ik;k½
1 fjDlk 40 21322 852880-00
2 pwuk 800 60 48000-00
3 fofyfpax ikmMj 200 650 130000-00
4 eSykFkh;ku MLV 100 600 60000-00
5 ,sflM 100 17 1700-00
6 uqoku 30 650 19500-00

7

MEij Iyslj ejEer ;w0,0  

04 bZ 7208

1 292798 292798-00

8

MEij Iylsj ejEer  

;w0ds004lh,&634

1 203356 203356-00

9

ek'kZy thi ejEer catjax

eksVlZ

1 132522 132522-00
10 Dokfyl ;w0,0 04 ch 1500 1 63500 63500-00

11

LdkbZ fyIV ykbZV okgu dk Vk;j 1 80000 80000-00

12

 

Vk;j@gkbZMªksfyd MEij ;w0ih002Mh 7426 dk ejEer dk;Z 1 300000 300000-00
dz0la ekxZ izdk'k lkekxzh dk fooj.k dqy ux izfr ux nj

dqy /kujkf'k

¼:Ik;k½

1 65 okV lh0,Q0,y fQfVx e; ySEi 800 1270 1016000-00
2 65 okV lh0,Q0,y ySEi 1300 470 611000-00
3 65 okV lh0,Q0,y pwMh okys ySEi 400 470 188000-00
4 85 okV lh0,Q0,y ySEi 800 560 448000-00
5 isMsUM gksYMj@ cQhZ gksYMj 500 15 7500-00
6 Lohp 6,-,e-ih-e; ih0oh lh cksMZ 500 35 17500-00
7 Lohp 16 ,-,e-ih-e; ih-oh-lh-cksMZ 500 75 37500-00
8 nLrkus 8 tksMs 650 5200-00
9 rkj 5 ,e,e ,Y;wfefu;e 150cUMy 590 88500-00
10 rkj 3@22 ,e-,e dkij 100 450 45000-00
11 rkj 25 ,e ,e ,Y;wfefu;e 150 330 49500-00
12 dySEi o`Rkdkj3-5 500 168 84000-00
13 ikbZi cszfdV 1800 212 381600-00
14 Vsi jksy 1600 12 19200-00
15 gksYMj pwMh okys 100 35 3500-00
  16 lh0pkSd 700 dkij 500 425 212500-00
17 lh ySEi 70 V;woyj 800 80 64000-00
18 lksfM;e bXusVj 70 400 73 29200-00
19 uV cksMZ 3lwr 50 fd0xzk

110@

fd0

5500-00

20&neqokW<wxk cUnkscLrh esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; fo/kqr forj.k [k.M gY}kuh dks ekxZ izdk'k   rkj]iksy gsrq :0 683741 fn;k tkuk Lohdkj fd;k tkrk gSA

21&lfoZl duSd'ku dh tekur /kujkf'k ,oa lfoZl pktsZt mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; fo/kqr forj.k [k.M dks :059100 o mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku xzkeh.k fo0fo0[k.M dks :0265900 fn;k tkuk Lohdkj fd;k tkrk gSA

14 os foRr vk;skx ds vUrZxr 'kklukns'k la[;k 884@xxvii(1)/ 2015 fnuakd 25-7-2015 }kjk voeqDr /kujkf'k :0166-77yk[k ls djk;s tkus okys dk;ksZ dh lwph
dz0la     dk;Z dk uke vuqekfur ykxr ¼:Ik;k½
1 ok0 u0 12 Jh iIiw dsljokuh ds ?kj ls Jh vejyky xqIrk ds ?kj rd lh0lh jksM fuekZ.k dk;Z 120000-00
2 ok0 u0 12 es Jh ckds yky o Jh jktsUnz cksjk ds ?kj ds lehi lh0lh0jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 84200-00
3 ok0 u0 16 Jh Hk.Mjh th o Jh cokMh th ds ?kj ds lehi lqj{kk gsrq nhokj fuekZ.k dk;Z 67500-00
4 ok0 u0 4esa /kskch ?kkV ij ekS0 rkfyc ds ?kj ds lehi lh0lh0jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 197000-00
5 ok0 u0 10 esa gkV vLirky ds lehi lh00lh jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 190000-00
6 ok0 u0 19 eYykxksj[kiqj frdksfu;k fLFkr Jh ik.Ms ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh iqu fuekZ.k dk;Z 146000-00
7 ok0 u0 9 Jh jkSrsyk th ds ?kj rd ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 300000-00
8 ok0 u0 2 jktsUnz uxj esa ukyk dofjax dk;Z 1500000-00
9 ok09 u0 13 esa vkokl fodkl Jh ds0,u0tks'kh ds ?kj ds lehi ukyh doafjax dk;Z 50000-00
10 ok0 u0 13 esa Jh txr flga usxh ds ?kj ds lehi ukyk dofjax dk;Z 51400-00
11 ok0 u 015 esa HkksykukFk xkMZ esa ljxe Vkfdt ds lehi fofHkUu 4 xfy;ksa esa lh0lh0 jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 291500-00
12 ok0 u0 20 ubZ cLrh esa lbZn ekLVj o Jh gehmYyk ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 208000-00
13

ok0 u0 3 esa eq[kkuh ugj jksM fLFkr lhVh MsVy vLirky ls Jh ds0ch tks'kh ds ?kj rd lh0lh jksM o ukyh iquZfuekZ.k dk;Z

¼:02-40 yk[k 14osfoRr vk;ksx ls o 'ks"k /kujkf'k 3-50 yk[k :0 lkaln fuf/k ls½

590000-00
14 ok0 u0 25 esa Jh tkosn o Jh rlyhe dsa ?kj ds lehi lh0lh jksM ukyh dk iquZfuekZ.k dk;Z 350000-00
15 ok0 u0 21 esa Jh 'kdhy lyekuh ds ?kj ds lehi fLFkr xfy;ksa dh ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 300000-00
16 ok0 u0 7 ds xqlkbZ uxj esa ukyk o ukyh iquZfuekZ.k 380000-00
17 ok0 u0 18 esa Jh eq[;rkj o Jh ulhj dqjs'kh ds ?kj ds lehi lh0lh0 jksM o ukyh iquZfuekZ.k 213200-00
18 okMZ u0 24 esa fpjkx vyh ckck etkj ds lehi fLFkr dczLrku ds pkj fnokjh o feVVh Hkjku 910000-00
19 ok0 u0 6 esa jkeefUnj ds ihNs fLFkr ekSgYyk esa lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 92000-00
20 ok0 u0 6 esa 'kkjnk QSDVh ds ihNs ds lehi okyh jksM fLFkr xyh esa Jh uohu ik.Ms ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 195500-00
21 ok0 u0 5dkBxksnke esa uSuhrky jksM ls bUVj dkyst gksrs gq, flpkbZ foHkkx dh ugj rd lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 1126000-00
22 ok0 u0 8 esa csl vLiryk o vkse oL= Hk.Mkj pkSd cktkj ds lehi iqfy;k fuekZ.k 111500-00
23 HkksfV;k iMko txnEck uxj ds ok0 u0 11 ds lehi bZlkbZ dfczLrku esa gky] okVj VSd fuekZ.k o ejEer dk;Z 1048000-+00
24 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa QuhZpj dz; dk;Z 300000-00
25 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa QuhZpj dz; dk;Z 300000-00
26 fuxe lHkkxkj@ ehfVxa d{k vkfn fuekZ.k dk;Z 1350000-00
27 fuxe LokLF; okgu ds Vk;j 269000-00
mijksDRk 27 dk;ksZ esa ls dk;Z u023 o dk;Z u0 26 dks NksMdj Vs.Mj@dksVs'ku vkefU=r dj dk;Z lEikfnr fd;s tk;sA dk;Z u0 23 dks xzkeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky 26 lHkkxkj@ehfVxa d{k dk dk;Z rRdky foHkkxh; i}fr fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

14 os foRr vk;skx ds vUrZxr miZ;qDr 27 dk;ksZ ds vfrfjDr fuEu 08 dk;Z dk;Znk;h laLFkk xkzeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky ls Nk=ksa dh lqj{kk dks n`f"Vxr j[krs gq, Rofjr xfr ls djk;k tkuk loZlEefr ls ikfjr fd;k x;kA

dz0la0            dk;Z dk uke                     vkx.ku :Ik;k

1 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa okmUMªh oky]okVj VSad fuekZ.k VkbZYl foNokbZ dk;Z

257000-00

2 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa , Cykd Hkwry o izFke ry esa d{k ejEer dk;Z 325000-00
3 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa ch Cykd esa iquZfuekZ.k dk;Z 1045000-00
4 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa lh Cykd esa izFke ry d{kksa dh LySc fuekZ.k o Hkwry o izFke ry ds d{kksa dh ejEer dk;Z 1094000-00
5 dkBxksnke esa ckyd bUVj dkyst esa izFke Cykd esa d{k ejEer o esu xsV fuekZ.k 111000-00
6 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa f}rh; Cykd esa izFke ry dh LySc fuekZ.k o Hkwry o izFke ry fLFkr d{kksa dh ejEer dk;Z 1631000-00
7 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa r`rh; Cykd esa LySc fuekZ.k o ejEer dk;Z 1413000-00
8 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa prqFkZ Cykd esa LySc fuekZ.k o ejEer dk;Z 854000-00

bl izdkj 14 os foRr vk;ksx dh izFke fd'r   :0 167-77 yk[k vuqnku dk mi;ksx mijksDRkuqlkj ewy Hkwr ukxfjd lqfo/kkvksa ;Fkk ty fudklh]lkeqnkf;d ifjlEifRr;ksa dk j[kj[kko] lMdksa] QqVikFkksa ,oa LVªhV ykbZV dfczLrku vkSj 'ke'kkuksa ds j[kj[kko gsrq loZlEefr ls fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA dqy izkIr /kujkf'k               167-77 yk[k gSA vr% izkIr jkf'k ds vfrfjDRk jkf'k cksMZ Q.M ls ogu dh tk;sxhA

izLrko la[;k 12& uxj fuxe gY}kuh dkBxksnke dks lkaln fuf/k@ fo/kk;d fuf/k ls vc rd izkIr /kujkf'k   ds dk;ksZ dh izxfr ij fopkjA

lkaln fuf/k@ fo/kk;d fuf/k ls fuEu dk;Z muds lEeq[k vafdr /kujkf'k ls lnu dks voxr djk;k x;k rFkk lnu }kjk fuEukuqlkj Lohd`r dk;Z lEikfnr djkus dk izLrko loZ lEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

1&B.Mh lMd gY}kuh lkoZtfud ikdZ o pkgjnhokjh fuekZ.k Lohd`r /kujkf'k :-8-00 yk[k voeqDr /kujkf'k :-6-00 yk[k :Ik;k] mDr dk;Z izLrko la[;k 06 esa xzkeh.k fuekZ.k foHkkx dks fn;k tkuk LOkhdkj fd;k x;k gSA½

2&txnEckuxj gY}kuh esa lsfud feyu dsUnz@ Hkou fuekZ.k Lohd`r jkf'k :-7-00 yk[k voeqDr jkf'k 5-25 yk[k 3&jktiqjk dq"V vkJe gY}kuh esa 'kkSpky; fuekZ.k Lohd`r jkf'k 3-00 yk[k voeqDr jkf'k 2-35 yk[k

4&ok0 u0 03 esa ekxZ fuekZ.k gsrq Lohd`r jkf'k :-3-50 yk[k voeqDr jkf'k :-2-60 yk[k 5&neqokW<wxk 'kh'kegy dkBxksnke esa tufeyu dsUnz fuekZ.k gsrq Lohd`r ,oa voeqDRk jkf'k 2-00 yk[k

6&'kh'kegy gY}kuh esa lkeqnkf;d Hkou fuekZ.k gsrq Lohd`fr jkf'k :0 5-00 yk[k rFkk voeqDr jkf'k :-3-75 yk[k

izLrko la[;k 13&izLrko bl vk'k; dk fd ok0 u0 4 jktiqjk esa 02 jSu clsjk gsrq 'kklu ls izkIr /kujkf'k dqy 151-28 yk[k ds fuekZ.k gsrq dk;Znk;h laLFkk xzkeh.k vfHk;U=.k foHkkx ds p;u ij fopkjA                                            

'kklu ds i= la[;k 549 fnukad 21-3-2015 dks Lohd`r uxj fuxe jktiqjk esa u;s nkseaftys jSu clsjk dk fuekZ.k ftldh ykxr 102-65 yk[k rFkk jktiqjk /kksch?kkV jSu clsjk Lohd`r /kujkf'k 48-63 yk[k xzkeh.k fuekZ.k foHkkx }kjk la'kksf/kr 62-43 yk[k½ ls jSu clsjk dk fuekZ.k dk;Z gsrq vkj-bZ-,l- gY}kuh iz[k.M uSuhrky dks dk;Znk;h laLFkk loZlEefr ls r; fd;k x;k jSu clsjk dh f}rh; ;kstuk esa vfrfjDRk /kujkf'k :0 13-80 yk[k dh ekWx gsrq 'kklu dks i= iszf"kr fd;k tkuk Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 14&lgk;d uxj vk;qDRk }kjk izLrqr izLrko] Hkouks ds ukekUrj.k 'kqYd fu/kkZj.k ij fopkjA

Hkouksa ds ukekUrj.k 'kqYd fuEukuqlkj fu/kkZfjr fd;s tkrs gSA

1&cksMZ }kjk loZlEefr ls fu.kZ; fy;k x;k fd fojklru okys Hkouksa ij ukekUrj.k 'kqYd 500 : rFkk foyEc 'kqYd 100 :0izfro"kZ fu/kkZfjr fd;k x;kA

2&dz; fodz; vkfn ds vkoklh; iz;ksx ds Hkouksa dk ukekUrj.k 'kqYd 2500@ :0 rFkk foyEc 'kqYd 500 :0 izfro"kZ   fu/kkZfjr fd;k x;kA

3&dz; fodz; vkfn ds O;lkf;d Hkouksa dk ukekUrj.k 'kqYd 5000@: rFkk foyEc 'kqYd 100@&; :0 izfro"kZ fu/kkZfjr fd;k tkrk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

izLrko la[;k 15& uxj LokLF; vf/kdkjh dk i= fnukad 20-8-2015 ckor foRrh; o"kZ 2015&16 gsrq fnukad 1-05-2015 ls ykxw iqujhf{kr dsUnzh; ,l0vks0vkj0 ds }kjk pkydksa dk pktZ :0465 fu;r fd;k x;k gS] uxj fuxe esa 04 lafonk pkyd dk;Zjr gSA izfr pkyd dk osru 13950: izfrekg gksxk] ij fopkjA         ,l0vks0vkj0 ds laca/k esa 'kklukns'k izkIr ugh gSA   cksMZ cSBd esa 'kklukns'k izkIr gksus ds Ik'pkr gh iqu% j[kk tk;sA

izLrko la[;k 16&uxj fuxe lhekUrZxr pyus okys fjDlks ds fdjk;s dh njksa ds fu/kkZj.k ij fopkjA                     

'kgj esa fjDlksa ds fdjk;k njksa ds   fu/kkZj.k gsrq fuEu desVh cukbZ tkrh gSA

1& dEEkksjkuh                               2&Jh ybZd dqjs'kh

3& Jh vOnqy oQk                         4&Jh eksgu flga fc"V

5& Jh jkts'k uSFkkuh dj v/kh{kd

   mijksDr desVh 'kh?kz fdjk;k fu/kkZj.k dj vxyh cksMZ cSBd esa izLrqr djsxhA

ik"kZnksa ds izLrko la[;k 17 d& Jherh nhik ik.Ms ik"kZn dk i= bl vk'k; dk fd ips'oj ikdZ vkokl fodkl ds ikdZ esa c`} yksxsak ds cSBus ds fy, dqlhZ;k yxokus ij fopkjA                                                                  

vfxze vkns'kks rd LFkfxr fd;k tkrk gSA

[k& izLrko Jh xqQjku ik"kZn dk bl vk'k; dk fd rkt pkSjkgs ij [kkyh iMh iqLrdky; Hkwfe ij u;s iqLrdky; Hkou dk fuekZ.k fd;s tkus ij fopkjA                                      

rkt pkSjkgs ij fuxe dh iqLrdky; Hkwfe ij iqLrdky; Hkou@ dEI;wfuVh gky]'kkSfixa dkEiySDl vkfn ds fuekZ.k gsrq lgk;d vfHk;Urk ,d ekg ds vUnj vkx.ku izLrqr djsa rFkk mDr /kujkf'k izkIr djus gsrq voLFkkiuk en ls fuekZ.k gsrq 'kklu dks i= iszf"kr djsA
x& i= Jh /khjsUnz flga jkor ik"kZn dk i= fnukad 1-9-2015 okor uxj fuxe lhekUrZxr 02 fdyksehVj rd lMd dh [kqnkbZ ls iwoZ vuqefr uxj fuxe iz'kklu ls fy;s tkus ij fopkjA yksd fuekZ.k foHkkx ds 'kklukns'k la[;k 5443@ii(2)/15&13¼lkekU;½ fnukad 23 tqykbZ 2015 ds dze la[;k 10 ds vuqlkj uxj fuxe {ks=kUrZxr vkUrfjd ekxksZ dk fuekZ.k ,o j[kj[kko dk dk;Z yksd fuekZ.k foHkkx }kjk ugh fd;k tk;sxkAbu dk;ksZ dks uxj fuxe }kjk gh djk;k tk;sxkA Hkys gh iwoZ esa dHkh yksd fuekZ.k foHkkx }kjk 'kklu ds funsZ'kksa ij vFkok fMiksftV ds ek/;e ls uxj fuxe {ks=kUrZxr dk;Z djk;s x;s gksA bl izdkj lMds cukus dk j[kj[kko dk vf/kdkj uxj fuxeksa dks ns fn;k x;k gSA vr% vc ljdkjh@xSj ljdkjh@ futhdEiuh;ksa] turk vkfn }kjk dh tk jgh ;k dh tkus okyh jksM dfVxa dh vuqefr o jksM dfVxa dh /kujkf'k fuxe dks"k esa tek djokus rFkk voS/k :Ik ls dh tk jgh ;k dh tkus okyh jksM dfVxa djus okyksa ij tqekZuk yxkus ;k n.MkRed dk;Zokgh ds vf/kdkj uxj fuxe dks nsus gsrq tkjh 'kklukns'k tkjh djus ds fy, 'kklu ls fuosnu fd;k tk;A
                     

                    

             

¼MkW0tksxsUnz iky flga jkSrsyk½

                                                                                                       es;j

                                                                                                uxj fuxe gY}kuhA

i=kd               @ cks0 cSBd                                               fnukad 12-10-2015

izfrfyfi& fuEu dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq iszf"krA

         1& lfpo] 'kgjh fodkl foHkkx lfpoky; nsgjknwuA

2&funs'kd 'kgjh fodkl funs'kky; 43@6 ekrk efUnj nsgjknwuA

3&vk;qDr dqek;Ww e.My uSuhrkyA

4&uxj vk;qDr uxj fuxe gY}kuh dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrqA

5&leLr fuokZfpr ik"kZn@ ukfer ik"kZnksa@ insu lnL;ks dks lwpukFkZA

         6&leLr foHkkxk/;{k uxj fuxe gY}kuh dks vius foHkkx ls lacaf/kr izLrko dk vuqikyu djrs gq, izxfr ls ,d lIrkg esa voxr djk;sA

                                         ¼MkW0 tksxsUnz iky flga jkSrsyk½

                                                                                                       es;j

                                                                                                uxj fuxe gY}kuhA

dk;Zokgh uxj fuxe gY}kuh dkBxksnke dh cSBd fnukad 7-10-2015 ds cksMZ izLrko la[;k 11 dh izekf.kr izfrfyfi

izLrko la[;k 11&13 os foRr vk;ksx dh vo'ks"k /kujkf'k rFkk 14 os foRr vk;ksx ls izkIr izFke fdLr dh /kujkf'k dks 'kklukns'kkuqlkj dk;Z@ miHkksx djus ij fopkjA

13 osa foRr vk;skx %& 13 os foRr vk;ksx ls izkIr jkf'k ls 'ks"k /kujkf'k 1485321o vfrfjDr jkf'k izkIr ls 'ks"k /kujkf'k 1637600 dqy 3122921 yk[k dh /kujkf'k ls fuEu dk;Z ekxZ izdk'k O;oLFkk] LokLF; midj.k o ty ey fudklh gsrq loZlEefr ls Lohdkj fd;k tkrk gSA

1&ekxZ izdk'k gsrq :0 470000 ¼dk;Zdkfj.kh lfefr }kjk vuqeksfnr½

2&lQkbZ midj.k gsrq :0 90000 ¼dk;Zdkfj.kh lfefr }kjk vuqeksfnr½

3&lkoZtfud fuekZ.k gsrq :0 500000 ¼ ukyh iqfy;k ty ey fudklh gsrq okMksZ ds vUrZXkr vU; NksVs dk;Z

4& neqokW<wxk [kke ]neqokW<wxk cUnkscLrh]neqokW<wxk Tokgj T;ksfr esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k gY}kuh }kjk LVªhV ykbZV rkj@ iksy vkx.ku :Ik;s 20]63]188 yk[k cksMZ }kjk tufgr esa 13 os foRr vk;ksx ls loZlEefr ls izLrko la[;k 06 }kjk vuqeksfnr fd;k x;k gSA dk;Znk;h laLFkk mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku] fo/kqr forj.k [k.M xzkeh.k] gY}kuh dks mDRk /kujkf'k rRdky voeqDr dh tk;A

13 os foRr vk;skx ls 'kkluknsa'k la[;k 923@xxvii(1)/2014 fnukad 20-11-2014}kjk tkjh jkf'k 64-78 yk[k ls fuEukuqlkj LokLF; lkekxzh ,oa ekxZ izdk'k lkekxzh iwoZ Lohd`r njksa ij dz; djus dk loZlEefr ls fu.kZ; fy;k x;kA ftu enks esa iwoZ esa Vs.Mj vkefU=r dj njsa ugh miyC/k gS muesa fof/kor izksD;wjesUV fu;ekoyh ds vuqlkj VS.Mj @ dqVs'ku vkfn vkefU=r dj dk;Zokgh dh tk;A

LokLF; lkekxzh dk uke ux ewY; ;ksx¼:Ik;k½
1 fjDlk 40 21322 852880-00
2 pwuk 800 60 48000-00
3 fofyfpax ikmMj 200 650 130000-00
4 eSykFkh;ku MLV 100 600 60000-00
5 ,sflM 100 17 1700-00
6 uqoku 30 650 19500-00

7

MEij Iyslj ejEer ;w0,0  

04 bZ 7208

1 292798 292798-00

8

MEij Iylsj ejEer  

;w0ds004lh,&634

1 203356 203356-00

9

ek'kZy thi ejEer catjax

eksVlZ

1 132522 132522-00
10 Dokfyl ;w0,0 04 ch 1500 1 63500 63500-00

11

LdkbZ fyIV ykbZV okgu dk Vk;j 1 80000 80000-00

12

 

Vk;j@gkbZMªksfyd MEij ;w0ih002Mh 7426 dk ejEer dk;Z 1 300000 300000-00
dz0la ekxZ izdk'k lkekxzh dk fooj.k dqy ux izfr ux nj

dqy /kujkf'k

¼:Ik;k½

1 65 okV lh0,Q0,y fQfVx e; ySEi 800 1270 1016000-00
2 65 okV lh0,Q0,y ySEi 1300 470 611000-00
3 65 okV lh0,Q0,y pwMh okys ySEi 400 470 188000-00
4 85 okV lh0,Q0,y ySEi 800 560 448000-00
5 isMsUM gksYMj@ cQhZ gksYMj 500 15 7500-00
6 Lohp 6,-,e-ih-e; ih0oh lh cksMZ 500 35 17500-00
7 Lohp 16 ,-,e-ih-e; ih-oh-lh-cksMZ 500 75 37500-00
8 nLrkus 8 tksMs 650 5200-00
9 rkj 5 ,e,e ,Y;wfefu;e 150 cUMy 590 88500-00
10 rkj 3@22 ,e-,e dkij 100 450 45000-00
11 rkj 25 ,e ,e ,Y;wfefu;e 150 330 49500-00
12 dySEi o`Rkdkj 3-5 500 168 84000-00
13 ikbZi cszfdV 1800 212 381600-00
14 Vsi jksy 1600 12 19200-00
15 gksYMj pwMh okys 100 35 3500-00
  16 lh0pkSd 700 dkij 500 425 212500-00
17 lh ySEi 70 V;woyj 800 80 64000-00
18 lksfM;e bXusVj 70 400 73 29200-00
19 uV cksMZ 3lwr 50 fd0xzk

110@

fd0

5500-00

20&neqokW<wxk cUnkscLrh esa ekxZ izdk'k O;oLFkk iznku fd;s tkus gsrq mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; fo/kqr forj.k [k.M gY}kuh dks ekxZ izdk'k   rkj]iksy gsrq :0 683741 fn;k tkuk Lohdkj fd;k tkrk gSA

21&lfoZl duSd'ku dh tekur /kujkf'k ,oa lfoZl pktsZt mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku uxjh; fo/kqr forj.k [k.M dks :059100 o mRrjk[k.M ikoj dkjiksjs'ku xzkeh.k fo0fo0[k.M dks :0265900 fn;k tkuk Lohdkj fd;k tkrk gSA

14 os foRr vk;skx ds vUrZxr 'kklukns'k la[;k 884@xxvii(1)/ 2015 fnuakd 25-7-2015 }kjk voeqDr /kujkf'k :0 166-77 yk[k ls djk;s tkus okys dk;ksZ dh lwph
dz0la     dk;Z dk uke vuqekfur ykxr ¼:Ik;k½
1 ok0 u0 12 Jh iIiw dsljokuh ds ?kj ls Jh vejyky xqIrk ds ?kj rd lh0lh jksM fuekZ.k dk;Z 120000-00
2 ok0 u0 12 es Jh ckds yky o Jh jktsUnz cksjk ds ?kj ds lehi lh0lh0jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 84200-00
3 ok0 u0 16 Jh Hk.Mjh th o Jh cokMh th ds ?kj ds lehi lqj{kk gsrq nhokj fuekZ.k dk;Z 67500-00
4 ok0 u0 4esa /kskch ?kkV ij ekS0 rkfyc ds ?kj ds lehi lh0lh0jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 197000-00
5 ok0 u0 10 esa gkV vLirky ds lehi lh00lh jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 190000-00
6 ok0 u0 19 eYykxksj[kiqj frdksfu;k fLFkr Jh ik.Ms ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh iqu fuekZ.k dk;Z 146000-00
7 ok0 u0 9 Jh jkSrsyk th ds ?kj rd ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 300000-00
8 ok0 u0 2 jktsUnz uxj esa ukyk dofjax dk;Z 1500000-00
9 ok09 u0 13 esa vkokl fodkl Jh ds0,u0tks'kh ds ?kj ds lehi ukyh doafjax dk;Z 50000-00
10 ok0 u0 13 esa Jh txr flga usxh ds ?kj ds lehi ukyk dofjax dk;Z 51400-00
11 ok0 u 015 esa HkksykukFk xkMZ esa ljxe Vkfdt ds lehi fofHkUu 4 xfy;ksa esa lh0lh0 jksM o ukyh fuekZ.k dk;Z 291500-00
12 ok0 u0 20 ubZ cLrh esa lbZn ekLVj o Jh gehmYyk ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 208000-00
13

ok0 u0 3 esa eq[kkuh ugj jksM fLFkr lhVh MsVy vLirky ls Jh ds0ch tks'kh ds ?kj rd lh0lh jksM o ukyh iquZfuekZ.k dk;Z

¼:02-40 yk[k 14osfoRr vk;ksx ls o 'ks"k /kujkf'k 3-50 yk[k :0 lkaln fuf/k ls½

590000-00
14 ok0 u0 25 esa Jh tkosn o Jh rlyhe dsa ?kj ds lehi lh0lh jksM ukyh dk iquZfuekZ.k dk;Z 350000-00
15 ok0 u0 21 esa Jh 'kdhy lyekuh ds ?kj ds lehi fLFkr xfy;ksa dh ukyh iquZfuekZ.k dk;Z 300000-00
16 ok0 u0 7 ds xqlkbZ uxj esa ukyk o ukyh iquZfuekZ.k 380000-00
17 ok0 u0 18 esa Jh eq[;rkj o Jh ulhj dqjs'kh ds ?kj ds lehi lh0lh0 jksM o ukyh iquZfuekZ.k 213200-00
18 okMZ u0 24 esa fpjkx vyh ckck etkj ds lehi fLFkr dczLrku ds pkj fnokjh o feVVh Hkjku 910000-00
19 ok0 u0 6 esa jkeefUnj ds ihNs fLFkr ekSgYyk esa lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 92000-00
20 ok0 u0 6 esa 'kkjnk QSDVh ds ihNs ds lehi okyh jksM fLFkr xyh esa Jh uohu ik.Ms ds ?kj ds lehi lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 195500-00
21 ok0 u0 5dkBxksnke esa uSuhrky jksM ls bUVj dkyst gksrs gq, flpkbZ foHkkx dh ugj rd lh0lh jksM o ukyh fuekZ.k 1126000-00
22 ok0 u0 8 esa csl vLiryk o vkse oL= Hk.Mkj pkSd cktkj ds lehi iqfy;k fuekZ.k 111500-00
23 HkksfV;k iMko txnEck uxj ds ok0 u0 11 ds lehi bZlkbZ dfczLrku esa gky] okVj VSd fuekZ.k o ejEer dk;Z 1048000-+00
24 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa QuhZpj dz; dk;Z 300000-00
25 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa QuhZpj dz; dk;Z 300000-00
26 fuxe lHkkxkj@ ehfVxa d{k vkfn fuekZ.k dk;Z 1350000-00
27 fuxe LokLF; okgu ds Vk;j 269000-00
mijksDRk 27 dk;ksZ esa ls dk;Z u023 o dk;Z u0 26 dks NksMdj Vs.Mj@dksVs'ku vkefU=r dj dk;Z lEikfnr fd;s tk;sA dk;Z u0 23 dks xzkeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky 26 lHkkxkj@ehfVxa d{k dk dk;Z rRdky foHkkxh; i}fr fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA

14 os foRr vk;skx ds vUrZxr miZ;qDr 27 dk;ksZ ds vfrfjDr fuEu 08 dk;Z dk;Znk;h laLFkk xkzeh.k fuekZ.k foHkkx iz[k.M uSuhrky ls Nk=ksa dh lqj{kk dks n`f"Vxr j[krs gq, Rofjr xfr ls djk;k tkuk loZlEefr ls ikfjr fd;k x;kA

dz0la0            dk;Z dk uke                     vkx.ku :Ik;k

1 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa okmUMªh oky]okVj VSad fuekZ.k VkbZYl foNokbZ dk;Z

257000-00

2 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa , Cykd Hkwry o izFke ry esa d{k ejEer dk;Z 325000-00
3 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa ch Cykd esa iquZfuekZ.k dk;Z 1045000-00
4 dkBxksnke ckfydk bUVj dkyst esa lh Cykd esa izFke ry d{kksa dh LySc fuekZ.k o Hkwry o izFke ry ds d{kksa dh ejEer dk;Z 1094000-00
5 dkBxksnke esa ckyd bUVj dkyst esa izFke Cykd esa d{k ejEer o esu xsV fuekZ.k 111000-00
6 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa f}rh; Cykd esa izFke ry dh LySc fuekZ.k o Hkwry o izFke ry fLFkr d{kksa dh ejEer dk;Z 1631000-00
7 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa r`rh; Cykd esa LySc fuekZ.k o ejEer dk;Z 1413000-00
8 dkBxksnke ckyd bUVj dkyst esa prqFkZ Cykd esa LySc fuekZ.k o ejEer dk;Z 854000-00

bl izdkj 14 os foRr vk;ksx dh izFke fd'r   :0 167-77 yk[k vuqnku dk mi;ksx mijksDRkuqlkj ewy Hkwr ukxfjd lqfo/kkvksa ;Fkk ty fudklh]lkeqnkf;d ifjlEifRr;ksa dk j[kj[kko] lMdksa] QqVikFkksa ,oa LVªhV ykbZV dfczLrku vkSj 'ke'kkuksa ds j[kj[kko gsrq loZlEefr ls fd;k tkuk loZlEefr ls Lohdkj fd;k x;kA dqy izkIr /kujkf'k               167-77 yk[k gSA vr% izkIr jkf'k ds vfrfjDRk jkf'k cksMZ Q.M ls ogu dh tk;sxhA

                     

dk;Zokgh uxj fuxe gY}kuh dkBxksnke dh cSBd fnukad 7-10-2015 ds cksMZ izLrko la[;k 01 dh izekf.kr izfrfyfi

izLrko la[;k 1&lfpo] 'kgjh fodkl foHkkx ds vkns'k la[;k 756 @iv(1)/2015/01(32)/2014 fnukad 12 twu 2015 }kjk uxj fuxeksa ds <kWps dk iquZXkBu vkns'k izkIr gqvk gSA mDr <kWps ds vuqeksnu ij fopkjA

lfpo 'kgjh fodkl foHkkx mRrjk[k.M }kjk tkjh uxj fuxe dk iquZXkBu <kWps ds vkns'k ij foLr`r ppkZ ds mijkUr uxj fuxe gY}kuh gsrq leLr l`ftr inkas dk vuqeksnu fuEu 'krksZ ij fd;k x;kA

1&<kWps esa dsUnzh;r o vdsUnzh;r inksa esa o`f} gqbZ gS inks dh o`f} ds lkis{k jkT; foRr vk;ksx ls izkIr gksus okyh =Sekfld   jkf'k esa Hkh o`f} 'kklu }kjk dh tk;A uxj fuxe dks orZeku esa jkT; foRr vk;ksx ls ek= 2-79 djksM feyrk gS rFkk orZeku esa izfr =Sekl 45 yk[k :0 osru esa de IkM jgk gSA vr% loZlEefr ls ikfjr fd;k tkrk gS fd fuxe deZpkfj;ksa dh yfEcr nsunkfj;ksa ds Hkqxrku ds lkFk leLr dk;Zjr deZpkfj;ks ds osru vkfn dk Hkqxrku 'kklu ogu djsA ,oa fodkl en esa vfrfjDr vuqnku Hkh iznku djsAftlls dh tufgr ds fodkl dk;Z gks ldsA

2&mDRk <kWps esa pkyd] Ik;kZoj.k fe=]losZ;j]ykbZueSu]izdk'k fujh{kd] ds in tks vkmVlksflZx ls Hkjs tkus ds vkns'k fn;s x;s gS]ds LFkku ij fu;fer fu;qfDr fd;s tkus gsrq la'kks/ku gsrq izLrko 'kklu dks iszf"kr fd;k tk;A

3&mDr <kWps esa vdsUnzh;r deZpkfj;ksa dh fu;qfDr fuxe dh foRrh; fLFkfr dks ns[krs gq, dk;Zdkfj.kh lfefr ds vuqeksnu ds mijkUr fd;k tk;sxkA

f t g

हमारा इतिहास

gY}kuh 'kgj dh LFkkiuk o"kZ 1834 esa Vsªy }kjk dh x;h Fkh bl 'kgj dh leqnz lrg ls ÅpkbZ 1391 fQV gSA gY}kuh  dks uxj ikfydk ifj’kn gY}kuh de dkBxksnke dks lu~ 1904 esa uksfVQkbZM ,sfj;k ?kksf’kr fd;k x;kA o’kZ 1942 esa  uksfVQkbZM ,asfj;k ls r`rh; Js.kh dh ikfydk ?kksf’kr dh x;h] lu 1956 esa f}rh; Js.kh o 1966 esa izFke Js.kh dh uxj ikfydkreadmore icon

नगर निगम कार्यालय - हल्द्वानी

-मेल: haldwaninagarnigam@gmail.com 

Fax No.05946-221512

हल्द्वानी, उत्तराखंड 263,139